Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 246387
Departament de Personal. Servei de Selecció. Esmena errada material bases específiques procés selectiu de reclassificació de 17 places de Delineant/a del Grup C, subgrup C1 de l'escala administració especial a Grup B

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret núm. 05418 de data 22 de març de 2023, ha resolt el següent:

PRIMER.- Esmenar l'errada material detectada en la resolució núm. 3911 de data 28 de febrer de 2023 del regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per la qual es convoca el procés de reclassificació de les places de delineant/a enquadrades dins el Grup C, Subgrup C1, de l'Escala d'Administració Especial passant a estar enquadrades dins el Grup B en el sentit que:

Allà on diu: FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES ... Els drets d'examen seran de 15,91 euros.”

Ha de dir: FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES ... Els drets d'examen seran de 21,22 euros.”

SEGON.- Publicar aquesta esmena d'errada material al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web municipal.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (27 de març de 2023)

La cap de Departament de Personal pd Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón