Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 245672
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es nomenen els tribunals del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits i del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Institut d’Estudis Baleàrics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Direcció de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) de 25 de maig de 2022 (BOIB núm. 70, de 31 de maig de 2022), es va aprovar l'oferta pública d'estabilització corresponent al personal laboral al servei de l'IEB, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

2. En el BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022, es va publicar la Resolució del president de l'IEB de 21 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'IEB. Així mateix, en el número de BOIB esmentat, es va publicar la Resolució del president de l'IEB de 22 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IEB.

3. D'acord amb la base 16 de la Resolució del president de l'IEB de 21 de desembre de 2022 i d'acord amb la base 15 de la Resolució del president de l'IEB de 22 de desembre de 2022, el president de l'IEB ha de nomenar els tribunals encarregats de la selecció, els quals tenen la consideració d'òrgans dependents de la seva autoritat. Conformement amb aquestes bases, s'ha de constituir un tribunal per cada grup professional, d'acord amb les normes següents:

a) Els tribunals han d'estar constituïts, com a mínim, per tres membres titulars, amb el mateix nombre de suplents.

b) Tots els membres dels tribunals han de posseir una titulació acadèmica del mateix nivell o de nivell superior que el que s'exigeix als aspirants per a l'ingrés.

c) El president ha de ser designat pel president de l'IEB.

d) Els vocals han de ser nomenats per sorteig entre el personal laboral en situació de servei actiu a l'IEB que pertanyin al grup de què es tracti.

e) La secretaria correspondrà a la persona designada per votació del Tribunal entre les persones designades com a vocals.

f) La composició dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar, llevat de raons fonamentades i objectives, degudament motivades, al criteri de paritat entre homes i dones, amb capacitació, competència i preparació adequades. S'entén per representació equilibrada la presència de dones i homes de manera que cap sexe no superi el 60 % del conjunt de persones a què es refereix ni sigui inferior al 40 %.

g) En el cas del Tribunal del procés d'estabilització per concurs oposició, la meitat més un dels membres han de posseir una titulació acadèmica corresponent a la mateixa àrea de coneixements que la que s'exigeix als aspirants, si aquesta és específica.

4. Per a la constitució d'alguns dels tribunals, atès que no hi ha un nombre suficient d'empleats de l'IEB que compleixin els requisits esmentats en el punt 3 anterior, és necessari recórrer al personal adscrit a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, que és la conselleria d'adscripció de l'IEB.

Per tot això, i fent ús de les competències que m'atorga l'article 10 dels Estatuts de l'IEB, dict la següent

Resolució

1. Nomenar els tribunals del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits convocat per la Resolució del president de l'IEB de 21 de desembre de 2022 (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), els quals estan constituïts pels membres que figuren en l'annex 1.

2. Nomenar el Tribunal del procés d'estabilització per concurs oposició convocat per la Resolució del president de l'IEB de 22 de desembre de 2022 (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), el qual està constituït pels membres que figuren en l'annex 2.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als webs de l'IEB.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'IEB en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 4 d'abril de 2023)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics Miquel Company i Pons

Documents adjunts