Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SELVA

Núm. 241247
Nomenament funcionària interina

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el present es fa públic que en data 23 de març de 2023 el Batle d'aquest Ajuntament va resoldre, per mitjà del Decret de Batlia núm. 2023/0074, el nomenament del Sra. Maria Belén Lloret Garcia, amb DNI 46xxxxx7-B, com a funcionària interina d'aquest Ajuntament per ocupar la plaça de secretària interventora del mateix.

 

Selva, a data de la signatura electrònica (23 de març de 2023)

El batle Joan Rotger Seguí