Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

    Número de registre 3634 - Pàgines 21000-21007

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupació i mercat de treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 3635 - Pàgines 21008-21012

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomenen assessors especialistes per col·laborar amb els Tribunal Qualificadors de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 3645 - Pàgines 21013-21014

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per crear una borsa de peons agrícoles, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 3618 - Pàgines 21015-21025

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública que aprova la constitució de la borsa i la llista de persones excloses, del procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/a superior en projectes d’obra civil

    Número de registre 3599 - Pàgines 21026-21028

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública que aprova la constitució de la borsa del procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria de tècnic-a superior economista i llista de persones admeses i excloses

    Número de registre 3600 - Pàgines 21029-21035

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups C, D i E de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia de Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 3656 - Pàgines 21036-21038

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups D i E de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 3657 - Pàgines 21039-21041

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 3, 4, 5 i 6 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 3658 - Pàgines 21042-21045

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral de la categoria adscrita al grup 7 de les places de l’oferta pública extraordinària  de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 3659 - Pàgines 21046-21048

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’accés a les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1, C2 i AP de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022 de l’IMAS

    Número de registre 3660 - Pàgines 21049-21051

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’accés a les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1, C2 i AP de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022 de l’IMAS

    Número de registre 3661 - Pàgines 21052-21055

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria concurs oposició pel sistema de promoció externa per cobrir 2 places de la categoria de Major de la policia local de l’Ajuntament de Calvià

    Número de registre 3646 - Pàgines 21056-21068

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria concurs oposició pel sistema de promoció interna per cobrir 8 places d'Oficial de la Policia Local de Calvià, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022

    Número de registre 3647 - Pàgines 21069-21079

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria concurs oposició pel sistema de promoció interna per cobrir 2 places de Subinspector/a de la Policia Local de Calvià, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022

    Número de registre 3648 - Pàgines 21080-21090

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació de les bases que han de regir el concurs per a cobrir una plaça de personal funcionari a temps parcial de Director/a del Museu del Calçat i de la Indústria adscrit/a a un programa temporal i obertura d'un nou termini de presentació d'instàncies

    Número de registre 3678 - Pàgines 21091-21101

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació de les bases del concurs per una plaça personal funcionari a temps parcial de Tècnic Mig del DEAC del Museu del Calçat i la Pell d'Inca adscrita a un programa temporal i opertura d'un nou termini de presentació d'instàncies

    Número de registre 3679 - Pàgines 21102-21112

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Fixació de la data del primer exercici de la convocatòria per a cobrir, com a funcionaris de carrera, nou (9) llocs de feina d'auxiliar administratiu

    Número de registre 3666 - Pàgina 21113

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Llistat definitiu de persones aspirants admeses a la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc de feina de cap de la Policia Local

    Número de registre 3673 - Pàgina 21114

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Adjudicació de places de l'oferta d'ocupació públic de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal

    Número de registre 3628 - Pàgines 21115-21116

  • MANCOMUNITAT SERVEIS PÚBLICS INSULARS

   • Aprovació definitiva aprovats del personal laboral després del concurs procés d'estabilització

    Número de registre 3606 - Pàgina 21117