Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de maig de 2023 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Can Pastilla, de Palma

    Número de registre 4634 - Pàgines 27035-27036

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenaments funcionaris de carrera plaça tècnic/a ciències de la informació de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4610 - Pàgina 27037

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Nomenament d'un oficial electricista brigada, personal laboral, de l'Ajuntament de Santa Eugènia, pel sistema de concurs per l'estabilització del personal temporal

    Número de registre 4590 - Pàgines 27038-27039

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Nomenament d'una auxiliar-administrativa, atenció al públic, d'administració general, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Santa Eugènia, pel sistema de concurs per l'estabilització del personal temporal

    Número de registre 4589 - Pàgines 27040-27041

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Nomenament d'una netejadora, personal laboral, de l'Ajuntament de Santa Eugènia, pel sistema de concurs per l'estabilització del personal temporal

    Número de registre 4591 - Pàgines 27042-27043

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen les places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat per mitjà de la Resolució de 14 de juliol de 2021 (BOIB núm. 101, de 29 de juliol de 2021)

    Número de registre 4522 - Pàgines 27044-27046

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aprova la convocatòria, per cobrir pel sistema de promoció interna temporal, dos places vacants de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa, de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses a la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_13)

    Número de registre 4600 - Pàgines 27047-27056

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aprova la convocatòria, per cobrir pel sistema de promoció interna temporal, la substitució dels titulars de dues places de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa, de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses a la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ( Convocatòria 2023_15)

    Número de registre 4602 - Pàgines 27057-27066

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1 i C2 i grup AP de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022

    Número de registre 4613 - Pàgines 27067-27151

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups C, D i E de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 4614 - Pàgines 27152-27168

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 3, 4, 5 i 6 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 4615 - Pàgines 27169-27177

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups D i E de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 4616 - Pàgines 27178-27190

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a la categoria adscrita al grup 7 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 4617 - Pàgines 27191-27193

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1 i C2 i grup AP de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022

    Número de registre 4618 - Pàgines 27194-27248

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Borsa de treball complementària de policia local (funcionari/a interí/ina) Publicació de la borsa definitiva

    Número de registre 4583 - Pàgines 27249-27250

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 124 de dia 12/05/202 de delegació a l’Administració de la Comunitat Autònoma, mitjançant l’Escola Balear d’Administració Pública les competències relatives a l’aprovació de les bases i la gestió del procés selectiu per a proveir 7 places d’agent de policia local corresponents a l’OPO 2021 i a l’OPO 2023 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 4586 - Pàgines 27251-27252

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Convocatòria i bases per crear una borsa de treball de personal laboral per a socorrista aquàtic de l'Ajuntament de Costitx

    Número de registre 4595 - Pàgines 27253-27258

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenaments tribunals processos selectius estabilització de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4609 - Pàgines 27259-27262

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació llista definitiva persones aspirants per formar part del borsí d’ajudant/a de biblioteca de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4611 - Pàgina 27263

  • AJUNTAMENT DE PALMAPALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, SA

   • Resolució d’aprovació, a proposta del Tribunal Qualificador del procés d’estabilització de personal temporal (OPE 2022), mitjançant concurs oposició, de Palau de Congressos de Palma, S.A., de la llista definitiva de l’ordre dels aspirants; d’adjudicació de la plaça de personal laboral fix de tècnic de grau superior de la secció jurídica i de creació de la borsa preferent de personal laboral temporal

    Número de registre 4558 - Pàgines 27264-27265