Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 201834
Aprovació definitiva modificació de crèdit ple 5/2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb la legislació vigent en matèria d'hisendes locals, el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2023 , aprovà inicialment la modificació de crèdit per Ple número 5 en el Pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2023 i es va publicar en el BOIB núm. 25, de 25 de febrer de 2023.

Havent transcorregut el termini d'exposició al públic, d'acord amb l'establert en l'article 177.2 en concordança amb l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, no s'ha presentat cap al·legació ni reclamació a la modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari número 5/2023, per la qual cosa queda aprovada definitivament, transcrivint-se el detall de la modificació:

“PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits per PLE 5/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb el següent detall.

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida

Descripció

Import

502 92205 6000002

EXPROPIACIONS

6.900.000,00

Finançament de la incorporació de romanents per import 6.900.000,00

Partida

Descripció

Import

8700

APLICACIÓ DEL R.L.T. PER DESPESES GENERALS

6.900.000,00

Calvià, 22 de març de 2023

El tinent de batle de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics Marcos Pecos Quintans