Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

Núm. 242731
Publicació de la contractació d’una Tècnica mitjana en Habitatge, especialitat arquitectura tècnica, com a personal laboral fix del Patronat Municipal de l’Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El gerent de Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris,  per decret número HAB20230013 de data 4 d'abril  de 2023  ha resolt  el següent:

Primer.- Aprovar la llista definitiva de persones que han superat totes les proves de la convocatòria del concurs oposició d'una plaça de tècnic mitjà en habitatge del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris, corresponent a l'oferta pública  d'ocupació de l'any 2018.

ORDRE

LLINATGE 1

LLINATGE 2

NOM

DNI

TOTAL

1

ROMAGUERA

PIZA

MARIA DEL MAR

***5141**

56,25

2

MONCADAS

NICOLAU

MARIA

***1768**

55,10

3

RAMIS

VELLIBRE

FRANCISCO JAVIER

***3975**

50,79

4

BORRAS

ROIG

MARIA EVA

***2177**

45,24

5

SENDRA

FERRER

JOSE LUIS

***0673**

44,32

6

LOPEZ

VEGA

MIGUEL

***4529**

43,89

7

MUÑOZ

FAUS

MARIA DEL MAR

***1873**

43,88

8

GARCIA

OCETE

JESUS

***0438**

43,81

Segon.- Acceptar la renúncia de:

LLINATGE 1

LLINATGE 2

NOM

DNI

REGISTRE

ROMAGUERA

PIZA

MARIA DEL MAR

***5141**

REGAGE23e00013629627

MONCADAS

NICOLAU

MARIA

***1768**

REGAGE23e00013203497

RAMIS

VELLIBRE

FRANCISCO JAVIER

***3975**

REGAGE23e00015020165

BORRAS

ROIG

MARIA EVA

***2177**

REGAGE23e00013630595

SENDRA

FERRER

JOSE LUIS

***0673**

REGAGE23e00013023711

LOPEZ

VEGA

MIGUEL

***4529**

REGAGE23e00015020165

Tercer.- Contractar com a Tècnica mitjana en Habitatge, especialitat arquitectura tècnica, com a personal laboral fix del Patronat Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris a: 

1. DADES DE LA PERSONA

COGNOM I NOM:    María del Mar Muñoz Faus                                     NÚM. PERSONAL:  .....

DNI/NIE:  ***1873**     NRP:   -------                               GRAU: ------

SITUACIÓ ADMINISTRATIVA: --------                               NIVELL: 1

2. DADES DEL LLOC DE TREBALL

ÀREA: PATRONAT MUNICIPAL DE L' HABITATGE I DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS

ÒRGAN: GERÈNCIA (HRB010)

UNITAT: GERÈNCIA (HRB0100000)           LLOC DE TREBALL:L00250002

COMP. ESPECÍFIC:    ----                             NIVELL DE COMP. DE DESTINACIÓ:  ---

3. DADES DE L'ADJUDICACIÓ

MODALITAT ADJUDICACIÓ: LABORAL FIX . CONCURS OPOSICIÓ     A1

DATA D'EFECTES: 03/04/2023

Quart.- Fixar la retribució anual a percebre per la Sra. Maria del Mar Muñoz Faus, en 31.241,00 €, en concepte de sou base, el que implica un cost de quota patronal de 9.684,71 €.

Quint.- Autoritzar la despesa que ocasionarà la contractació anterior, un total de 30.694,28 €, a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost del Patronat per al 2023:

00.15210.13000

HABITATGE-RETRIB PERSONAL LABORAL

23.430,75 €

00.15210.16000

HABITATGE-QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS

7.263,53 €

Sisè.- Publicar la present resolució a la pàgina web del PMHRIBA , així com també al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Setè.- Notificar la present resolució a la persona interessada, al Departament econòmic del Patronat, al Registre de Personal i a l'assessoria laboral pel seu coneixement i efectes oportuns.

Vuitè.- Notificar la present resolució al treballador Jaume Sastre Vicens, tècnic mitjà en habitatge del PMHRIBA, que actualment ocupa el Lloc de treball L00250001 EXP. 1 com a interí, a efectes de finalització de contracte  a partir de 03/04/2023.

Novè.- Publicar a la pàgina web del Patronat, abans de la formalització de la contractació, la borsa de les persones aspirants a personal temporal.

Desè.- Formalitzar el contracte del lloc de treball en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació de la present resolució.

Onzè.- Donar compte de la present resolució al proper Consell Rector que es dugui a terme.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conformement al que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al registre general d'aquest Patronat o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l'article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

A la data de la signatura electrònica ( 5 d'abril de 2023)

La regidora de l'Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat Neus Truyol Caimari