Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 245752
Recursos procedents contra la Resolució de convocatòria de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. En data 24 de desembre de 2022 es va publicar en el BOIB (número 167) la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 22 de desembre de 2022, per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

2. S'ha advertit que en la publicació de la Resolució esmentada no s'han expressat correctament els recursos procedents contra la mateixa.

3. Per aquest motiu, es fa constar que, contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 22 de desembre de 2022, per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca (BOIB núm. 167, de 24 de desembre de 2022), la qual posa fi a la via administrativa, es poden interposar els següents recursos:

- Recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la present comunicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- També es pot interposar un demanda davant el Jutjat del Social en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la Jurisdicció Social.

Aquesta comunicació s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el web <http://oposicions.caib.es> i a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 5 d´abril de 2023)

La directora gerenta de l'EBAP María del Carmen Iglesias Manjón (En virtut de Conveni de 13 de desembre de 2022, BOIB núm. 167 de 24 de març de 2022)