Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 245141
Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca de 30 de març de 2023 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a de la Unitat d'Hospitalització mèdica 2 de l'Hospital Comarcal d'Inca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el Real Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, i d'acord amb la Resolució de la consellera de Salut de 13 de gener de 2016, per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 10 de 21/01/2016 i modificació BOIB núm. 72 de 09/06/2016), dict la següent

Resolució

Acordar la convocatòria pública d'un lloc de Supervisor/a d'Unitat d'Hospitalització mèdica 2 de l'Hospital Comarcal d'Inca d'acord amb les especificacions següents:

1) Lloc objecte de la convocatòria

La denominació del lloc a cobrir és: Supervisor/a d'Unitat d'Hospitalització mèdica 2 de l'Hospital Comarcal d'Inca.

2) Requisits

a) Tenir la titulació de Diplomat o Grau en infermeria.

b) Tenir la condició de personal estatutari sanitari fix, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari).

c) Estar en les situacions de servei actiu o de reserva de plaça en institucions sanitàries del sistema nacional de salut o en centres i serveis sanitaris de l´Administració General de l´Estat.

d)  D'acord amb el que estableix la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, els aspirants que participin en aquest procés selectiu han de disposar i acreditar els coneixements de llengua catalana de nivell B2 (nivell avançat).

Aquests requisits s'han de complir en la data de publicació de la convocatòria.

3) Característiques del lloc convocat

El règim jurídic del lloc objecte de la convocatòria és l'establert en l'Estatut Marc del personal estatutari dels Serveis de Salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i demés disposicions aplicables.

4) Funcions

Tindrà les responsabilitats previstes en l'article 26 del Reial decret 521/1987, de 15 d'abril, del correcte funcionament de la unitat i de l'activitat del personal a ells adscrits, així com la custòdia i utilització adequada dels recursos materials que tinguin assignats.

5) Sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB, adreçada a l'òrgan convocant, i s'ha de formalitzar en el Registre de la Gerència o per mitjà d'alguna de les vies que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6) Documentació a aportar amb la sol·licitud

Les persones aspirants han de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació que es relaciona a continuació:

a) Fotocòpia acarada del document nacional d'identitat.

b) Fotocòpia acarada del títol de Diplomat o de Grau en infermeria.

c) Fotocòpia acarada del nomenament de personal estatutari sanitari fix.

d) Fotocòpia acarada del nivell de llengua catalana B2.

e) Currículum professional del candidat.

f) “Projecte de gestió de millora o implementació, preferentment en aquests camps: ruta assistencial hospitalària del pacient crònic complex, maneig avançat del pacient amb dispositius d'accés vascular, maneig avançat del pacient amb ferides cròniques, prevenció de caigudes  en el pacient fràgil, anàlisis d´indicadors en unitats d´hospitalització amb l´objectiu de la millora de la qualitat de l´assistència i/o dels processos assistencials. No és indispensable que el projecte versi damunt aquestes àrees, però es valorarà positivament que ho faci.

Es proposa aquesta estructura:

  • Introducció: On s´identifiqui el fenomen, la importància d'abordar-ho, l´impacte d´abordar-ho i les conseqüències de no fer-ho, així com una petita revisió de la literatura(si procedeix) damunt l´estratègia proposta.
  • Objectius del projecte.
  • Pla d´actuació /metodologia: eix del pla i estratègia a cada eix.
  • Avaluació: Elements d´avaluació del pla, que permetin traçar el progres de les diferents estratègies i vinculats als objectius. Poden ser des de avaluació de tipus relacional( reunions, comunicació entre comandaments, anàlisis del discurs dels professionals, ets)fins el disseny d´indicadors objectius, tan de procés com de resultat.
  • Conclusions.

Es valorarà positivament:

- Claredat en l´exposició, concreció i factibilitat.

- Caràcter multidisciplinar:capacitat de tenir en compte la importància dels diferents actors del procés, que poden tenir influencia en ell, tant per la capacitat d'aportar valor, com per ser aliances necessàries o un bloqueig potencial.

- Capacitat d´identificar estratègies de monitorització de la millora del procés.

- Capacitat de superar les potencials tensions entre equips de treball diferents.

L´acreditació dels mèrits s´ha de fer mitjançant documentació original o fotocòpia acarada. 

7) Nomenaments

La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar la supervisió convocada i la situació de qui resulti nomenat serà la següent:

a) Si té la plaça estatutària fixa al mateix centre, seguirà ocupant la plaça com a personal estatutari fix de la seva categoria al mateix centre.

b) Si té la plaça estatutària fixa a un altre centre del Servei de Salut de les Illes Balears, ocuparà únicament el lloc convocat i quedarà en situació de reserva respecte a la seva plaça estatutària fixa.

c) Si té la plaça estatutària fixa en un altre Servei de Salut o Administració Sanitària, ocuparà únicament el lloc de supervisió convocat, quedant respecte a la seva plaça o lloc d'origen en la situació administrativa que procedeixi, i en la qual sigui declarat, en la seva Administració d'origen.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Inca, 30 de març de 2023

La directora gerent de l'Hospital Comarcal  d'Inca (BOIB núm.191/2020) Soledad Gallardo Bonet

 

ANNEX 3 Model de sol·licitud

Dades de l'aspirant

Nom i llinatges:..............................................................................................

Núm. doc. Identitat:.......................................................................................

Dades a l'efecte de rebre-hi notificacions

Nom de la via:................................................................................................

Núm.:........... Pis:............. Porta:.............. Localitat:.......................................

Codi postal:............................................. Municipi:.......................................

Telèfons:........................................................................................................

Adreça electrònica:.........................................................................................

EXPÒS

1. Que el _________ d__________ de 2023 es va publicar en el BOIB la Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca d'una plaça de supervisor/a d'Hospitalització mèdica 2 de la plantilla orgànica autoritzada.

2. Que compleixo els requisits exigits en la convocatòria.

Per això SOL·LICIT:

Ser admès/a en la convocatòria, per la qual cosa adjunt a aquesta sol·licitud la documentació exigida.

 

Inca, _________ d___________ de 2023

 

(rúbrica)

DIRECTORA GERENT DE L'HOSPITAL COMARCAL D'INCA