Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 241236
Nomenament de tècnica de Medi Ambient, funcionària interina, i constitució de borsa de treball

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant aquest edicte es fa públic que per Resolució de Batlia 2023/196, de data de 29 de març de 2023, es va adoptar el següent acord:

“La Junta de Govern, en sessió de data 24 de novembre de 2022 va acordar aprovar les bases per a la convocatòria d'un borsí d'interins per a la plaça de tècnic de medi ambient de l'ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Vista la publicació efectuada al BOIB núm. 156, de 1 de desembre de 2022.

Vist que per Resolució de Batlia 2023/25 es va declarar aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos.

Vist que per Resolució de Batlia 2023/36 de 20/01/2023 es va declarar aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Vistes les actes del Tribunal Qualificador de l'oposició.

Vista l'acta de 23 de març de 2023, amb la relació d'aspirants declarats aptes, les qualificacions obtingudes i la proposta de nomenament.

Vista la documentació presentada per l'aspirant proposat.

Vist l'establert a les bases 9 i 10 de les bases generals per a la provisió de places de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, aprovades per a la junta de govern en sessió de 13 de desembre de 2001 i publicades al BOIB núm. 35 de 21 de març de 2002.

RESOLC

Primer.- Constituir una borsa de treball de Tècnic de Medi Ambient, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí amb el següent ordre de persones aspirants que han superat el procediment selectiu:

1. Maria Vidal Rigo: 76,27 punts.

2. Rafael Rosselló Melis: 70,27 punts.

3. Laura Alonso Garrigós: 61,15 punts.

Segon.- Nomenar, per renuncia dels dos primers candidats, la Sra. Laura Alonso Garrigós, amb DNI 4311XXXW, funcionaria interina, Tècnica de Medi Ambient de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, fins a la cobertura definitiva de la plaça, amb efectes d'1 d'abril de 2023.

Tercer.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears així com a la seu electrònica de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.”

 

Sant Llorenç des Cardassar, en la data de la signatura electrònica (5 d'abril de 2023)

El batle Pep Jaume Umbert