Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garantia definitiva

    Número de registre 3676 - Pàgina 21352

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Citació a les persones interessades en el Procediment ordinari núm. 164/2023, que se substancia davant la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 3668 - Pàgina 21353

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i avaluació d’impacte ambiental ordinària de l’agrupació fotovoltaica SON BOSCH SUR de 3.500 kW i SON BOSCH NORTE de 3.500 kW ubicada al polígon 55, parcel·la 16 de s’Arenal (Palma) (RE004/23 i RE005/23)

    Número de registre 3590 - Pàgines 21354-21355

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

    Número de registre 3672 - Pàgines 21356-21362

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Correcció d’errates detectades en la versió castellana de la Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 3688 - Pàgines 21363-21369

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Tràmit de competència de projectes relatiu a la sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies CAS_2106 de la Comunitat de Regants Davant S'Arraval, en constitució, per a reg, al terme municipal de Maria de la Salut sobre el sondeig A_S_12641, situat a la parcel·la 107 del polígon 3 al TM de Maria de la Salut, amb referència cadastral 07035A003001070000LB

    Número de registre 2408 - Pàgina 21370

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües per dessalació, Expedient núm : CAS_2055 (A-S-12119 i A_S_12120)

    Número de registre 3108 - Pàgina 21371

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 657/2019 relativa al projecte de construcció d'una habitatge unifamiliar en el solar 243-B, C/Degàs, 1, a es Pas de Vallgornera, al terme municipal de Llucmajor

    Número de registre 3349 - Pàgina 21372

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 656/2019 relativa a la construcció d'habitatge unifamiliar a es Pas de Vallgornera, solar 243-A de la Cl. Degàs, 3, en el terme municipal de Llucmajor

    Número de registre 3350 - Pàgina 21373

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/01924E relativa al projecte de construcció una residència d'us comunitari per treballadors, situat al c/ Turixant s/n, al terme municipal de Palma

    Número de registre 3508 - Pàgina 21374

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1049/2020 relativa al projecte de 2 habitatges, C/ Falcilla esquina Teulat, 23. Jesús (Bloque 1), afectat per zona inundació. TM. Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3524 - Pàgina 21375

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Extracte de la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de 18 d’abril de 2023, a proposta del director general de Residus i Educació Ambiental, per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2023 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus a les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next-Generation EU

    Número de registre 3643 - Pàgines 21376-21377

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 4697/2019 relativa al projecte d'un centre de protecció i pupil·latge de cans, polígon 4, parcel·la 46. al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 3651 - Pàgina 21378

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació parcial de resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 2º TANDA (anualitat 2021) de data 16 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 3614 - Pàgines 21379-21382

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00025068Y

    Número de registre 3363 - Pàgina 21383

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de la convocatòria d’ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l’any 2023 aprovat per acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de data 3 d’abril de 2023. Identificador BDNS núm. 689212

    Número de registre 3674 - Pàgines 21384-21387

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions 2023 per la programació estable de les sales d’exhibició cultural privades

    Número de registre 3644 - Pàgines 21388-21389

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació inicial modificació de crèdit 08/2023 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 13 d’abril de 2023

    Número de registre 3624 - Pàgina 21390

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors Exp. 2023/2012

    Número de registre 3612 - Pàgina 21391

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació inicial del Catàleg de Béns Patrimonials

    Número de registre 3662 - Pàgina 21392

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura núm. 7, Via verge de Fàtima, CMC

    Número de registre 3631 - Pàgina 21393

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura sector L, núm. 210, CMC

    Número de registre 3632 - Pàgina 21394

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura 1/24 part via santa Basilissa, núm. 76, CMC

    Número de registre 3636 - Pàgina 21395

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Informació pública de la llista rectificada dels béns immobles que integren l’epígraf I de l’Inventari municipal de béns i drets de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 3663 - Pàgina 21396

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Exposició pública compte general 2022 Organisme Autònom Centre Cultural de Felanitx

    Número de registre 3664 - Pàgina 21397

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Exposició pública compte general 2022 Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 3665 - Pàgina 21398

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de l’Acord de la Junta de Govern de 12 d’abril de 2023 de la Convocatòria pública de subvencions relatives a activitats educatives de la Regidoria d’Educació curs 2022-2023

    Número de registre 3611 - Pàgines 21399-21400

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Correcció d’errades de l’anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU relativa la supressió de la ASU 36/01 i correcció d'alineacions i viàries i modificació de l'article 248 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 3625 - Pàgina 21401

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per Decret d’Alcaldia núm. 2023-1394, de 4 d’abril de 2023, de la convocatòria de concessió d’ajudes per escolarització als cursos de 1r i 2n del primer cicle d’educació infantil adreçades a famílies amb infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia (curs 22/23)

    Número de registre 3598 - Pàgines 21402-21403

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Anunci d'aprovació del padró fiscal del 1r trimestre de 2023 de la taxa pel subministrament d'aigua i servei de clavegueram

    Número de registre 3652 - Pàgina 21404