Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Ordre 8/2023 de la consellera de Salut i Consum de 21 de març de 2023 per la qual es modifica el Programa d’Acreditació d’Hospitals Generals, inclòs en l’annex del Decret 46/2012, d’1 de juny

    Número d'edicte 2633 - Pàgines 15489-15496

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la proposta de modificació pressupostària (MC002) (ajuts nominatius) competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2023. (Exp. 0426-2023-000002)

    Número d'edicte 2662 - Pàgina 15497

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva modificació ordenança de Policia i Bon Govern

    Número d'edicte 2564 - Pàgines 15498-15502

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit ple 5/2023

    Número d'edicte 2575 - Pàgina 15503

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva modificació parcial de la relació nominal de subvencions exercici 2023

    Número d'edicte 2659 - Pàgina 15504

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva del Reglament regulador per a la concessió d'honors i distincions de l'Ajuntament de Marratxí

    Número d'edicte 2623 - Pàgines 15505-15507

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.-Servei de Pressuposts.- Aprovació definitiva modificació de crèdit CE01 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi per a 2023

    Número d'edicte 2667 - Pàgina 15508

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PBX2013-0004. Rectificació de l’errada material produïda al pla especial de protecció ambiental i arquitectònica de Santa Catalina i dels molins fariners del Carrer Indústria

    Número d'edicte 2634 - Pàgina 15509

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient n.º 2023/002853 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 2587 - Pàgina 15510

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Municipal d'Igualtat, coordinació i prevenció contra les violències masclistes, la Comissió d'Intervenció i la Comissió de Prevenció del Municipi de Santa Eulària des Riu

    Número d'edicte 2593 - Pàgines 15511-15516

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 1330/2023 relatiu a la modificació del pressupost dintre de l'exercici 2023

    Número d'edicte 2588 - Pàgina 15517