Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 4228 - Pàgines 24091-24099

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoca parcialment la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 30 de març de 2023 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, en la part que afecta a l’expedient MOVES II-488/2020

    Número d'edicte 4229 - Pàgines 24100-24101

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Correcció d'errades de la Proposta de resolució del director general d'Energia i Canvi Climàtic de 24 d'abril del 2023 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) (BOIB núm. 54, de 27 d'abril de 2023)

    Número d'edicte 4179 - Pàgina 24102

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 4226 - Pàgines 24103-24105

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Correcció d’errades de la Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic de 29 de març de 2023 per la qual es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6) (BOIB núm.41, d’1 d’abril de 2023)

    Número d'edicte 4230 - Pàgines 24106-24107

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 4232 - Pàgines 24108-24115

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 d’abril de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 4203 - Pàgines 24116-24117

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Nartha Serveis i Managements Empresarial SL i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100622012019)

    Número d'edicte 4212 - Pàgines 24118-24120

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de correcció d'errors advertits a la publicació de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s'aprova, amb caràcter d'urgència, la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Plan Corresponsables

    Número d'edicte 4237 - Pàgines 24121-24122

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de maig de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració, amb el trasllat a les instal·lacions del camí de Cas Jurat, núm. 15, del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Escoleta Lluna, de Sóller i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres docents

    Número d'edicte 4216 - Pàgines 24123-24125

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de maig de 2023 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre singular incomplet d’educació infantil de primer cicle privat (CEI) Xin Xirineu, de Santa Margalida

    Número d'edicte 4238 - Pàgines 24126-24128

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de maig de 2023 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022

    Número d'edicte 4242 - Pàgines 24129-24130

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de maig de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2023-2024

    Número d'edicte 4176 - Pàgines 24131-24153

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’estableixen les instruccions del procediment per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l’Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l’Ensenyament Privat Concertat

    Número d'edicte 4239 - Pàgines 24154-24164

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts a la mobilitat investigadora per fer estades breus a centres d’R+D de fora de les Illes Balears 2023-2025 (borses de viatge 23-25)

    Número d'edicte 4134 - Pàgines 24165-24171

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 4172 - Pàgines 24172-24187

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Resolució de el director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per la qual es publica la relació dels convenis subscrits en el segon quadrimestre de l'any 2023

    Número d'edicte 4192 - Pàgina 24188

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals per a l’any 2023

    Número d'edicte 4199 - Pàgines 24189-24200

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a projectes culturals per a l’any 2023

    Número d'edicte 4200 - Pàgines 24201-24213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a la promoció exterior de projectes audiovisuals per a l’any 2023

    Número d'edicte 4202 - Pàgines 24214-24225

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Resolució del director gerent del Consorci de Transports de Mallorca per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consorci de Transports de Mallorca en el primer quadrimestre de l’any 2023

    Número d'edicte 4241 - Pàgina 24226

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

   • Modificació de l’acord per l’establiment i modificació dels preus privats per les activitats i serveis que presti la Fundació Teatre Principal d’Inca

    Número d'edicte 4187 - Pàgines 24227-24231

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es modifica la composició de la Comissió d’Homologacions i Convalidacions de l’Escola Balear d’Administració Pública

    Número d'edicte 4213 - Pàgines 24232-24233

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa per a designar els membres del Comité seleccionador dels finalistes del Concurs Futur Adlib Noves Promeses 2023

    Número d'edicte 4191 - Pàgines 24234-24235

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases que han de regir la convocatòria de subvenció per al foment de la prevenció, la reutilització, la preparació per a la reutilització, el reciclatge i la millora de la recollida selectiva dels residus, adreçada als ajuntaments de l’illa d’Eivissa per a l’any 2023

    Número d'edicte 4117 - Pàgines 24236-24264

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases que han de regir la convocatòria de subvenció per al foment de la prevenció, la reutilització, la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus, adreçada a entitats sense ànim de lucre per a l’any 2023

    Número d'edicte 4120 - Pàgines 24265-24293

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell per a l’aprovació de la política de seguretat de les tecnologies de la informació i les comunicacions del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 4211 - Pàgines 24294-24301

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader en l’illa d’Eivissa per a l’any 2023-2024

    Número d'edicte 4234 - Pàgines 24302-24353

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases i convocatòria simultània per l’atorgament de subvencions dirigides a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l´illa de Formentera per al desenvolupament de programes i actuacions en matèria de Serveis Socials per a l’any 2023

    Número d'edicte 4155 - Pàgines 24354-24361

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera

    Número d'edicte 4207 - Pàgines 24362-24365

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució de la segona concessió de la tercera convocatòria d’ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable a projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderat per dones

    Número d'edicte 4154 - Pàgines 24366-24369

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Convocatòria pluriennal de subvencions per a l’impuls de polítiques locals de joventut els anys 2023 – 2024 als ajuntaments de Mallorca fins a 52.000 habitants

    Número d'edicte 4186 - Pàgines 24370-24395

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme de nomenament dels membres del Jurat en el concurs de curtmetratges “MFC-#MallorcaFilmCurtmetratges”

    Número d'edicte 4252 - Pàgina 24396

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Alaró a les entitats esportives inscrites en el registre municipal per a l’any 2023

    Número d'edicte 4258 - Pàgines 24397-24399

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Concessió de subvencions 2023 de l’ajuntament d’Alaró a les entitats culturals, socials i juvenils inscrites en el registre municipal

    Número d'edicte 4259 - Pàgines 24400-24402

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord per aprovar assignar retribucions per exercir el càrrec de noves regidores de l'Ajuntament de Calvià

    Número d'edicte 4204 - Pàgina 24403

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Resolució de concessió de les subvencions de l'Ajuntament de Calvià, relativa a la convocatòria d'ajudes per a Associacions i Altres Entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de control i esterilització de colònies de felins en el terme municipal de Calvià per l’any 2023

    Número d'edicte 4253 - Pàgina 24404

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord del Ple ordinari de 20 d’abril de 2023, punt 5 de l’ordre del dia, d’aprovar el Conveni de creació d’un consorci per a la gestió del torrent d’Algendar, entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’Ajuntament de Ferreries, per fer una gestió unitària del torrent d’Algendar i del seu entorn; i d’aprovar inicialment el text dels «Estatuts del Consorci per a la gestió del torrent d’Algendar» (expedient 2023/001475)

    Número d'edicte 4131 - Pàgina 24405

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria del Mercat Artesà 2023

    Número d'edicte 4196 - Pàgines 24406-24407

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PD 2012/01. Aprovació definitiva del projecte de modificació del projecte d’urbanització de la UE 82/01 Bellavista C/Trobadors

    Número d'edicte 4183 - Pàgines 24408-24409

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Seguretat Ciutadana. Acord plenari de concessió de condecoracions Policia Local 2023

    Número d'edicte 4220 - Pàgines 24410-24415

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma. Acord per concretar les condicions per a la jubilació parcial del personal laboral del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants

    Número d'edicte 4173 - Pàgines 24416-24418

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Modificació relació llocs de treball del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Direcció educativa de primera infància

    Número d'edicte 4175 - Pàgina 24419

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases reguladores per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual

    Número d'edicte 4151 - Pàgines 24420-24427

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Modificació Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme 2019-2022 (prolongat fins 2024)

    Número d'edicte 4257 - Pàgines 24428-24429

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Delegació de competències del Ple de la Mancomunitat des Raiguer a favor del president de la Mancomunitat des Raiguer en matèria de contractació

    Número d'edicte 4141 - Pàgina 24430

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Plans de cobertura televisió i radio eleccions municipals 2023

    Número d'edicte 4277 - Pàgina 24431