Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 248016
Publicació llistat definitiu de persones admeses i excloses de l'Oferta Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal corresponent a la plaça de d’arquitecte/a, pel sistema de concurs, que consta dins la OPE per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Deià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE BATLIA

Atès que aquest Ajuntament va aprovar i publicar l'Oferta Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal corresponent a la plaça d'arquitecte/a, d'Administració Especial, funcionariat de carrera de l'Ajuntament de Deià, pel sistema de concurs- oposició amb data 28 de maig de 2022 i Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 69.

En execució de l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal, s'ha proposat convocar, amb caràcter excepcional, pel sistema de concurs-oposició, aquelles places estructurals que, reunint els requisits establerts de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.

Atès el Decret núm. 343/2022, de 29 de novembre, d'aprovació de la convocatòria i  bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça d'arquitecte/a, pel sistema de concurs-oposició, que consta dins la OPE per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Deià.

Vista la publicació de la convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça d'arquitecte/a, pel sistema de concurs-oposició, que consta dins la OPE per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Deià, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158, de 6 de desembre de 2022, així com de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado de data 23 de desembre de 2022.

Atès el Decret núm. 149/2023 de data 15 de març de 2023, pel qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per cobrir una plaça d'arquitecte/a, d'Administració Especial, funcionari de carrera, pel sistema de concurs-oposició i es designen les persones membres del tribunal qualificador.

Atesa la inexistència d'al·legacions presentades en el termini disposat.

Atès l'informe favorable de la tècnica jurídica de la Corporació emès en data 5 d'abril de 2023.

RESOLC

PRIMER. Aprovar definitivament la relació de persones aspirants admeses que reuneixen tots els requisits de les bases del procés selectiu per cobrir una plaça d'arquitecte/a, d'Administració Especial, funcionari/a de carrera de l'Ajuntament de Deià, pel sistema de concurs-oposició, que consta dins l'oferta d'ocupació pública 2022 per l'estabilització de personal temporal i la constitució d'una borsa de treball, següent:

DNI

NOM

**2137***

GABRIEL MARTIN OLIVER COLELL

**3805***

PEDRO LUIS CABRER RIVERA

**1888***

AINA MARIA BUÑOLA PEDROL

**1431***

CAROLINA MARTINEZ SHARPE

**1576***

FRANCESC NEGRE MAS

SEGON. Aprovar definitivament la relació de persones aspirants excloses pels quals no reuneixen els requisits de les bases del procés selectiu per cobrir una plaça d'arquitecte/a, d'Administració Especial, funcionari de carrera de l'Ajuntament de Deià, pel sistema de concurs- oposició que consta dins l'oferta d'ocupació pública 2022 per l'estabilització de personal temporal i la constitució d'una borsa de treball, següent:

 

 

DNI

Nom

Motiu de l'exclusió

 

 

 

TERCER. Publicar la relació definitiva de persones aspirants admeses del procés selectiu per cobrir plaça d'arquitecte/a, d'Administració Especial, funcionari/a de carrera de l'Ajuntament de Deià, pel sistema de concurs- oposició, que consta dins l'oferta d'ocupació pública 2022 per l'estabilització de personal temporal i la constitució d'una borsa de treball, al Butlletí Oficial de les Illes Balears així com al tauler d'anuncis de la Corporació i al portal de transparència de la seu electrònica de l'Ajuntament de Deià.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició  en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 11 d'abril de 2023

El batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll)