Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de tècnica de Medi Ambient, funcionària interina, i constitució de borsa de treball

    Número de registre 3210 - Pàgina 19193

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Nomenament funcionària interina

    Número de registre 3211 - Pàgina 19194

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la presidenta del patronat de la Fundació per a l’Esport Balear per la qual s’aprova la Bases de la convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball de Responsable de medicina esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB) de la Fundació per a l’Esport Balear

    Número de registre 3287 - Pàgines 19195-19199

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Resolució de la directora gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU, per la qual se publica l’Acord del Consell d’Administració pel qual s’aproven les bases generals de la convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de treball de gestor d’emergències per a la societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU

    Número de registre 3259 - Pàgines 19200-19210

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es nomenen els tribunals del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits i del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics

    Número de registre 3262 - Pàgines 19211-19215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Recursos procedents contra la Resolució de convocatòria de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 3264 - Pàgina 19216

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Recursos procedents contra la Resolució de correcció d’errades de la resolució de convocatòria de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 3265 - Pàgina 19217

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca de 30 de març de 2023 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a de la Unitat d'Hospitalització mèdica 2 de l'Hospital Comarcal d'Inca

    Número de registre 3258 - Pàgines 19218-19220

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat d'Hospitalització de Medicina Digestiva (UH2M)

    Número de registre 3263 - Pàgina 19221

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat d'Hemoteràpia i Laboratori d'Hematologia

    Número de registre 3267 - Pàgines 19222-19224

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat d'Hospitalització de Neurociències (UH0M)

    Número de registre 3283 - Pàgina 19225

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a d'Àrea d'Hospital General

    Número de registre 3284 - Pàgina 19226

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Publicació llistat definitiu de persones admeses i excloses de l'Oferta Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal corresponent a la plaça de d’arquitecte/a, pel sistema de concurs, que consta dins la OPE per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Deià

    Número de registre 3308 - Pàgines 19227-19228

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Esmena errada material bases específiques procés selectiu de reclassificació de 17 places de Delineant/a del Grup C, subgrup C1 de l'escala administració especial a Grup B

    Número de registre 3282 - Pàgina 19229

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Publicació de la contractació d’una Tècnica mitjana en Habitatge, especialitat arquitectura tècnica, com a personal laboral fix del Patronat Municipal de l’Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris

    Número de registre 3250 - Pàgines 19230-19231

  • SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, S.L.U.

   • Bases per a la convocatòria i constitució d'una borsa de treball per a encarregat/ada de secció, operari/a peó/a i operari/a neteja de l'empresa Serveis Municipals de Santanyí

    Número de registre 3247 - Pàgina 19232

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova la convocatòria del curs de capacitació per accedir a la categoria de sotsinspector del cos de policia local per a l’any 2023

    Número de registre 3288 - Pàgines 19233-19237