Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de desestimació de l’autorització administrativa, i la utilitat pública de l’agrupació fotovoltaica formada pel parc Ornitorrinco de 5 MWp (RE020/19) i Zorrillo de 5 MWp (RE029/19) ubicats ambdós al polígon 45, parcel·la 230, de Llucmajor

    Número d'edicte 3621 - Pàgines 21118-21120

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a proposta del cap de servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial, per la qual es convoca el primer torn de proves de l’any 2023 per obtenir la competència professional com a persona instal·ladora, mantenidora, operadora o reparadora en diferents especialitats en matèria d’indústria

    Número d'edicte 3622 - Pàgines 21121-21132

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 18 d’abril de 2023 per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu - NextGenerationEU

    Número d'edicte 3623 - Pàgines 21133-21134

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia, ja existents en els sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 1, 2 i 3)

    Número d'edicte 3670 - Pàgines 21135-21136

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable sense emmagatzematge (Programa 4, únicament component 7), i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents (Programa 5, component 8), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 3669 - Pàgines 21137-21156

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 3671 - Pàgines 21157-21158

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector de l’Hostaleria de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de 07000435011982)

    Número d'edicte 3616 - Pàgines 21159-21198

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució conjunta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es fa públic el quart llistat parcial de potencials beneficiaris de l’Ajut Social i es concedeix un termini per exercir el dret a renúncia

    Número d'edicte 3619 - Pàgines 21199-21209

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de correcció d'errades de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports d’11 d’abril de 2023, per la qual es disposa el cessament i el nomenament dels membres del Tribunal Balear de l'Esport

    Número d'edicte 3683 - Pàgines 21210-21211

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es cita a termini les persones interessades en el Recurs contenciós administratiu del procediment ordinari núm. 0000179/2023 del TSJ Illes Balears Sala CON/AD 001-Palma

    Número d'edicte 3687 - Pàgina 21212

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Afers Socials i Esports de 19 d’abril de 2023 per la qual s’estableix el règim de suplència del cap de la Unitat de Gestió Econòmica en els supòsits d’absència, malaltia o vacant

    Número d'edicte 3682 - Pàgina 21213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 17 d’abril de 2023 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 3610 - Pàgines 21214-21223

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 5 d’abril de 2023 per la qual s’autoritza l'extinció de l'autorització i el cessament de l'activitat com a centre docent del centre privat d'educació infantil de primer cicle CEI Little Rainbow, amb codi 07016220

    Número d'edicte 3653 - Pàgines 21224-21225

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de 18 d’abril de 2023, a proposta del director general de Residus i Educació Ambiental, per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2023 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus a les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

    Número d'edicte 3642 - Pàgines 21226-21235

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de reparcel·lació/compensació de la UA34 Sant Bartomeu del pla de reconversió de la Platja de Palma, Llucmajor, Mallorca (Exp. 104a/2022)

    Número d'edicte 3641 - Pàgines 21236-21240

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Revisió del Pla General de Palma (72E/2020)

    Número d'edicte 3607 - Pàgines 21241-21253

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’Hotel rural al lloc de Son Salvador, polígon 2, parcel·la 86, TM Ciutadella (161A/2021)

    Número d'edicte 3608 - Pàgines 21254-21260

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Modificació número 3 del Pla Territorial Insular de Mallorca (69E/2021)

    Número d'edicte 3609 - Pàgines 21261-21268

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Finalització de l’explotació i restauració de la zona nord de la concessió de la pedrera Son Cerdà núm. 2244, TM Felanitx (113A/2021)

    Número d'edicte 3640 - Pàgines 21269-21280

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics en relació amb les sol·licituds amb els números d’expedient compresos entre l’AV-30 i l’AV-65/2022 presentades a la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 3620 - Pàgines 21281-21288

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb l’aprovació de l’addenda modificativa del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l’execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiència Urbana, signat el dia 23 de desembre de 2020

    Número d'edicte 3654 - Pàgines 21289-21291

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb l’aprovació de la segona addenda modificativa del Conveni específic del Pla Estratègic d’Inversions Municipals (PLA 5) per a l’any 2022 entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 3655 - Pàgines 21292-21294

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Aprovació definitiva del projecte “Reforç de ferm a la carretera Ma-2123 i Ma-2122 del PK 0+000 al PK 0+932. Camí de ses Argiles i des Murterar.” Clau 18-07.0-RF (Exp. electrònic 789178F)

    Número d'edicte 3649 - Pàgines 21295-21297

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de l’adhesió del Consell Insular de Menorca com a membre institucional al Comitè Nacional Espanyol d’Icomos i de l’adhesió als seus estatuts

    Número d'edicte 3627 - Pàgines 21298-21308

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s’aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa de 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 3677 - Pàgines 21309-21329

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació del reglament d’organització i funcionament del ple de l’ajuntament d’Eivissa

    Número d'edicte 3626 - Pàgina 21330

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de 2023, que té per objecte la creació de dues noves places, per a poder assumir la gestió directa del servei d'aigua a Cala Galdana

    Número d'edicte 3680 - Pàgines 21331-21333

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques destinades a fomentar l'esterilització de moixos domèstics per part dels propietaris

    Número d'edicte 3613 - Pàgines 21334-21337

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Bases que regeixen la concessió de llicències temporals d'àmbit municipal de transport públic de viatgers en vehicle turisme - Convocatòria 2023

    Número d'edicte 3617 - Pàgines 21338-21347

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord del Ple de data 19/12/2022 de l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova definitivament la relació de llocs de treball

    Número d'edicte 3615 - Pàgines 21348-21351