Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 298050
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’estableixen les instruccions del procediment per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l’Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l’Ensenyament Privat Concertat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

El 17 de març de 2023 la Conselleria d'Educació i Universitat i les organitzacions sindicals, les cooperatives d'ensenyament i les entitats patronals que formen part de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears varen signar l'Acord de la Mesa d'Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l'Ensenyament Privat Concertat i ratificat per mitjà d'un acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 (BOIB núm. 39, de 28 de març).

El pacte cinquè d'aquest Acord estableix el complement lligat a l'antiguitat i a la formació per als professors, corresponent al segon, tercer, quart i cinquè sexenni.  També fixa un calendari d'implantació d'aquests complements.

Així mateix, el punt 5.9 de l'Acord estableix que el director general de Planificació, Ordenació i Centres dictarà una resolució establint les instruccions del procediment de reconeixement d'aquest complement.

Fonaments de dret

1.L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears, modificat el 19 de maig de 2016 i ratificat per mitjà d'un acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 (BOIB núm. 67, de 28 de maig).

2.Ordre de 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la CAIB (BOIB núm. 55, de 27 d'abril de 2021).

3.Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa d'Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l'Ensenyament Privat Concertat (BOIB núm. 39, de 28 de març).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar les instruccions per establir el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat que figura en el pacte cinquè de l'Acord de la Mesa d'Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l'Ensenyament Privat Concertat, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2.Aprovar el model de sol·licitud que el personal docent ha d'emplenar i dirigir al centre concertat i que figura com a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 4 de maig de 2023)

El director general de Planificació Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1 Procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat vinculat a l'Acord de la Mesa d'Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l'Ensenyament Privat Concertat

El dia 27 de març de 2023 el Consell de Govern ratifica l'Acord de la Mesa d'Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l'Ensenyament Privat Concertat (BOIB núm. 39, de 28 de març de 2023).

L'Acord de la Mesa estableix el reconeixement del segon, tercer, quart i cinquè sexenni a partir de l'1 de setembre de 2023.

Les instruccions que regulen el procediment són les següents:

1. Objecte

S'estableix el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat per un import anual igual al del primer sexenni i per al segon, tercer, quart i cinquè sexenni.

L'import a què es refereix el paràgraf anterior correspon a una jornada completa; és a dir, a una activitat lectiva setmanal màxima de 24 hores per als nivells d'Educació Infantil i Primària i 23 hores lectives setmanals per als nivells de 1r cicle d'ESO, 2n cicle d'ESO, Formació Professional Bàsica, Mitjana i Superior i Batxillerat, a la nòmina de pagament delegat o de pagament directe.

En el cas de jornades parcials, s'ha de fer el càlcul proporcional a la jornada contractada. En el cas que el treballador estigui en nòmina delegada a més d'un centre, percebrà la quantitat del complement de manera proporcional a les hores lectives que ha fet incloses en pagament delegat a cadascun dels centres. En el cas de docents que desenvolupin una activitat lectiva setmanal superior a 24 hores lectives per als nivells d'Educació Infantil i Primària o 23 hores lectives per als nivells de 1r cicle d'ESO, 2n cicle d'ESO, Formació Professional Bàsica, Mitjana i Superior i Batxillerat, l'import del sexenni serà el màxim establert al paràgraf anterior; és a dir, l'equivalent a realitzar una jornada completa de 24 hores d'activitat lectiva màxima setmanal per als nivells d'Educació Infantil i Primària i/o 23 hores d'activitat lectiva màxima setmanal per als nivells de 1r cicle d'ESO, 2n cicle d'ESO, Formació Professional Bàsica, Mitjana i Superior i Batxillerat.

L'Acord de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) estableix en el pacte 5.8 la següent calendarització en l'abonament del 2n, 3r, 4t i 5è sexenni:

2. Requisits per a ser perceptor

Per a reconèixer un sexenni és necessari que l'interessat acrediti els dos requisits que el conformen: sis anys d'antiguitat en pagament delegat i la inscripció en el Registre General de Formació del Professorat de 100 hores de formació homologada.

2.1. Requisits d'antiguitat

Els professors amb 6 anys o més d'antiguitat en pagament delegat, durant el temps que romanguin en nòmina de pagament delegat o en el mòdul íntegre de pagament directe, tindran dret al reconeixement del primer complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat (primer sexenni).

Els professors amb 12 anys o més d'antiguitat en pagament delegat, durant el temps que romanguin en nòmina de pagament delegat o en el mòdul íntegre de pagament directe, tindran dret al reconeixement del segon complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat (segon sexenni).

Els professors amb 18 anys o més d'antiguitat en pagament delegat, durant el temps que romanguin en nòmina de pagament delegat o en el mòdul íntegre de pagament directe, tindran dret al reconeixement del tercer complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat (tercer sexenni).

Els professors amb 24 anys o més d'antiguitat en pagament delegat, durant el temps que romanguin en nòmina de pagament delegat o en el mòdul íntegre de pagament directe, tindran dret al reconeixement del quart complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat (quart sexenni).

Els professors amb 30 anys o més d'antiguitat en pagament delegat, durant el temps que romanguin en nòmina de pagament delegat o en el mòdul íntegre de pagament directe, tindran dret al reconeixement del cinquè complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat (cinquè sexenni).

Els períodes d'excedència no es computen com a antiguitat, només es computarà en aquelles excedències en què així s'estableixi al conveni col·lectiu d'aplicació.

La sol·licitud del reconeixement del complement implicarà la revisió dels períodes d'excedència concedits al professor en aquells casos que l'Administració consideri que el centre hagi concedit excedències amb reserva de plaça fora dels supòsits establerts en l'Estatut dels treballadors o en el conveni col·lectiu.

2.2. Requisits de formació per al reconeixement ordinari

A més del requisit d'antiguitat, s'han d'acreditar 100 hores de formació homologada per a cada sexenni.

En conseqüència, si el docent únicament pot acreditar l'antiguitat, no se li podrà reconèixer el sexenni fins al moment que acrediti la formació requerida. Un cop acreditades les 100 hores de formació homologada requerida, els efectes administratius del reconeixement es retrotrauran a la data del compliment del requisit de l'antiguitat de manera que, transcorreguts 6 anys més des de la data de reconeixement administratiu, i una vegada acreditades 100 hores més de formació homologada, es podrà reconèixer un nou sexenni.

Una vegada reconegut el sexenni que correspongui, l'excedent d'hores acumulades no pot computar per al reconeixement dels sexennis successius.

2.3. Requisits de formació per al reconeixement extraordinari del tercer, quart i cinquè sexennis entre els anys 2023 i 2027

Entre l'1 de gener de 2023 i l'1 de gener de 2027, una vegada reconegut el segon sexenni i acreditada l'antiguitat exigida al punt 2.1 per al reconeixement del tercer, quart i/o cinquè sexenni, el requisit de la formació es verificarà de la manera següent:

a) S'han d'acreditar 100 hores de formació homologada per a cada sexenni.

b) No computen les hores de formació homologada que varen ser requisit per al reconeixement del primer i segon sexenni.

c) Es tindran en compte, una vegada reconegut el segon sexenni, totes les hores de formació homologada acumulades, amb independència de la data de realització, fins al moment del reconeixement del sexenni o dels sexennis que corresponguin per antiguitat i hores de formació.

3. Procediment per al reconeixement del complement

3.1. Requisits

El reconeixement del sexenni s'ha d'ajustar a les regles generals previstes en el punt 2.1 i 2.2 d'aquest annex, excepte per als docents que compleixin els requisits d'antiguitat i formació per a reconèixer el tercer, el quart i/o cinquè sexenni en el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i l'1 de gener de 2027, que es regiran pels requisits de formació del punt 2.3.

3.2. Presentació de la sol·licitud

Els centres concertats han de presentar una sol·licitud per a cada professor/a mitjançant l'enllaç del procediment telemàtic “Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis)”, habilitat a l'efecte, a la pàgina web del Departament de Centres Concertats (https://www.caib.es/sites/nominaprofessorat/ca/registre_electranic )

3.3. Documentació a aportar

Al tràmit de sol·licitud, el centre ha d'adjuntar:

  • El model Annex 2 d'aquesta Resolució, signat i degudament emplenat pel docent i dirigit al centre educatiu, que es troba a l'abast del docent a la plana web de la l Departament de Centres Concertats (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2636945)
  • L'informe actualitzat de la vida laboral, expedit per la Seguretat Social, que inclou els períodes de treball realitzat en centres privats concertats impartint ensenyament a unitats concertades, facilitat pel professorat

En cap cas s'ha d'adjuntar a la sol·licitud documentació justificativa de la realització d'accions formatives.

3.4. Termini de presentació de la sol·licitud

El termini per a presentar la sol·licitud s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució.

3.5. Llistes provisionals

Un cop la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres hagi revisat les sol·licituds presentades i hagi comprovat el compliment dels requisits establerts, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar dues resolucions:

a) Resolució per la qual es publica la llista provisional de sol·licituds de reconeixement del complement estimades, desestimades o que es tenen per desistides, amb indicació del motiu de desestimació.

b) Resolució on es publica la llista provisional de les sol·licituds amb el compliment del requisit de formació pendent de verificar pel Servei de Formació Homologada i Capacitació.

Aquestes Resolucions s'han de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2636945) i han de fixar un termini de deu dies hàbils perquè els centres concertats puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

3.6. Finalització del procediment

Una vegada la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres hagi valorat les al·legacions presentades pels centres sol·licitants, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar la Resolució per la qual es publica la llista definitiva de sol·licituds de reconeixement del complement estimades, desestimades o que es tenen per desistides, amb indicació del motiu de desestimació.

Aquestes resolucions s'han de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

(https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2636945)

3.7. Sol·licituds amb el compliment del requisit de formació pendent de verificar pel servei de formació homologada i capacitació

Aquelles sol·licituds a què fa referència el punt 3.5.b), s'aniran resolent en els termes establertes als punts 3.5.a) i 3.6. a mesura que es verifiqui el compliment del requisit de formació homologada.

3.8. Efectes econòmics del reconeixement d'un sexenni

Els efectes econòmics del reconeixement del sexenni dels professors que figurin en la llista definitiva de sol·licituds estimades es produiran a partir del mes següent a la sol·licitud del centre concertat, sempre que en data de la presentació de la sol·licitud, la persona interessada estigui d'alta en la nòmina de pagament delegat o de pagament directe.

Els professors que figurin en la llista definitiva de sol·licituds desestimades o que es tenen per desistides, hauran de tornar a dirigir al centre concertat la sol·licitud de reconeixement del complement d'acord amb el procediment que estableix aquest annex.

Documents adjunts