Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 4599 - Pàgines 27266-27268

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

    Número d'edicte 4596 - Pàgines 27269-27270

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 4597 - Pàgines 27271-27275

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 4601 - Pàgines 27276-27277

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball relativa a l’horari laboral per facilitar l’exercici del dret al vot dels treballadors el proper 28 de maig de 2023, dia en què es celebren eleccions locals, autonòmiques i als consells insulars en l’àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 4606 - Pàgines 27278-27279

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports a proposta de la directora general de Serveis Socials per la qual es fa públic el llistat de potencials beneficiaris de l'ajut consistent en l'ajut autonòmic de Bo Social Tèrmic

    Número d'edicte 4469 - Pàgines 27280-27398

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajudes per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2023

    Número d'edicte 4507 - Pàgines 27399-27412

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoca l’acció concertada vinculada a la construcció o reforma d’equipaments per a serveis d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència al municipi de Palma, per a l’any 2023

    Número d'edicte 4559 - Pàgines 27413-27419

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia de correcció d’una errada material en l’annex 1 de la Resolució de 12 de maig de 2023 per la qual es convoca els participants en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia a l’acte públic d’elecció d’oficina de farmàcia (BOIB núm. 62, de 13 de maig)

    Número d'edicte 4637 - Pàgines 27420-27422

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’aproven les noves tarifes d’aigua dessalada per regar camps de golf

    Número d'edicte 4627 - Pàgines 27423-27424

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del director general d'Espais Naturals i Biodiversitat per la qual s’emplaça a les persones interessades en els recursos contenciosos administratius PO 239/2023 i PO 244/2023 interposats contra el Decret 8/23 de 20 de febrer de 2023, pel qual s’aprova el PORN de Llevant i s’amplien els límits de la Península de Llevant

    Número d'edicte 4592 - Pàgina 27425

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del secretari general, per la qual s’amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 7 de desembre de 2021, per la qual s’actualitza el procediment que s’ha de seguir per reconèixer la compensació prevista en els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març

    Número d'edicte 4607 - Pàgines 27426-27428

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre la Seu Provincial de Balears de l'Associació Espanyola contra el Càncer i el Consell Insular de Formentera, de conformitat amb al acord a la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter Ordinari de 26 de gener de 2023

    Número d'edicte 4625 - Pàgines 27429-27432

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Nomenament dels jurats dels Premis Mallorca de Creació Literària 2023 en les modalitats de Narrativa, Poesia, Assaig, Textos Teatrals i Literatura Infantil

    Número d'edicte 4533 - Pàgines 27433-27434

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatòria per a la concessió de bons Viu Alcúdia per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d’Alcúdia

    Número d'edicte 4605 - Pàgines 27435-27442

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació delegació de competències per dur a terme el procés unificat per a la selecció de les vacants de Policia Local de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 4604 - Pàgines 27443-27444

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Modificació de la plantilla de personal amb inclusió de la plaça de director dels centres de dia

    Número d'edicte 4578 - Pàgines 27445-27446