Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 246680
Resolució de la presidenta del patronat de la Fundació per a l’Esport Balear per la qual s’aprova la Bases de la convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball de Responsable de medicina esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB) de la Fundació per a l’Esport Balear

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 21 de febrer de 2013 es va signar l'acord entre la Fundació per a l'Esport Balear i el Comitè d'Empresa relatiu a la relació de llocs de treball (RLT) del personal al servei de la Fundació per a l'Esport Balear, el qual es va aprovar a la sessió de Patronat de la Fundació de 25 de febrer de 2013. Aquesta RLT inclou el lloc de responsable de medicina esportiva.

2. En la sessió de Patronat de dia 8 d'octubre de 2020, el Patronat de la Fundació per a l'Esport Balear ratifica la relació de llocs de treball (RLT) actual de la Fundació per a l'Esport Balear.

3. Des de dia 14 de juliol de 2022, la persona que ocupava aquest lloc com a metge responsable del Centre Mèdic està de baixa per incapacitat temporal, la finalització de la qual és imprevisible.

4. Per tal de cobrir aquest tipus de necessitats, a dur a terme per un metge o metgessa de l'esport, amb la immediatesa que requereix, es va formalitzar un contracte menor de servei mèdic extern, el qual va finalitzar el passat 28 de febrer de 2023.

5. En la sessió de Patronat de la Fundació per a l'Esport Balear de dia 27 de febrer de 2023, es va aprovar la convocatòria i l'esborrany de bases per a la selecció d'un/a responsable de medicina esportiva de la fundació amb la màxima agilitat possible.

6. En data 27 de març de 2023, la Fundació per a l'Esport Balear va rebre l'informe favorable de la Direcció General de Funció Pública en relació a les bases de l'esmentada convocatòria.

Per tot això, es pren el següent

Acord

1. Aprovar la convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball de Responsable de medicina esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB) de la Fundació per a l'Esport, les bases que consten a l'annex 1 i el barem de mèrits que consta a l'annex 2 (Acord del Patronat de la Fundació per a l'Esport Balear de 27 de febrer de 2022).

2. Fer públic el model de sol·licitud a disposició de les persones interessades en la pàgina web www.fundacioesportbalear.es

3. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (11 d'abril de 2023)

La presidenta del Patronat de la Fundació per a l'Esport Balear Fina Santiago Rodríguez

 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball de Responsable de medicina esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB) de la Fundació per a l'Esport Balear

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la contractació amb caràcter temporal (fins a la reincorporació de la persona titular del lloc de treball, la cobertura definitiva del lloc de treball o un màxim de tres anys) del lloc de treball de Responsable de medicina esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB) de la Fundació per a l'Esport Balear.

La relació contractual serà de 37,5 hores setmanals.

2. Forma de selecció

La selecció s'ha de fer mitjançant el procediment de concurs de mèrits, de conformitat amb el barem (annex 2).

3. Requisits i condicions de les persones aspirants

Per a l'admissió a aquestes proves selectives, les persones aspirants hauran de complir, en la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:

 1. Tenir nacionalitat espanyola o la d'un estat de la Unió Europea, o ser nacional d'altres estats amb les condicions que estableix l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 2. Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació.

 3. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball de Responsable de medicina esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB) de la Fundació per a l'Esport Balear.

 4. No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les de la categoria corresponent. En cas de persones nacionals d'un altre estat, no haver estat inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

 5. Estar en possessió de la llicenciatura en medicina (especialitat en medicina de l'educació física i l'esport) o titulació equivalent. En el supòsit de titulacions expedides a l'estranger, s'ha d'aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

 6. Estar en possessió del coneixement de la llengua catalana (nivell B2), de conformitat amb el que disposa l'article 4 del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de la llengua catalana en procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En cas de no poder acreditar aquest nivell, la persona disposa de un període de dos anys per acreditar-lo.

En cas que cap aspirant reuneixi tots els requisits i condicions establerts en aquest apartat, es podran acceptar aspirants que no acreditin el requisit f).

4. Funcions del lloc de treball de Responsable de medicina esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB) de la Fundació per a l'Esport Balear

La persona que ocupi el lloc de Responsable de medicina esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB) de la Fundació per a l'Esport Balear serà l'encarregada de realitzar les següents funcions:

 • Atendre els problemes de salut dels/de les esportistes-pacients.
 • Dirigir i coordinar un centre mèdic multidisciplinari amb directrius acordades amb la gerència.
 • Coordinar l'atenció sanitària dels/de les esportistes amb els/les tutors/es legals i els/les tècnics/ques esportius/ves.
 • Coordinar el servei del centre mèdic amb les demandes d'atenció dels directors/es tècnics/es esportius/ves.
 • Impulsar programes de prevenció de lesions i readaptacions per als esportistes dels diferents programes de tecnificació.
 • Facilitar serveis puntuals, com embenatges, per la prevenció de lesions i la seguretat dels esportistes.
 • Planificar accions formatives en matèria de salut de l'esportista.
 • Vetllar per la integritat dels drets del/de la menor com a pacient.
 • Contactar i coordinar amb altres especialistes sanitaris l'atenció sanitària dels/de les esportistes.
 • Elaborar informes de necessitat per a la dotació de material fungible i no fungible del centre mèdic i qualsevol altra necessitat de subministrament o servei propi de la seva àrea.
 • Redactar informes mèdics.
 • Coordinar l'elaboració d'informes i estadístiques sobre qüestions que puguin ser d'interès per als programes de tecnificació.
 • Valorar i preveure les necessitats del servei mèdic i iniciar els tràmits pertinents a efectes de les contractacions necessàries.
 • Traslladar periòdicament a la gerència les qüestions més rellevants que afecten al servei.
 • Proposar innovacions per a la millora contínua dels serveis i de la coordinació entre els diferents professionals del centre mèdic.
 • Desenvolupar qualsevol altra responsabilitat que sigui pròpia de la seva categoria, titulació, del seu lloc de treball, així com de les competències generals del seu àmbit professional i/o que li encomani la gerència o els/les caps immediatament superiors.

5. Sol·licituds i documentació

Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu han de presentar una sol·licitud d'acord amb el formulari que és a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Fundació per a l'Esport Balear (www.fundacioesportbalear.es).

A la sol·licitud, s'hi ha d'ajuntar la documentació següent:

 1. Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, una fotocòpia del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.

 2. Declaració responsable de que es compleix amb el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que són necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball de Responsable de medicina esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB) de la Fundació per a l'Esport Balear, d'acord amb el model que és a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Fundació per a l'Esport Balear.

 3. Declaració responsable que es compleix amb el requisit 3.d d'aquestes bases, d'acord amb el model que és a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Fundació per a l'Esport Balear.

 4. Títol original o còpia compulsada que acrediti estar en possessió de la llicenciatura en medicina (especialitat en medicina de l'activitat física i l'esport) o titulació equivalent.

 5. Certificat original o còpia compulsada que acrediti el coneixement de la llengua catalana (nivell B2).

 6. Documentació acreditativa dels mèrits.

Les sol·licituds i documentació adjunta es podran presentar de manera presencial o electrònica. Per a presentar-ho de manera electrònica, es podrà fer el tràmit mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), accedint a l'enllaç https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do amb certificat digital; dins aquest registre caldrà seleccionar com a organisme destinatari la "Conselleria d'Afers Socials i Esports" i a l'assumpte indicar "Convocatòria Fundació per a l'Esport Balear". Per a presentar-ho de forma presencial, es podrà fer el tràmit en el Registre de la Fundació per a l'Esport Balear (Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears, carrer del Gremi Forners, 4, polígon de Son Castelló de Palma) o en qualsevol dels registres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si la sol·licitud es fa de forma presencial i es lliura en un lloc diferent del registre de la Fundació per a l'Esport Balear, s'ha d'enviar per correu electrònic a (info@fundacioesportbalear.es), el formulari de sol·licitud amb el segell o el resguard que acrediti que s'ha presentat dins el termini establert. Aquest correu s'haurà d'enviar com a molt tard, durant les 24 hores següents que acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

El termini per presentar les sol·licituds és de deu dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Si el darrer dia de presentació de les sol·licituds cau en dissabte, el termini s'entendrà ampliat fins el dia hàbil següent.

Es considera que les persones que han presentat una sol·licitud per participar en aquesta selecció donen el consentiment perquè la Fundació tracti les seves dades personals als efectes que se'n derivin.

6. Llista de persones admeses i excloses

Una vegada s'acabi el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà a la pàgina web de la Fundació la relació provisional de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l'exclusió. Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes per esmenar els defectes o aportar els documents preceptius. Una vegada resoltes les esmenes, es publicarà a la pàgina web de la Fundació la relació definitiva de persones admeses i excloses.

7. Comissió tècnica de valoració

La comissió tècnica de valoració estarà formada per les persones següents:

President o presidenta:

Titular: Mateu Cañellas Martorell, Coordinador de tecnificació esportiva

Suplent: Montse Cardona Capellà, Delegada de la Fundació per a l'Esport Balear a Menorca

Secretari o secretària:

Titular: Jorge Grigelmo Miguel, Responsable de promoció i patrocini, TIC i I+D.

Suplent: Damià Parpal Ramis, Responsable de formació

Vocal:

Titular: Carlos García Cerdà, Responsable de psicologia esportiva

Suplent: Isabel Pons Llull, responsable dels serveis jurídics

S'han d'abstenir de formar part de la comissió tècnica de valoració els càrrecs de naturalesa política i el persona eventual de l'Administració (article 51 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma), els funcionaris interins (article 60.2 de l'EBEP) ni si hi concorren les circumstàncies que preveu l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Tampoc no en poden formar part el personal laboral que tingui assignat un crèdit horari per desenvolupar funcions sindicals o de representació de personal.

A les reunions de la comissió tècnica pot assistir amb veu, però sense vot un membre del comitè d'empresa de la Fundació per a l'Esport Balear. A aquest efecte, s'han de comunicar al comitè d'empresa, amb una antelació suficient, les dates de les reunions.

Les funcions bàsiques de la comissió tècnica de valoració són les següents:

 • Comprovar que les persones aspirants compleixen els requisits que estableix la convocatòria.
 • Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, de conformitat amb el barem establert (annex 2).
 • Elevar a la gerència de la Fundació per a l'Esport Balear un informe amb la relació ordenada per puntuació de les persones admeses i baremades i les actes signades de les reunions de la comissió tècnica.

8. Valoració de mèrits

Els mèrits al·legats s'han de valorar d'acord amb el barem (annex 2).

Només es podran puntuar els mèrits que siguin degudament justificats mitjançant la documentació aportada pels candidats (presentació de l'original o còpia compulsada).

No es valorarà cap mèrit professional si no se n'especifica clarament el termini d'inici i de finalització.

No es valoraran els certificats acreditatius de formació, que no indiquin les hores de durada de les accions formatives acreditades.

9. Publicació de les valoracions

Una vegada conclosa la valoració dels mèrits, la comissió tècnica ha de fer pública, a la pàgina web de la Fundació per a l'Esport Balear una llista provisional de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants.

Aquesta llista s'ha de publicar per ordre de major a menor puntuació total.

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional.

Una vegada resoltes les al·legacions s'ha de publicar la llista definitiva de valoracions a la pàgina web de la Fundació per a l'Esport Balear.

 

ANNEX 2 BAREM DE MÈRITS

La puntuació màxima és de 100 punts

1. Mèrits professionals: 45 punts

 • Per cada mes exercint la medicina esportiva amb esportistes d'alt rendiment, esportistes d'alt nivell o esportistes majors de 12 anys que competeixin habitualment en competicions d'àmbit nacional o internacional: 1,5 punts (fins a un màxim de 45 punts)

Les fraccions inferiors a un mes no computaran.

2. Mèrits acadèmics i formatius: 45 punts

2.1. Formació reglada (màxim 20 punts)

 • Per un màster oficial universitari relacionat amb el lloc convocat: 10 punts

2.2. Formació no reglada (màxim 22 punts)

 • Per un màster propi universitari en traumatologia de l'esport: 16 punts
 • Per un màster propi universitari en ecografia múscul-esquelètica: 14 punts
 • Per cada 10 hores d'altres formacions relacionades amb el lloc convocat: 0,5 punts

(només s'han de sumar les activitats de formació que com a mínim siguin de 10 hores, no es valoraran els certificats que no indiquin les hores de durada de l'acció formativa).

Els cursos amb el mateix contingut, només es valoraran una vegada i puntuarà el que tingui més crèdits o més hores.

2.3. Coneixements de llengua catalana (màxim 3 punts)

 • Per estar en possessió del certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana:
  • Certificat C2: 2 punts
  • Certificat C1: 1,5 punts
  • Certificat LA: 1 punt

Només es valora el certificat del nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti.

3. Fase d'entrevista (màxim 10 punts)

El contingut de l'entrevista ha de versar sobre els mèrits al·legats pels candidats en la fase de concurs i la seva finalitat ha de ser valorar l'adequació de l'aspirant al lloc de feina. Ha de servir per valorar tots els mèrits aportats i fer una anàlisi conjunta del currículum de l'aspirant per tal de determinar la idoneïtat amb el lloc a proveir. De manera específica s'ha de comprovar el grau de competència professional dels aspirants.