Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número de registre 4598 - Pàgines 27447-27449

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la conselleria durant el segon quadrimestre de l'any 2022 i primer de l'any 2023

    Número de registre 4624 - Pàgina 27450

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l'Administrador tributari de l'Agència Tributària de les Illes Balears per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l'Agència Tributària de les Illes Balears en el primer quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 4630 - Pàgina 27451

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R1-PRO de data 2 de març de 2023, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació, comercialització de productes agrícoles ecològics, per a l’ any 2022

    Número de registre 4584 - Pàgines 27452-27457

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació de resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Exp. 4000626 (anualitat 2021) de data 1 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 4587 - Pàgines 27458-27460

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd2 de data 27 d’abril de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2022

    Número de registre 4585 - Pàgines 27461-27463

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 390 de data 18 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 4588 - Pàgines 27464-27465

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la relació dels convenis de col·laboració subscrits en el primer quadrimestre de 2023

    Número de registre 4603 - Pàgina 27466

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria

    Número de registre 4623 - Pàgina 27467

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Anunci d'exposició pública de l'ampliació de l'escoleta “Eriçons” de Cala Rajada

    Número de registre 4582 - Pàgina 27468

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial i informació pública del Projecte instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb excedents i compensació d'excedents a l'edifici de l'Ajuntament (La Sala)

    Número de registre 4612 - Pàgina 27469

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Mod. Crèdit 13/2023 - Aprovació inicial

    Número de registre 4631 - Pàgina 27470

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Mod. Crèdit 11/2023 - Aprovació inicial

    Número de registre 4632 - Pàgina 27471

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Mod. Crèdit 14/2023 - Aprovació inicial

    Número de registre 4633 - Pàgina 27472

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2023 per a l'aprovació de la convocatòria de les subvencions per a les associacions de persones amb discapacitat (discapacitat física, psíquica, sensorial o malalts mentals) de Sant Antoni de Portmany per a l'any 2023

    Número de registre 4608 - Pàgina 27473

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Acord de Ple pel qual s'aprova inicialment el Pressupost municipal per a l'exercici 2023

    Número de registre 4554 - Pàgina 27474