Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 296071
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de maig de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 FETS

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, regula els ensenyaments artístics superiors en la secció tercera del capítol VI del títol I. Per accedir a aquests ensenyaments, s'ha de tenir el títol de batxillerat o s'ha d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. A més, en el cas dels ensenyaments de música i dansa, d'art  dramàtic i d'arts plàstiques i disseny, s'han d'haver superat les proves específiques a què es refereixen els articles 54, 55 i 57 d'aquesta Llei, respectivament.

2.  Així mateix, l'apartat cinquè de l'article 69 de la Llei esmentada determina que les persones majors de divuit anys poden accedir directament als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d'una prova específica, regulada i organitzada per les administracions educatives, que acrediti que l'aspirant té els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

3.  A fi de desplegar l'article 58 de la Llei orgànica esmentada, es va dictar el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual         s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors. Pel que fa al contingut d'aquests ensenyaments, es regula en diversos reials decrets: el Reial decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau d'Art Dramàtic establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau de Música establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau de Disseny establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

4.  L'article 5 d'aquests reials decrets determina els requisits d'accés a aquests ensenyaments i indica que correspon a les administracions educatives regular i organitzar les proves d'accés a cada un d'aquests ensenyaments.

5.  El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que l'exercici de les competències en matèria d'ensenyaments artístics superiors correspon a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

6.  D'acord amb el Reial decret 1614/2009 i amb el que s'ha exposat anteriorment, correspon a la Conselleria d'Educació i Formació Professional regular i organitzar la prova per als aspirants majors de dinou anys que no compleixen els requisits acadèmics exigits. També li correspon regular la convocatòria, l'organització, el desenvolupament i l'avaluació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.

7.  Amb l'objectiu de millorar l'eficiència dels recursos de l'Administració, i atesos el context econòmic, la coincidència dels continguts i la manca de mitjans humans i materials de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per organitzar les proves per als aspirants als ensenyaments artístics superiors majors de dinou anys que no compleixen els requisits acadèmics d'accés, aquests es poden presentar a les proves d'accés als ensenyaments artístics professionals d'arts plàstiques i disseny que convoca la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

8.  La disposició addicional vuitena del Reial decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa que, amb caràcter d'excepcionalitat i d'acord amb l'article 69.5 de la Llei orgànica 2/2006, les administracions educatives poden establir l'accés directe als majors de   divuit anys d'edat als ensenyaments artístics superiors en general mitjançant la superació d'una prova específica regulada i organitzada per les administracions educatives, que acrediti que l'aspirant té els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments, així com l'accés directe als estudis superiors de música i dansa dels majors de setze anys en les mateixes condicions.

9.  La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'expedir un certificat que acrediti que s'ha superat la prova d'accés a totes les persones que ho sol·licitin. La superació d'aquesta prova té validesa permanent per accedir als ensenyaments artístics superiors a tot l'Estat, d'acord amb l'article 5.2 dels reials decrets que regulen el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors.

10.  Segons l'article 14 del Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de determinar els criteris pels quals s'ha de regir l'admissió dels alumnes als centres que imparteixen ensenyaments de règim especial. En el mateix article també es determina que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'establir els criteris per resoldre els casos d'empat.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.  Aprovar les instruccions per regular les proves d'accés i el procés d'admissió i matrícula als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, de Disseny i de Música (annexos 1, 2, 3, 4, 5 i 6) per al curs 2023-2024.

2.  Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de la data en què es publiqui, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 2 de maig de 2023

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio

 

ANNEX 1 Instruccions

I.  Instruccions de caràcter general

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

1.  Aquesta resolució és d'aplicació en els procediments d'accés i admissió als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, de Música i de Disseny.

2.  Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors de les Illes Balears.

Segon Finalitat de les proves d'accés

1.  Les proves d'accés tenen la finalitat de permetre accedir als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, de Disseny i de Música a les persones que compleixen els requisits acadèmics exigits per accedir-hi.

2.  També permeten accedir als ensenyaments artístics superiors a les persones majors de dinou anys que no tenen el títol de batxillerat o equivalent ni han superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

3.  Podran accedir directament als estudis superiors d'Arts Plàstiques i de Disseny, sense necessitat de fer la prova específica d'accés, els qui estiguin en possessió de títol de tècnic superior en Arts Plàstiques i Disseny o equivalent.

 

Tercer Accés als ensenyaments artístics superiors per a les persones que compleixen els requisits acadèmics

Poden accedir als ensenyaments artístics superiors les persones que compleixin els requisits següents:

1.  Tenir el títol de batxillerat o equivalent o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

2.  Superar la prova específica d'accés que s'estableixi per a cada ensenyament.

Quart Accés als ensenyaments artístics superiors per a les persones majors de dinou anys que no compleixen els requisits acadèmics

Les persones majors de dinou anys que no compleixen els requisits acadèmics exigits per accedir als ensenyaments artístics superiors han de complir els requisits següents:

1.  Tenir dinou anys complerts o complir-los durant l'any natural en què es convoqui la prova específica d'accés.

2.  Superar la prova que acrediti que l'aspirant té la maduresa necessària amb relació als objectius del batxillerat.

3.  Superar la prova específica d'accés que s'estableixi per a cada ensenyament.

Cinquè Sol·licitud d'adaptació de les condicions en què s'han de fer les proves

1.  Les persones que acreditin que tenen necessitats educatives especials, TDH o dificultats específiques d'aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc) poden sol·licitar l'adaptació de les condicions en què s'han de fer les proves. Per justificar aquesta petició han d'aportar, en el moment d'inscriure's a la prova, algun dels documents que figuren a continuació:

- Un certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, emès per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials.

- Un informe emès pel departament d'orientació sobre les dificultats específiques d'aprenentatge que presenten així com les intervencions rebudes al centre educatiu.

- Un informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d'aprenentatge de la persona interessada.

2.  Els centres d'ensenyaments artístics superiors que fan la prova han de revisar la documentació presentada. Si la documentació no acredita que la persona interessada necessita una adaptació de la prova, el centre li ho ha de comunicar abans que es publiqui la llista definitiva de persones admeses a la prova.

Sisè Informació i orientació sobre les proves

1.  Els centres d'ensenyaments artístics superiors han de donar informació, orientació i suport a les persones interessades a presentar-se a les proves que ho sol·licitin.

2.  La informació ha d'incloure els continguts i l'estructura de les proves, bibliografia, els criteris d'avaluació, els tipus d'exàmens i tot el que els centres considerin adequat. També poden facilitar models de proves de convocatòries anteriors.

II.  Instruccions per a la prova general per a les persones majors de dinou anys que no compleixen els requisits acadèmics

Setè Requisits dels aspirants

S'hi poden inscriure les persones que no reuneixen els requisits acadèmics per accedir als ensenyaments artístics superiors i que tenen dinou anys o més o els han de complir dins l'any natural en què es fa la prova.

Vuitè Convocatòria

Atesos el context econòmic, la coincidència dels continguts i la manca de mitjans humans i materials de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, els aspirants als ensenyaments artístics superiors que no compleixen aquests requisits s'han d'inscriure, d'acord amb els terminis establerts en la resolució de la convocatòria (BOIB núm. 36, de 21 de març de 2023), a la prova general per a majors de dinou anys per accedir als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny que anualment convoca la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Novè Termini d'inscripció a la prova general

La inscripció a la prova general d'accés als ensenyaments artístics superiors s'ha de fer entre els dies 17 i 29 d'abril de 2023.

Desè Formalització de la sol·licitud d'inscripció i lloc, data i hora de realització de la prova general

1.  La sol·licitud d'inscripció s'ha de formalitzar mitjançant l'imprès que figura en l'annex 5, que s'ha de descarregar de la pàgina web del centre o de la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, i s'ha de trametre, juntament amb la documentació requerida, als centres de la manera que es detalla en el punt quart de les instruccions incloses a la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 15 de març de 2023 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny per al curs 2023-2024 i es convoquen les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny (BOIB núm. 36, de 21 de març de 2023).

2.  La prova general es durà a terme el dia 10 de maig, a les 9 h, als llocs següents:

- Mallorca: Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (Palma).

- Pitiüses: Escola d'Art d'Eivissa (Sant Jordi de ses Salines).

Onzè Pagament de les taxes

1.  La taxa d'inscripció per fer la proves d'accés (taxa per la prestació d'altres serveis relatius al tràmit per matricular-se en els ensenyaments artístics superiors de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears), inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova, és de 46,49 euros.

Dotzè Estructura de la prova general

1.  L'estructura de la prova general ve determinada per l'annex 3 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 15 de març de 2023 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny per al curs 2023-2024 i es convoquen les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny (BOIB núm. 36, de 21 de març de 2023).

2.  S'estructura de la manera següent:

a. Un exercici de llengua catalana i literatura, un de llengua castellana i literatura i un altre de llengua anglesa, en què els aspirants han de desenvolupar per escrit un comentari de text i han de contestar una sèrie de preguntes a partir del text. En aquests exercicis es valoraran la competència lingüística i la maduresa de l'alumne en relació amb el currículum de l'educació secundària obligatòria.

b.Un exercici amb continguts tecnicocientífics i un altre amb continguts socioculturals, que han de consistir en el desenvolupament per escrit de qüestions referides a aquestes matèries. En aquests exercicis es valoraran les capacitats matemàtiques, científiques, tècniques i socioculturals en relació amb el currículum de l'educació secundària obligatòria.

Tretzè Exempció de fer la prova

Queden exemptes de fer la prova les persones que puguin acreditar alguna de les situacions següents:

a. Tenir superada una prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

b.Tenir superada una prova d'accés de caràcter general a ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a formacions esportives de nivell III.

c. Tenir superada la part general d'una prova d'accés al grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

d. Tenir superada la prova d'accés a mòduls professionals de nivell 3.

Catorzè Efectes de la superació de la prova

1.  La superació d'aquesta prova té validesa permanent a tot l'Estat, d'acord amb l'article 5.2 dels reials decrets que regulen el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors.

2.  La superació d'aquesta prova té les equivalències previstes en l'article 4.2 de l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxillerat regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Quinzè Certificació de la superació de les proves d'accés

Una vegada superada la prova general per a majors de dinou anys per accedir als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny que convoca la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha d'expedir un certificat que acrediti que han superat la prova per a les persones majors de dinou anys que no compleixen els requisits acadèmics als aspirants que ho sol·licitin. Aquest certificat té validesa permanent a tot l'Estat, d'acord amb l'article 5.2 dels reials decrets que regulen el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors.

III.  Instruccions per a les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors

Setzè Requisits dels aspirants

1. S'hi poden inscriure les persones que compleixen algun dels requisits acadèmics que permeten accedir als ensenyaments artístics superiors:

a. Tenir el títol de batxillerat o equivalent.

b.  Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

2.  S'hi poden inscriure les persones que no compleixen els requisits acadèmics d'accés als ensenyaments artístics superiors, però es troben en algun dels supòsits següents:

a.  Han superat la prova general per a les persones majors de dinou anys, segons figura en el punt quart de l'annex 1.

b. Accés als ensenyaments artístics superiors per a persones sense requisits acadèmics, amb caràcter d'excepcionalitat.

  • L'accés per aquesta via té caràcter excepcional i s'ajusta al que disposa l'article 69.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, segons el qual les administracions educatives poden establir l'accés directe dels majors de divuit anys d'edat als ensenyaments artístics superiors en general mitjançant la superació d'una prova específica, regulada i organitzada per les administracions educatives, que acrediti que l'aspirant posseeix els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments, així com l'accés directe als estudis superiors de música o de dansa dels majors de setze anys en les mateixes condicions.
  • L'alumne haurà d'adjuntar a la sol·licitud d'inscripció la documentació acreditativa que justifiqui aquesta excepcionalitat. La direcció del centre resoldrà i aquests efectes podrà sol·licitar els informes pertinents.
  • La notificació es realitzarà mitjançant els procediments ordinaris.

Dissetè Convocatòria

1.  La direcció general competent en matèria d'ensenyaments artístics superiors ha de convocar, almenys una vegada a l'any, una prova específica d'accés a aquests estudis, que ha de ser diferent per a cada un dels ensenyaments artístics superiors que s'ofereixen a les Illes Balears.

2.  Aquesta prova faculta únicament per poder cursar íntegrament el nivell acadèmic pel qual ha estat convocada, que és el primer curs d'ensenyaments artístics superiors.

3.  Les convocatòries han de determinar:

a.  Els centres en què s'han de presentar les sol·licituds d'inscripció.

b.  La documentació que han d'aportar els aspirants en formalitzar la inscripció per fer la prova d'accés.

c.  El període d'inscripció.

d.  Els centres en què es duran a terme les proves.

e.  Les dates, l'horari i l'ordre en què es faran les proves.

Divuitè Termini d'inscripció a la prova específica

Les inscripcions a les proves específiques d'accés als estudis superiors artístics s'han de fer en les dates que s'indiquen en els annexos 2, 3 i 4.

Dinovè Centres que han de fer la prova

1.  Les proves s'han de fer al mateix centre al qual es vol accedir. La prova específica d'accés als estudis superiors de Música es farà de manera no presencial, exceptuant l'especialitat de pedagogia, que serà presencial.

2.  La inscripció s'ha de formalitzar via telemàtica a través de la pàgina web dels centres.

3.  Les taxes d'inscripció a la prova del Conservatori Superior són de 68,00 €, d'acord amb la Publicació dels preus dels serveis acadèmics de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i les exempcions i les reduccions d'aquests preus (BOIB núm. 163, de 3 de desembre de 2019).

4.  La taxa d'inscripció a la prova d'Art Dramàtic és de 32,00 €, d'acord amb la Publicació dels preus dels serveis acadèmics de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i les exempcions i les reduccions d'aquests preus (BOIB núm. 163, de 3 de desembre de 2019).

5.  La taxa d'inscripció a la prova de l'Escola d'Art i Superior de Disseny és de 46,49 €, d'acord amb la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023 d'actualització de les bases, el tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 i les exempcions i les reduccions d'aquests preus (BOIB núm. 8, de 17 de gener de 2023).

Vintè Formalització de la sol·licitud d'inscripció

1.  La sol·licitud d'inscripció i la presentació de la documentació requerida s'ha de formalitzar en línia a través de la pàgina web corresponent:

- Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB): https://conservatorisuperior.com/.

- Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB): http://www.esadib.com.

- Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB): www.escoladisseny.com.

2.  Els qui necessitin una adaptació de les condicions en què s'ha de fer la prova ho han de fer constar quan presentin la documentació.

3.  A la sol·licitud s'hi han d'adjuntar els documents següents:

- El justificant del pagament de la inscripció a la prova.

- El document oficial d'identificació (DOI) de què es disposi:

1. DNI

2. NIE

3. Passaport, com a documentació acreditativa de la identitat per als estrangers que es trobin a l'estat espanyol (incloses les persones no nacionals que es trobin en situació irregular).

- El document que acrediti els requisits d'accés a aquests ensenyaments establerts en el punt dotzè d'aquest annex.

4.  Els aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorn greus que tenguin reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals o les adaptacions necessàries per participar en les proves d'accés específiques. A aquests efectes, els interessats han de presentar la sol·licitud, l'annex 6 juntament amb algun dels documents justificatius següents:

- Certificat de reconeixement de discapacitat emès per l'equip de valoració i orientació corresponent de l'organisme competent o certificat mèdic oficial.

- Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o del trastorn que pateix l'aspirant.

- Dictamen d'escolarització de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

- Informe emès pel departament d'orientació del centre educatiu amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

5.  Els centres d'ensenyaments artístics superiors han de revisar la documentació presentada i l'han de posar en coneixement del servei d'orientació, amb temps suficient, per tal de determinar les mesures o recursos addicionals, dels quals s'ha d'informar la comissió avaluadora corresponent.

 

Vint-i-unè Actuació amb la documentació necessària per inscriure's a la prova

Un cop hagin rebut la sol·licitud d'inscripció via telemàtica, les secretaries dels centres (CSMIB, ESADIB i EASDIB) han de comprovar que s'hagi formalitzat de forma correcta. En cas que l'aspirant sigui adjudicatari d'una plaça i s'hi matriculi, quan sigui possible i com a màxim durant la primera setmana de classes presencials, haurà de verificar amb l'alumne que el document oficial d'identificació (DOI), el document acreditatiu dels requisits d'accés i, si escau, el document de sol·licitud d'adaptació de la prova presentats són còpies fidedignes.

Vint-i-dosè Admissió a la prova específica d'accés

Els centres (CSMIB, ESADIB i EASDIB) han de comprovar, amb la documentació rebuda, que les persones que sol·liciten fer la prova compleixen els requisits establerts en el punt dotzè d'aquest annex.

Vint-i-tresè Llista provisional d'admesos, exclosos i en llista d'espera per fer la prova específica d'accés

La llista provisional de persones admeses, excloses i en llista d'espera per fer la prova específica d'accés s'ha de publicar al tauler d'anuncis i/o a la pàgina web del centre corresponent el dia que figura en l'annex 2 (Escola d'Art i Superior de Disseny), 3 (Escola d'Art Dramàtic) i 4 (Conservatori).

Les reclamacions contra la llista provisional s'han de presentar davant el director del CSMIB, EASDIB o ESADIB.

Vint-i-quatrè Llista definitiva de persones admeses i excloses per fer la prova específica d'accés

1.  El dia que els annexos 2, 3 i 4 indiquen, com a màxim, els centres (CSMIB, ESADIB i EASDIB) han de publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses per fer la prova específica d'accés al tauler d'anuncis i/o a la pàgina web.

2.  Contra la llista definitiva es pot presentar un recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des del dia de la publicació.

Vint-i-cinquè Data i horari en què s'ha de fer la prova específica d'accés

1.  Les proves específiques d'accés als estudis superiors s'han de fer els dies que figuren en l'annex 2 (ESADIB), 3 (EASDIB) i 4 (CSMIB).

2.  L'horari i l'ordre en què es desenvoluparan les proves s'han de fer públics al tauler d'anuncis i/o a la pàgina web dels centres amb una antelació mínima de 48 hores, així com la relació d'estris, en cas que siguin necessaris per al desenvolupament de la prova.

Vint-i-sisè Verificació de la identitat dels aspirants

Els membres de la comissió avaluadora han de verificar la identitat dels aspirants abans de començar la prova.

Vint-i-setè Contingut de la prova

1.  El contingut i l'estructura de la prova específica per accedir als ensenyaments artístics superiors de Disseny s'estableixen en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

2.  El contingut i l'estructura de la prova específica per accedir als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic s'estableixen en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

3.  El contingut i l'estructura de la prova específica per accedir als ensenyaments artístics superiors de Música s'estableixen en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

Vint-i-vuitè Exempció total de fer la prova d'accés als estudis superiors de Disseny

1.  Queden exemptes de fer la prova específica per accedir als ensenyaments artístics superiors de Disseny les persones que poden acreditar que tenen el títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny o un títol declarat equivalent.

2. Els centres educatius que fan la prova han d'aplicar aquesta exempció a les persones que ho sol·licitin i que ho acreditin documentalment.

Vint-i-novè Comissió avaluadora de les proves específiques d'accés

1.  Als centres on es facin les proves s'hi ha de constituir una comissió avaluadora, que ha d'estar formada pels membres següents:

a. Un president: el director del centre o la persona en qui delegui.

b. Tres vocals, com a mínim, designats pel director del centre, preferentment entre els professors amb destinació definitiva al centre.

c. Un secretari: ha d'actuar com a secretari de la comissió avaluadora el vocal designat a aquest efecte en l'acta de constitució de la comissió.

d. En el cas que al centre no hi hagi professors adequats per cobrir totes les matèries de la prova, el director del centre pot sol·licitar assessors a la direcció general competent en matèria d'ensenyaments superiors.

2.  La direcció del centre, a petició de la comissió avaluadora, pot designar els professors necessaris per col·laborar en la correcció de les proves, els quals en cap cas formen part de la comissió esmentada.

3.  La comissió avaluadora ha d'exercir les funcions següents:

a)  Elaborar la prova.

b)  Comprovar la identitat dels aspirants.

c)  Actuar en el lloc, la data i l'hora prevists en les convocatòries, així com en els termes que s'hi prevegin.

d)  Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants durant el procés, a més de resoldre les incidències que es derivin de l'organització i de la realització de la prova.

e)  Corregir i qualificar les proves i estendre les actes d'avaluació.

f)  Resoldre les reclamacions que s'hagin presentat sobre les qualificacions i l'avaluació.

g)  Qualsevol altra funció que li pugui assignar la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Trentè Incidències

1.  Quan hi hagi causes justificades que impedeixin a algun aspirant fer la prova o que alterin les condicions en què l'ha de dur a terme, la comissió avaluadora ho ha de comunicar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, a la qual correspon decidir què cal fer d'acord amb el que consideri procedent.

2.  Aquestes incidències s'han de fer constar en l'acta d'avaluació de la prova.

Trenta-unè Expedients de les persones inscrites

Els centres (CSMIB, ESADIB i EASDIB) han de posar a disposició de la comissió avaluadora la documentació presentada per les persones inscrites per fer la prova d'accés.

Trenta-dosè Correcció i qualificació final de la prova d'accés

La qualificació final de la prova d'accés ha de ser numèrica, amb una valoració d'entre 0 i 10 punts, i es determina, per a cada ensenyament, segons el que s'indica en els annexos 2, 3 i 4.

Trenta-tresè Acta d'avaluació

En l'acta d'avaluació s'hi ha de fer constar la informació següent:

a.  Els llinatges i el nom dels aspirants.

b.  El número del document oficial d'identificació dels aspirants.

c. Les qualificacions obtingudes en cadascun dels exercicis de la prova.

d.  La qualificació mitjana de la prova.

 

1.  Cada comissió avaluadora ha d'estendre una acta d'avaluació amb els resultats de les proves, que han de signar tots els membres de la comissió.

2.  Les actes originals i els exercicis de les proves s'han d'arxivar al mateix centre en què s'han fet les proves. Aquesta documentació s'ha de conservar fins que no comenci el procés d'admissió i matrícula de l'any acadèmic següent.

Trenta-quatrè Publicació dels resultats provisionals de les proves

Els resultats provisionals de les proves s'han de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre en les dates que consten en l'annex 2 (Escola d'Art i Superior de Disseny), 3 (Escola d'Art Dramàtic) i 4 (Conservatori).

Trenta-cinquè Procediment de reclamació contra els resultats de les proves

1.  Les persones interessades disposen d'un termini de dos dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació dels resultats per presentar reclamacions davant la comissió avaluadora.

2.  Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió de la comissió avaluadora poden interposar un recurs d'alçada davant el director general competent en matèria d'ensenyaments artístics superiors en el termini d'un mes comptador des de la publicació dels resultats definitius.

3.  La resolució del recurs d'alçada exhaureix la via administrativa.

Trenta-sisè Publicació dels resultats definitius

1.  Els resultats definitius de les proves s'han de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre l'endemà de la sessió de resolució de les reclamacions.

2.  La direcció general competent en matèria d'ensenyaments artístics superiors pot establir, en la resolució de convocatòria de les proves, altres mitjans per donar a conèixer els resultats de les proves.

Trenta-setè Efectes de la superació de la prova específica d'accés

1.  La superació de la prova específica permet participar en el procediment d'admissió a l'ensenyament per al qual s'ha superat únicament l'any acadèmic per al qual s'ha convocat la prova.

2.  La superació de la prova específica permet accedir a qualsevol centre de l'Estat en què s'imparteixin aquests ensenyaments, sense perjudici de la disponibilitat de places.

3.  Aquesta prova faculta, únicament, per matricular-se al curs acadèmic per al qual s'ha convocat.

Trenta-vuitè Certificat

El secretari de la comissió avaluadora ha d'expedir un certificat a tots els alumnes que ho sol·licitin, en què han de constar, com a mínim, les dades següents:

a. El nom complet i el document oficial d'identificació (DOI).

b.  El nom de la prova: «Prova específica per accedir als ensenyaments artístics superiors de [...] l'any acadèmic [...]».

c.  El nom de l'ensenyament i l'especialitat.

d.  La qualificació.

e.  La data en què s'ha superat la prova.

IV.  Instruccions per al procés d'admissió i matrícula

 

​​​​​​​Trenta-novè Procediment d'adjudicació de les places

1.  L'adjudicació de les places ha de seguir l'ordre que s'indica a continuació:

a.  Persones exemptes de fer la prova específica d'accés: reserva d'un 25 % de les places d'acord amb el que estableix el Decret 165/2003, de 12 setembre, pel qual s'estableix el currículum dels estudis superiors de disseny i es regula l'accés a aquests ensenyaments (títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny o un títol declarat equivalent per accedir a estudis superiors de disseny).

b.  Accés mitjançant la prova específica d'accés: aquestes places s'han d'adjudicar per ordre de nota de la prova específica d'accés, publicada en la llista mitjançant la qual es fan públics els resultats d'aquesta prova. Per superar la prova d'accés s'exigeix una qualificació final de 5 o superior.

2.  En el cas que quedin places vacants en alguns dels apartats anteriors, s'integraran a les places destinades a l'accés mitjançant la prova específica d'accés.

3.  En cas d'empat en la nota d'accés, tenen prioritat els alumnes provinents de batxillerat artístic. Si l'empat persisteix, tenen prioritat els alumnes amb millor expedient acadèmic de batxillerat. Si l'empat encara persisteix, la direcció general competent en matèria d'ensenyaments artístics superiors ha de fer un sorteig per determinar la lletra a partir de la qual es farà l'ordenació alfabètica dels llinatges dels sol·licitants que han quedat empatats.

Quarantè Admissió i adjudicació de places per a persones amb discapacitat

1.  Cada centre ha de reservar una plaça per especialitat per als sol·licitants que acreditin una discapacitat igual al 33 % o superior i que compleixin els requisits d'accés als ensenyaments corresponents.

2.  Si hi ha més d'una persona amb discapacitat que pugui obtenir la plaça reservada, cal ordenar totes les sol·licituds d'acord amb el que s'estableix en el punt trenta-cinquè d'aquestes instruccions i s'ha d'adjudicar la plaça a la persona que hi tingui més dret. Les sol·licituds de les persones amb discapacitat que no obtenguin aquesta plaça s'han de valorar amb les de la resta de persones interessades a accedir a aquests ensenyaments.

3.  Les persones amb discapacitat han d'adjuntar a la sol·licitud d'admissió, juntament amb l'annex 6, els documents justificatius que s'indiquen de la seva discapacitat.

4.  Les places reservades per a persones amb discapacitat que quedin vacants s'acumulen a la resta de places.

Quaranta-unè Al·legacions al procediment d'adjudicació

1.  Una vegada publicades les llistes provisionals d'adjudicació de places, els aspirants no admesos disposen de dos dies per presentar al·legacions davant la direcció del centre, que les ha de resoldre en un termini màxim de dos dies i, a continuació, ha de publicar les llistes definitives.

2.  Les persones que no estiguin conformes amb el resultat definitiu de l'adjudicació poden interposar un recurs d'alçada davant el director general competent en matèria d'ensenyaments artístics superiors en el termini d'un mes comptador des de la publicació de les llistes definitives.

3.  La resolució del recurs d'alçada exhaureix la via administrativa.

Quaranta-dosè Matriculació

1.  Els aspirants que hagin estat admesos s'han de matricular en línia o a través de la secretaria del centre en el període establert en la resolució anual de convocatòria.

2.  Si un aspirant no formalitza la matrícula en el període establert, perd la plaça.

3.  Quan el centre tengui les dades de matriculació, les ha de comunicar a la direcció general competent en matèria d'ensenyaments artístics superiors.

4.  En cas que hi hagi vacants, el centre ha d'obrir un nou termini durant el mes de setembre, d'acord amb les dates que figuren en l'annex 2 (ESADIB), 3 (EASDIB) i 4 (CSMIB).

​​​​​​​​​​​​​​Quaranta-tresè Assignació de vacants

En cas que quedin places vacants, el centre n'ha de publicar la informació organitzada per especialitats. Poden optar a aquestes places les persones que hagin superat la prova específica per accedir als ensenyaments artístics superiors a una altra comunitat autònoma. Per dirimir situacions d'empat, s'han d'ordenar totes les sol·licituds d'acord amb el que s'estableix en el punt trenta-cinquè d'aquestes instruccions.

Quaranta-quatrè Incompatibilitat dels professors

Els professors no poden matricular-se de cap ensenyament impartit al mateix centre en què imparteixen docència.

 

 

ANNEX 2 Prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors de Disseny

Està previst que les proves d'accés per al curs 2023-2024 es facin presencialment a les instal·lacions del centre. 

I.  Estructura de la prova específica

La prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors de Disseny consta de dos exercicis:

Primer exercici

Escrit i de caràcter teòric, té una durada màxima de dues hores. Consisteix en l'anàlisi i la crítica d'un text, d'una imatge o d'una sèrie d'imatges o materials gràfics proporcionats per la comissió avaluadora i procedents dels mitjans de comunicació i d'informació habituals que tenen relació amb les diferents manifestacions del disseny.

En aquest exercici es valora:

1. El grau de maduresa quant a la comprensió de conceptes.

2. La utilització adequada del llenguatge i l'expressió escrita.

3. La capacitat d'anàlisi, síntesi i relació.

L'exercici es qualifica amb una valoració numèrica de 0 a 10 punts.

Segon exercici

De caràcter pràctic, s'ha de basar en material proposat per la comissió avaluadora referent a realitats bidimensionals o tridimensionals, que han de servir de models.

L'alumne pot triar una de les tres propostes següents:

Opció A

Exercici de caràcter descriptiu que consisteix en la representació del model proposat per la comissió avaluadora, amb les tècniques pròpies del dibuix tècnic. La durada màxima d'aquest exercici és de tres hores.

En aquest exercici es valora:

1. L'ús del dibuix tècnic com a destresa i recurs per analitzar, sintetitzar i representar.

2. L'ús del dibuix tècnic com a instrument per comunicar la informació significativa que es vol transmetre.

Opció B

Exercici de caràcter analític i descriptiu que consisteix en la representació del model proposat per la comissió avaluadora, amb les tècniques pròpies del dibuix artístic. La durada màxima d'aquest exercici és de tres hores.

En aquest exercici es valora:

1. L'ús del dibuix artístic com a destresa i recurs per analitzar, sintetitzar i representar.

2. L'ús del dibuix artístic com a instrument per comunicar la informació significativa que es vol transmetre.

Opció C

Exercici de caràcter creatiu i comunicatiu que consisteix en el desenvolupament d'una proposta de disseny a partir d'una reinterpretació creativa del model proposat per la comissió avaluadora. La durada màxima d'aquest exercici és de tres hores.

En aquest exercici es valora:

1. La qualitat de la proposta de reinterpretació del model quant a singularitat i adequació a l'enunciat de l'exercici.

2. L'adequació i la correcció de la comunicació gràfica.

L'exercici es qualifica amb una valoració numèrica de 0 a 10 punts.

En cada convocatòria s'han de fixar els mitjans tècnics i materials per dur a terme els exercicis.

II.  Qualificació final de la prova específica d'accés

La qualificació final de la prova específica d'accés és la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en els dos exercicis. Al primer li correspon un 40 % i al segon, un 60 %. Aquesta qualificació final s'ha d'expressar en termes numèrics del 0 al 10 amb dos decimals, que s'han d'arrodonir a la centena més propera o, en cas d'equidistància, a la superior.

Per superar la prova d'accés s'exigeix una qualificació final de 5 punts o superior.

III.  Calendari del procés d'admissió i matriculació a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB) per al curs 2023-2024

DATES

Convocatòria ordinària

ABRIL

Del 17 al 28

Inscripció a la prova general sense requisits acadèmics per a aspirants sense requisits acadèmics

MAIG

4

Publicació de la llista provisional d'aspirants admesos, exclosos i en llista d'espera a la prova general

Del 5 al 8

Presentació de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos, exclosos i en llista d'espera a la prova general

9

Publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la prova general

10

Prova general per a aspirants sense requisits acadèmics

12

Llista provisional dels resultats de la prova general

15 i 16

Reclamacions contra els resultats de la prova general

17

Resolució de les reclamacions presentades per part de la comissió avaluadora.

17

Llista definitiva dels resultats de la prova general

Del 18 al 31

Inscripció telemàtica per als aspirants amb requisits acadèmics de titulació (prova específica)  i per als aspirants amb accés directe (exempcions de la prova específica)

JUNY

5

Publicació en línia de la llista provisional dels aspirants admesos, exclosos i en llista d'espera a la prova específica i admesos, exclosos i en llista d'espera per accés directe

6 i 7

Reclamacions contra les llistes provisionals de les persones admeses, excloses i en llista d'espera a les proves específiques i admeses, excloses i en llista d'espera per accés directe

8

Publicació en línia de la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos a la prova específica i admesos i exclosos per accés directe

Del 8 al 14

Matrícula en línia dels alumnes que tenen accés directe

28

Prova específica

JULIOL

5

Publicació en línia dels resultats provisionals de la prova específica a partir de les 14 hores

6 i 7

Reclamacions contra els resultats de la prova

10

Resolució de les reclamacions presentades per part de la comissió avaluadora

10

Resultats definitius de la prova específica en línia

Publicació en línia de l'adjudicació provisional de places

11 i 12

Al·legacions contra la llista provisional d'adjudicació de places

13

Resolució de les al·legacions

14

Publicació en línia de la llista definitiva d'adjudicació de places

A partir del 12

Sol·licitud dels certificats de superació de la prova

Del 17 al 31

Matrícula en línia

 

DATES

Convocatòria extraordinària de setembre

SETEMBRE

De l'1 al 5

Inscripció dels aspirants:

Prova general

Prova específica amb requisits acadèmics

Accés directe

6

Publicació de la llista provisional dels aspirants admesos, exclosos i en llista d'espera a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

6 i 7

Reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos, exclosos i en llista d'espera a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

11

Publicació de la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

De l'11 al 17

Matrícula en línia dels alumnes que tenen accés directe

12

Prova general

14

Publicació de la llista provisional dels resultats de la prova general

14 i 15

Reclamacions contra els resultats de la prova general

18

Resolució de les reclamacions presentades per part de la comissió avaluadora

18

Publicació de la llista definitiva dels resultats de la prova general

Publicació de la llista definitiva de les persones admeses i excloses a la prova específica

19

Prova específica

21

Publicació en línia dels resultats provisionals de la prova

21 i 22

Reclamacions contra els resultats de la prova específica

25

Resolució de les reclamacions

25

Resultats definitius de la prova específica en línia

Publicació en línia de l'adjudicació provisional de places

25 i 26

Reclamacions contra la llista provisional d'adjudicació de places

A partir del 26

Sol·licitud dels certificats de superació de la prova

27

Resolució de les reclamacions

27

Publicació en línia de l'adjudicació definitiva de places

27 i 28

Matrícula en línia

29

Inici del curs

 

 

​​​​​​​ANNEX 3 Prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic

Està previst que les proves d'accés per al curs 2023-2024 es facin presencialment a les instal·lacions del centre.

I.  Estructura de la prova específica

La prova constarà de dos exercicis:

a. Prova teòrica

Els aspirants han d'haver llegit prèviament quatre obres teatrals del repertori clàssic i contemporani, que s'hauran determinat amb antelació.

L'exercici consisteix en un qüestionari amb preguntes sobre les quatre obres.

La comissió avaluadora ha de valorar la maduresa i els coneixements de l'aspirant pel que fa a la comprensió de conceptes, la utilització del llenguatge i la capacitat per relacionar i sintetitzar, a través de la comprensió dels texts, la perspectiva del gènere teatral en el qual s'insereixi, la descripció de les característiques més importants que defineixen aquest gènere i la identificació dels aspectes històrics, socials i artístics relacionats amb l'obra.

b. Prova pràctica

La prova pràctica es realitzarà de manera individual.

Consta d'unes proves tècniques i de la preparació i presentació d'un monòleg de teatre de text.

A les proves tècniques de caràcter pràctic, es valoren les aptituds específiques en les àrees de moviment, veu dicció i música. Es proposarà als aspirants la realització d'exercicis per valorar les capacitats en aquestes àrees de coneixement.

1. Prova de moviment

Els aspirants han de demostrar les seves aptituds corporals mitjançant la presentació d'una escena de moviment d'una durada màxima de tres minuts i mínima d'un minut, a partir d'una proposta de la comissió avaluadora, amb què s'ha de valorar la disponibilitat corporal, el sentit rítmic, la capacitat de coordinació i dissociació i el control físic.

1. Prova de veu, dicció i música

Per comprovar les aptituds de veu i de dicció, els aspirants han de llegir un text en vers i un text en prosa en llengua catalana proposat per la comissió avaluadora, amb què s'ha de valorar la dicció, el ritme i l'entonació.

Per comprovar les aptituds de veu i de música, els aspirants han d'interpretar una cançó melòdica de lliure elecció, que es pot acompanyar amb un instrument o amb un enregistrament, mitjançant la qual s'han de valorar les aptituds musicals i les condicions de la veu. Si hi ha alguna irregularitat vocal, la comissió avaluadora pot exigir un certificat mèdic o una prova de foniatria per verificar si l'aspirant pateix alguna patologia.

1. Prova d'interpretació

L'aspirant ha de preparar i presentar un exercici interpretatiu d'un text en llengua catalana proposat per la comissió avaluadora. L'aspirant ha de memoritzar el text per fer aquest exercici. Pot utilitzar vestuari i utillatge, que, en qualsevol cas, han de ser molt simples. La comissió avaluadora ha de valorar:

1. La capacitat d'observació, d'estructuració i d'anàlisi.

2. L'aptitud per executar les tècniques pròpies de la interpretació.

3. La capacitat d'aprenentatge progressiu en el sentit d'entendre i d'integrar indicacions.

4. La comprensió de les situacions dramàtiques i la creativitat en les respostes als estímuls que es proposen.

II.  Qualificació final de la prova específica d'accés

Cada exercici s'ha de qualificar amb entre 0 i 10 punts, amb dos decimals. Per superar-los s'ha d'obtenir una puntuació igual a 5 punts o superior. La qualificació final de la prova d'accés resulta de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en els quatre exercicis expressada en termes numèrics del 0 al 10 amb dos decimals. Per superar la prova d'accés es requereix que la qualificació dels quatre exercicis sigui igual a 5 punts o superior.

Els texts proposats per als exercicis s'han de publicar durant el període d'inscripció al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'ESADIB (http://www. esadib.com).

III. Calendari d'accés i del procés d'admissió i matrícula a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) per al curs 2023-2024

Convocatòria ordinària

MAIG

Del 18 de maig al 21 de juny

Inscripció al procés d'admissió i a la prova específica d'accés

JUNY

23

Publicació de la llista provisional d'admesos, exclosos per fer la prova d'accés

Del 26 al 27

Reclamacions contra la llista provisional d'admesos, exclosos per fer la prova d'accés

28

Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos per fer la prova d'accés

30

Primer exercici: prova teòrica

JULIOL

3

Segon exercici: a) Prova de moviment

4

Segon exercici: b) Prova de veu, dicció i música

5 i 6

Segon exercici: c) Prova d'interpretació

7

Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes

10 i 11

Reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes

12

Revisions de les reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes

12

Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes i publicació de la llista provisional d'adjudicació de places

13 i 14

Reclamacions contra la llista provisional d'adjudicació de places

17

Publicació de la llista definitiva d'adjudicació de places

A partir del 17

Sol·licitud dels certificats que acrediten haver superat la prova

25 i 26

Formalització de la matrícula de primer curs via telemàtica

27

Publicació de les places vacants i contacte amb la secretaria del centre per formalitzar la matrícula via telemàtica

28

Formalització de la matrícula via telemàtica de les places vacants de primer curs

 

Convocatòria extraordinària setembre

Juliol

Del 3 al 27

Inscripció al procés d'admissió i a la prova específica d'accés

31

Publicació de la llista provisional d'admesos, exclosos per fer la prova d'accés

Agost

1 i 2

Reclamacions contra la llista provisional d'admesos, exclosos  per fer la prova d'accés

3

Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos per fer la prova d'accés

Setembre

1

Primer exercici: prova teòrica

4

Segon exercici: a) Prova de moviment

4

Segon exercici: b) Prova de veu, dicció i música

5 i 6

Segon exercici: c) Prova d'interpretació

7

Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes

Del 8 a l'11

Reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes

11

Revisions de les reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes

11

Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes i publicació de la llista provisional d'adjudicació de places

12 i 13

Reclamacions contra la llista provisional d'adjudicació de places

13

Publicació de la llista definitiva d'adjudicació de places

A partir del 13

Sol·licitud dels certificats que acrediten haver superat la prova

14

Formalització de la matrícula de primer curs via telemàtica

15

Publicació de les places vacants i contacte amb la secretaria del centre per formalitzar la matrícula via telemàtica

18

Formalització de la matrícula via telemàtica de les places vacants de primer curs

 

ANNEX 4 Prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors de Música

Està previst que les proves d'accés per al curs 2023-2024 es facin de manera no presencial, exceptuant l'especialitat de pedagogia, que serà parcialment presencial.

I.  Estructura de la prova específica

L'estructura i el contingut de la prova de cada especialitat són els següents:

1.  Per a l'especialitat d'interpretació, itineraris de corda, vent de fusta, vent de metall, percussió, piano, guitarra i saxòfon:

Part A (33,3 % de la nota)

Exercici d'anàlisi consistent a respondre un qüestionari referit a una partitura facilitada pel Conservatori en el moment de la prova.

1.  Les preguntes poden ser d'índole formal, temàtica i harmonicotonal. La partitura pot ser instrumental, vocal o vocal i instrumental (fins a un màxim de quatre instruments o parts vocals). No es facilita l'audició de la partitura. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A.

2.  Exercici d'harmonia consistent a xifrar harmònicament i funcionalment i a realitzar per a cor mixt a quatre veus un baix donat. La realització ha de ser escolàstica, ha d'estar articulada rítmicament amb valors no més breus que la negra i s'hi han d'utilitzar, com a mínim, acords tríades i de sèptima de dominant en estat fonamental i invertits, així com algun acord de dominant secundària. En el cas d'utilitzar alguna nota estranya als acords, ha de figurar en el xifrat de realització harmònica. El baix ha de tenir una extensió compresa entre vuit i dotze compassos. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A.

Part B (66,7 % de la nota)

1. Interpretació d'un programa de lliure elecció compost per un mínim de tres obres de diferents estils amb una durada mínima de 15 minuts. S'han de tenir en compte els aspectes següents:

1. Almenys una obra s'ha d'interpretar de memòria.

2. El tribunal pot escoltar el programa sencer o de manera parcial, si ho considera oportú.

2. Per a l'especialitat d'interpretació, itinerari de veu:

Part A (33,3 % de la nota)

Exercici d'anàlisi consistent a respondre un qüestionari referit a una partitura facilitada pel Conservatori en el moment de la prova.

a.  Les preguntes poden ser d'índole formal, temàtica i harmonicotonal. La partitura pot ser instrumental, vocal o vocal i instrumental (fins a un màxim de quatre instruments o parts vocals). No es facilita l'audició de la partitura. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A.

b.  Exercici d'harmonia consistent a xifrar harmònicament i funcionalment i a realitzar per a cor mixt a quatre veus un baix donat. La realització ha de ser escolàstica, ha d'estar articulada rítmicament amb valors no més breus que la negra i s'hi han d'utilitzar, com a mínim, acords tríades i de sèptima de dominant en estat fonamental i invertits, així com algun acord de dominant secundària. En el cas d'utilitzar alguna nota estranya als acords, ha de figurar en el xifrat de realització harmònica. El baix ha de tenir una extensió compresa entre vuit i dotze compassos. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A.

Part B (66,7 % de la nota)

Interpretació d'un programa de lliure elecció de com a mínim 10 minuts de durada, compost per un mínim de tres cançons de diferents estils i idiomes, una ària d'òpera o sarsuela i una ària d'oratori. S'han de tenir en compte els aspectes següents:

1. S'ha d'interpretar de memòria tot el programa, menys l'ària d'oratori.

2. El tribunal pot escoltar el programa sencer o de manera parcial, si ho considera oportú.

3. Per a l'especialitat d'interpretació, itinerari de jazz i música moderna:

Part A (33,3 % de la nota)

1.  Dictat ritmicomelòdic. Dictat de vuit compassos de durada que té com a objectiu comprovar el domini auditiu i de transcripció escrita i en el qual es valora el reconeixement de les notes, així com del ritme. L'avaluació es fa atenent el grau de precisió en la transcripció. Aquest exercici representa el 25 % de la nota de la part A. Per fer aquest dictat es disposa de 45 minuts.

2.  Dictat polifònic. Dictat de vuit compassos de durada que té com a objectiu comprovar el domini auditiu i de transcripció escrita i en el qual es valora el reconeixement del tipus d'acord i de la funció que té. Aquest exercici representa el 25 % de la nota de la part A. Per fer aquest dictat es disposa de 45 minuts.

3.  Anàlisi auditiva i reconeixement d'aspectes tècnics i teòrics. Anàlisi auditiva i  reconeixement d'aspectes tècnics i teòrics d'un fragment o d'una obra musical que té com a objectiu demostrar el reconeixement auditiu de diversos aspectes i elements musicals: instruments (ordre de solos, nombre de compassos dels solos), forma, harmonia, ritme, llenguatge, estil, etc. Es valora la capacitat d'identificar diferents elements musicals, connectar-los i situar-los en un context històric, a més de l'expressió i la comunicació. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A. Per fer aquesta prova es disposa d'una hora.

Part B (66,7 % de la nota)

Prova d'interpretació. En començar aquesta part, l'aspirant ha de presentar al tribunal una còpia de les partitures de les obres que interpretarà, corresponents a estils i períodes diferents. El nombre mínim d'obres que s'han de presentar és de quatre. La durada mínima d'aquest repertori ha de ser de quinze minuts. Una de les obres d'aquesta part ha de ser a solo o amb acompanyament d'un instrument polifònic. Les altres poden ser a solo, amb acompanyament d'un instrument polifònic o en petit grup. Així mateix, almenys una d'aquestes obres s'ha d'interpretar de memòria. Si són necessaris altres intèrprets per a aquestes obres, l'aspirant se'ls ha de procurar pel seu compte. El tribunal avaluador pot reduir el nombre d'obres que s'han d'interpretar o demanar que se'n facin interpretacions fragmentàries. Aquesta prova té com a objectiu comprovar el domini tècnic de l'instrument, el plantejament estilístic i la complicitat entre els músics.

4. Per a l'especialitat de pedagogia del llenguatge i de l'educació musical a secundària:

Part A (33,3 % de la nota)

1.  Exercici d'anàlisi consistent a respondre un qüestionari referit a una partitura facilitada pel Conservatori en el moment de la prova. Les preguntes poden ser d'índole formal, temàtica i harmonicotonal. La partitura pot ser instrumental, vocal o vocal i instrumental (fins a un màxim de quatre instruments o parts vocals). No es facilita l'audició de la partitura. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A.

2.  Exercici d'harmonia consistent a xifrar harmònicament i funcionalment i a realitzar per a cor mixt a quatre veus un baix donat. La realització ha de ser escolàstica, ha d'estar articulada rítmicament amb valors no més breus que la negra i s'hi han d'utilitzar, com a mínim, acords tríades i de sèptima de dominant en estat fonamental i invertits, així com algun acord de dominant secundària. En el cas d'utilitzar alguna nota estranya als acords, ha de figurar en el xifrat de realització harmònica. El baix ha de tenir una extensió compresa entre vuit i dotze compassos. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A.

Part B (66,7 % de la nota)

1.  Exercici d'interpretació vocal. Exercici consistent a cantar una cançó sense acompanyament, triada per l'aspirant; a cantar a primera vista un fragment vocal amb text, proposat pel tribunal; després de l'escolta d'un àudio, imitar i variar els paràmetres rítmics i/o melòdics, segons se li demani. Aquest exercici es realitza de manera presencial.

2.  Exercici d'interpretació amb l'instrument propi de l'alumne. Interpretació d'un programa de lliure elecció amb l'instrument propi de l'aspirant amb una durada aproximada de 15 minuts. Aquest exercici es realitza enviant l'enregistrament d'un vídeo.

3.  Desenvolupament d'un tema sobre aprenentatge musical. El Conservatori farà arribar a l'aspirant uns enregistraments de vídeo sobre aprenentatge musical una vegada s'hagin publicat les llistes definitives. El dia de la prova, l'alumne haurà d'expressar oralment les idees principals que se'n desprenen, així com unes conclusions i una opinió personal. Aquest exercici es realitza de manera presencial

5. Per a l'especialitat de composició:

1.  Exercici d'interpretació consistent a interpretar un programa lliure amb l'instrument propi de l'alumne.

2.  Presentació dels darrers treballs d'harmonia tradicional i contrapunt, així com d'alguna obra de composició lliure, i defensa oral d'aquestes obres.

3.  Realització d'un treball harmonicocontrapuntístic amb l'anàlisi funcional i estructural corresponent (baix xifrat i sense xifrar).

4.  Exercici auditiu: intervals, acords, cadències i progressions.

6. Per a l'especialitat de musicologia:

Part A (33,3 % de la nota)

1.  Exercici d'anàlisi consistent a respondre un qüestionari referit a una partitura facilitada pel Conservatori en el moment de la prova. Les preguntes poden ser d'índole formal, temàtica i harmonicotonal. La partitura pot ser instrumental, vocal o vocal i instrumental (fins a un màxim de quatre instruments o parts vocals). No es facilita l'audició de la partitura. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A.

2.  Exercici d'harmonia consistent a xifrar harmònicament i funcionalment i a realitzar per a cor mixt a quatre veus un baix donat. La realització ha de ser escolàstica, ha d'estar articulada rítmicament amb valors no més breus que la negra i s'hi han d'utilitzar, com a mínim, acords tríades i de sèptima de dominant en estat fonamental i invertits, així com algun acord de dominant secundària. En el cas d'utilitzar alguna nota estranya als acords, ha de figurar en el xifrat de realització harmònica. El baix ha de tenir una extensió compresa entre vuit i dotze compassos. Aquest exercici representa el 50 % de la nota de la part A.

Part B (66,7 % de la nota)

Exercici historicofilosòfic:

1. Comentari de text

2. Comentari de tres audicions

II.  Qualificació final de la prova específica d'accés

Tots els exercicis de qualsevol especialitat es valoren conjuntament amb una nota d'entre 0 i 10 punts.

La nota mitjana de l'expedient del grau professional constitueix el 50 % de la nota final de la prova d'accés, sempre que aquesta hagi estat superada i en el supòsit que la nota mitjana del grau professional sigui igual o superior a la nota de la prova d'accés.

La qualificació final s'ha d'expressar en termes numèrics del 0 al 10 amb dos decimals.

III.  Calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyaments superiors de música al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB) per al curs 2023-2024

Convocatòria ordinària

MAIG

Del 10 de maig al 9 de juny

Inscripció telemàtica al procés d'admissió i a la prova específica d'accés

JUNY

12

Publicació de la llista provisional d'admesos, exclosos i en llista d'espera per fer la prova d'accés

13 i 14

Reclamacions contra la llista provisional d'admesos, exclosos i en llista d'espera per fer la prova d'accés

16

Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos per fer la prova d'accés

Del 19 al 25

Proves d'accés

27

Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes

JULIOL

Del 28 al 30

Reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes

3

Revisions de les reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes

3

Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes

A partir del 4

Sol·licitud dels certificats que acrediten haver superat la prova

4

Publicació de la llista provisional d'adjudicació de places

Del 5 al 7

Reclamacions contra la llista provisional d'adjudicació de places

10

Publicació de la llista definitiva d'adjudicació de places

Del 13 al 19

Formalització de la matrícula a través de la pàgina web del Conservatori

 

Convocatòria extraordinària setembre (si escau)

Agost

De l'1 d'agost a l'1 de setembre

Inscripció telemàtica al procés d'admissió i a la prova específica d'accés

Setembre

2

Publicació de la llista provisional d'admesos, exclosos i en llista d'espera per fer la prova d'accés

5 i 6

Reclamacions contra la llista provisional d'admesos, exclosos i en llista d'espera per fer la prova d'accés

7

Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos per fer la prova d'accés

8

Proves d'accés

9

Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes

Del 12 al 14

Reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes

15

Resolució de les reclamacions presentades per part del comissió avaluadora

16

Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes

Del 19 al 21

Publicació provisional d'adjudicació de places

22

Revisió de les reclamacions

23

Publicació definitiva d'adjudicació de places

26

Formalització de la matrícula a través de la pàgina web del Conservatori

Documents adjunts