Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 203242
Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Municipal d'Igualtat, coordinació i prevenció contra les violències masclistes, la Comissió d'Intervenció i la Comissió de Prevenció del Municipi de Santa Eulària des Riu

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2022, va aprovar inicialment el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Municipal d'Igualtat, coordinació i prevenció contra les violències masclistes, la Comissió d'Intervenció i la Comissió de Prevenció del Municipi de Santa Eulària des Riu

No havent-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari de 29 de setembre de 2022, aprovatori inicial del Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Municipal d'Igualtat, coordinació i prevenció contra les violències masclistes, la Comissió d'Intervenció i la Comissió de Prevenció del Municipi de Santa Eulària des Riu, el text íntegre de la qual es fa públic per al seu general coneixement i en compliment del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 103 de la Llei 20/2006 municipal y de règim local de les Illes Balears.

 

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA MESA MUNICIPAL D'IGUALTAT, COORDINACIÓ I PREVENCIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, LA COMISSIÓ D'INTERVENCIÓ I LA COMISSIÓ DE PREVENCIÓ DEL MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA DES RIU.

1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Organització de Nacions Unides, en la IV Conferència Mundial de 1995, va reconèixer que la violència contra les dones és un obstacle per a aconseguir els objectius d'igualtat, desenvolupament i pau, i que viola i menyscaba els drets humans i les llibertats fonamentals.

La Constitució espanyola incorpora a l'article 15 el dret de tots a la vida i a la integritat física i moral, sense que en cap cas ningú pugui ser sotmès a tortures ni a penes o tractes inhumans o degradants.

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, recull en la seva exposició de motius que <violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige hacia las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión>>.

La Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, inclou la prevenció de les conductes discriminatòries i la previsió de polítiques actives per a fer efectiu el principi d'igualtat, així com un marc d'accions positives.

Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència.

La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en l'article 9, ordena a les institucions d'autogovern la promoció de la llibertat, la justícia, la igualtat...

Respecte a la normativa en la comunitat autònoma de les Illes Balears, està vigent la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, la finalitat dels quals és fer efectiu el dret a la igualtat real i efectiva de dones i homes. La Llei té com a objectiu establir i regular els mecanismes i dispositius, així com les mesures i els recursos, dirigits a promoure i a garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

D'altra banda, la Llei 11/2016, en referència a la coordinació interinstitucional, en l'article 77, estableix el següent: «El *Govern de les Illes Balears, per mitjà del *Institut Balear de la Dona, ha d'elaborar i desenvolupar, juntament amb la resta d'administracions i institucions competents, els protocols d'intervenció per a l'atenció a les víctimes de violència masclista, en qualsevol de les fases del procés en què es trobi, que inclouran els mapes de processos, els mapes de serveis i els mapes de cobertura de ràtios per a evitar la doble victimització de les dones i la duplicitat de serveis entre administracions».

La citada normativa, juntament amb la d'àmbit local, concretament la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, de les Illes Balears, en l'article 25.2.o) concreta que els municipis exerciran en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en matèria d'«actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere».

L'acord adoptat pel Ple municipal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu de data 27 de maig de 2021, pel qual s'aprova la constitució de la Mesa Municipal d'Igualtat, coordinació i prevenció contra les violències masclistes (Mesa Municipal d'ara endavant).

2. OBJECTE DEL REGLAMENT

És objecte del present reglament regulador municipal, establir l'organització i el funcionament de la Mesa de Municipal, constituïda el 3 de febrer de 2022, i concebuda com un òrgan de treball interdisciplinari i un instrument de coordinació entre diferents agents i institucions que actuen tant en la prevenció com en l'atenció en el municipi de Santa Eulària des Riu.

També és objecte del present reglamento la regularització de la Comissió d'Intervenció contra la violència masclista (Comissió d'Intervenció d'ara endavant), constituïda amb l'objectiu d'abordar la coordinació entre les i els diferents professionals dels serveis que intervenen amb les dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills i, de la Comissió de Prevenció contra la violència masclista (Comissió de Prevenció d'ara endavant) creada amb la finalitat de coordinar les actuacions i accions basades en la sensibilització i el foment de la igualtat i prevenció de la violència masclista.

3. MESA MUNICIPAL D'IGUALTAT, COORDINACIÓ I PREVENCIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

3.1 Naturalesa i objectiu:

La Mesa Municipal està constituïda com un òrgan de treball interdisciplinari i instrument de coordinació entre càrrecs polítics i professionals de diferents serveis a favor d'adoptar mesures d'abordatge i prevenció contra les violències masclistes en l'àmbit local.

3.2 Objectius específics:

 • Identificar les necessitats de les dones i dels i les menors
 • Desenvolupar estratègies o actuacions des de l'enfocament de gènere
 • Adaptar els recursos i implementar les mesures adequades encaminades a l'erradicació de les violències masclistes en el territori

3.3 Funcions:

 • Donar a conèixer les línies concretes d'actuació de cada àmbit representant
 • Determinar criteris per a la detecció precoç de casos de violència masclista en cadascun dels àmbits
 • Acordar criteris comuns per a l'atenció a dones víctimes de violència masclista, així com per a l'anàlisi i el seguiment de casos
 • Analitzar estratègies de coordinació entre els diferents àmbits i realitzar propostes de millora
 • Posar en comú i analitzar les dades sobre violència masclista en cada àmbit d'actuació
 • Impulsar la posada en marxa d'estratègies de sensibilització i prevenció dirigides a la ciutadania o col·lectius específics

3.4 Composició

La Mesa Municipal estarà composta de manera ordinària per les següents persones integrants:

Presidència: Alcaldia o regidoria en qui delegui

Secretaria: les funcions de secretaria seran desenvolupades per la/el tècnic/a d'Igualtat

Vocals:

 • Regidor/a d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Regidor/a de Cultura, Educació i Joventut de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Regidor/a de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Regidores/els representants dels grups de l'oposició
 • Tècnica/o de l'àrea d'Igualtat. Treballador/a social dinamitzador/a de la Mesa Municipal
 • Coordinador/a de serveis personals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Tècnica/o de l'àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Coordinador/a i treballador/a social del departament de Serveis Socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Educador/a social del departament de Serveis Socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Tècnic/a referent del Servei d'Ajuda a domicili (SAD) de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Coordinador/a del departament de Joventut de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Cap/a de la Policia Local de Santa Eulària des Riu
 • Policia Local referent de l'equip VioGén de Santa Eulària des Riu
 • Policia local referent del programa policia tutor de Santa Eulària des Riu
 • Guàrdia civil de l'equip Viogén de la companyia de la Guàrdia Civil d'Eivissa
 • Comandant de la Guàrdia Civil d'Eivissa i Formentera
 • Representant del EMUME (Equip Dona- Menor) de la Guàrdia Civil
 • Persona representant de Justícia
 • Psicòloga/o de l'Oficina d'atenció a les víctimes del delicte d'Eivissa
 • Representant de la Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona de la Delegació de Govern de les Illes Balears
 • Director/a del Institut Balear de la Dona del Govern de les Illes Balears
 • Persona representant del servei tècnic per a l'impuls i la implementació de les Taules locals de coordinació per a l'abordatge de les violències masclistes
 • Coordinador/a del Servei d'atenció social i acompanyament telefònic 24 hores i d'acompanyaments presencials a víctimes de violències masclistes del *Institut Balear de la Dona
 • Referent de la Comissió de Violència cap a la Dona del IB Salut
 • Treballador/a social del Centre de salut de Santa Eulària des Riu
 • Referent del Programa Consulta Jove del Centre de Salut de Santa Eulària des Riu
 • La Direcció de *Benestar Social del Consell Insular d'Eivissa
 • Treballador/a Social, Cap/a de secció de l'Oficina de la Dona del Consell Insular d'Eivissa
 • Tècnica/o referent en prevenció de l'Oficina de la Dona del Consell Insular d'Eivissa
 • Coordinador/a del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (CEPCA) del Consell Insular d'Eivissa
 • Tècnica/o referent de la Xarxa de Tutores d'Orientació Laboral per a dones víctimes de violència masclista del SOIB del Govern Balear
 • Representant del ATENPRO (Servei Telefònic d'Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere)
 • Representants de l'àrea educativa (tots els centres educatius i a tots els nivells)
 • Representants de APIMAS/ AMIPAS
 • Representants d'Associacions de dones o agrupacions feministes.

Es preveu la possibilitat d'incloure de manera permanent o convidar de manera extraordinària, després de convocatòria prèvia de la Presidència i acords de la Mesa Municipal, a altres/as professionals de l'Ajuntament, persones assessores externes i associacions, organitzacions, institucions o fundacions que treballin en la prevenció i l'atenció a víctimes de violència masclista. Aquesta participació es durà a terme per motius tècnics o d'incidència en les competències de determinades unitats organitzatives i, assistiran en qualitat de persones expertes amb implicació en aquestes matèries.

D'acord amb l'article 4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ha d'haver-hi una composició equilibrada de la Mesa Municipal, de la Comissió d'Intervenció i de la Comissió de Prevenció.

3.5 Règim de sessions, convocatòries i funcionament

Correspondrà a la Secretaria o al personal tècnic en qui delegui, per ordre de la Presidència, la convocatòria de la Mesa Municipal amb una antelació mínima de 15 dies naturals. Les convocatòries s'enviaran a les persones participants de la Mesa Municipal mitjançant correu electrònic, que ha de contenir necessàriament l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc on es durà a terme la sessió i, si escau, s'acompanyarà de l'acta de la sessió anterior i la documentació necessària per a conèixer els temes a tractar.

Per a la constitució de la Mesa Municipal, a l'efecte de celebració de les sessions, deliberacions i presa de decisions, es requerirà l'assistència presencial de la Presidència i la Secretaria o dels seus suplents, així com la meitat, almenys, dels seus participants.

La Mesa Municipal es reunirà de manera ordinària dues vegades a l'any. De manera extraordinària, a petició motivada de qualsevol persona participant, i quan la Presidència ho consideri necessari, la Mesa Municipal es podrà reunir seguint les pautes de convocació esmentades anteriorment.

4. LA COMISSIÓ D'INTERVENCIÓ

4.1 Naturalesa i objectiu

En la Mesa Municipal es va constituir la Comissió d'Intervenció amb l'objectiu general de millorar la coordinació entre les i els diferents agents que intervenen directament en casos de violència masclista.

La Comissió d'Intervenció és un instrument operatiu de treball en el qual estan representats tots els àmbits implicats directament en l'atenció de víctimes de violència masclista.

 

4.2 Objectius específics:

 • Establir o millorar les vies de comunicació entre els serveis per a garantir una resposta àgil i coordinada dels i les professionals davant casos concrets de violència masclista
 • Dur a terme el seguiment i la supervisió de casos
 • Homogeneïtzar l'atenció des de tots els àmbits, evitant la revictimització i la desorientació de les víctimes
 • Establir accions i metodologies comunes
 • Conèixer els recursos i protocols locals d'actuació i, proposar la seva revisió i millora si fos necessari

4.3 Funcions

La Comissió d'Intervenció té competència en el desenvolupament de les funcions de millora de la detecció, la protecció, l'atenció integral i el seguiment de casos, mitjançant la creació i revisió d'instruments i eines, com, per exemple: establir criteris comuns de detecció, fluxogrames i circuits d'atenció, protocols de derivació i actuació, mapes i guia de recursos, etc.

4.4 Composició

De manera ordinària aquesta Comissió d'Intervenció estarà formada per persones representants dels àmbits d'actuació que s'assenyalen a continuació:

Supramunicipals:

 • Persona representant del servei tècnic per a l'impuls i la implementació de les Taules Locals de coordinació per a l'abordatge de les violències masclistes del *Institut Balear de la Dona
 • Treballador/a Social de l'Oficina de la Dona del Consell Insular d'Eivissa
 • Representant del EMUME (Equip Dona-Menor) de la Guàrdia Civil
 • Guàrdia Civil de l'equip VioGén a l'Illa d'Eivissa
 • Referent del Programa de Violència de Gènere del Centre de salut de Santa Eulària des Riu
 • Treballador/a social del Centre de salut de Santa Eulària des Riu
 • Psicòleg/a de l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte d'Eivissa del Ministeri de Justícia
 • Tècnic/a referent de la Xarxa de Tutors d'Orientació Laboral per a dones víctimes de violència masclista del SOIB
 • Coordinador/a del Servei d'Atenció Social i Acompanyament telefònic 24 hores i d'Acompanyaments presencials a víctimes de violències masclistes del *Institut Balear de la Dona
 • Representant del ATENPRO (Servei Telefònic d'Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere)
 • Persona tècnica representant de Metges del Món Eivissa.

Municipals:

 • Regidor/a d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Policia Local de l'equip VioGén de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Coordinador/a del departament de Serveis Socials Comunitaris Bàsics de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Educador/a social dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Tècnic/a referent del Servei d'Ajuda a domicili (SAD) de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Tècnic/a d'Igualtat, dinamitzador/a de la Mesa Municipal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

A proposta dels serveis que formen part de la Comissió d'Intervenció, es preveu la possibilitat d'incloure de manera permanent o convidar de manera extraordinària a altres/as agents i entitats que treballin en la intervenció amb víctimes de la violència masclista. Aquesta participació extraordinària es durà a terme quan ho requereixi l'assumpte a tractar, per motius tècnics o d'incidència en les competències de determinades unitats organitzatives i, assistiran en qualitat de persones expertes amb implicació en aquestes matèries.

4.5 Règim de sessions, convocatòries i funcionament

La Comissió d'Intervenció, es reunirà de manera ordinària amb caràcter quadrimestral, per a l'elaboració de les propostes en referència a les funcions i objectius plantejats en aquest reglament.

La presidència de la Comissió d'Intervenció serà desenvolupada pel Regidor/a d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La tècnica o el tècnic d'Igualtat, serà la persona responsable de convocar la reunió i elaborar l'acta.

La convocatòria de la Comissió d'Intervenció es realitzarà amb una antelació mínima de 15 dies naturals, mitjançant correu electrònic que ha de contenir necessàriament l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc on es durà a terme la sessió i, si escau, s'acompanyarà de l'acta de la sessió anterior i la documentació necessària per a conèixer els temes a tractar.

De manera extraordinària, es podrà convocar la Comissió d'Intervenció, a petició motivada de qualsevol persona participant i, quan la Presidència ho consideri necessari, per a tractar temes en particular i d'especial urgència.

Durant el desenvolupament d'aquesta Comissió d'Intervenció es poden crear al seu torn, altres subcomissions o equips de treball més reduïts per a millorar l'efectivitat, atendre necessitats concretes o realitzar projectes concrets.

4.6 SUBCOMISSIÓ D'ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Integrada dins de la Comissió d'Intervenció estarà la Subcomissió d'abordatge de les violències masclistes. L'objecte i la finalitat serà la de facilitar el seguiment dels casos de dones víctimes de violència masclista i posar en comú les dificultats sorgides durant la coordinació de les i els agents implicats directament en l'atenció de casos concrets. Tindran representació els següents serveis i persones tècniques:

 • Guàrdia Civil de l'equip VioGén a l'Illa d'Eivissa
 • Policia Local de l'equip VioGén de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Personal tècnic de Serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Treballador/a Social, Cap/a de secció de l'Oficina de la Dona del Consell Insular d'Eivissa
 • Tècnic/a d'Igualtat, dinamitzador/a de la Mesa Municipal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

La Subcomissió d'Abordatge es reunirà de manera ordinària mensualment. La convocatòria es realitzarà amb una antelació de 15 dies naturals, mitjançant correu electrònic, que ha de contenir necessàriament l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc on es durà a terme la sessió, i si escau, s'acompanyarà de l'acta de la sessió anterior.

5. LA COMISSIÓ DE PREVENCIÓ

5.1 Naturalesa i objectius

En la Mesa Municipal es va constituir la Comissió de Prevenció amb l'objectiu general de coordinar les actuacions en matèria de prevenció i les accions de sensibilització en relació amb la igualtat i les violències masclistes en diferents àmbits del municipi.

5.2 Objectius específics:

- Impulsar estratègies de prevenció i sensibilització dirigides a la població en general i als col·lectius específics

- Implementar mesures de coordinació i col·laboració entre els organismes dels diferents àmbits d'actuació implicats en el foment de la igualtat i en la lluita contra la violència masclista en el municipi de Santa Eulària des Riu, per a garantir l'eficaç desenvolupament d'accions preventives

- Promoure l'intercanvi continuat de bones pràctiques entre els diferents organismes (Administració, associacions, centres educatius)

- Establir canals de comunicació i afavorir la participació de les entitats i associacions de dones que lluiten contra la violència masclista i reivindiquin la igualtat

- Participar en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals

5.3 Funcions

La Comissió de Prevenció té competència en el desenvolupament de les funcions següents:

- ​​​​​​​Coordinar les iniciatives referents a la prevenció de la violència masclista i el foment de la igualtat en el municipi de Santa Eulària des Riu

- Realitzar un calendari d'actuació per a les accions previstes en matèria de prevenció de violència masclista i el foment de la igualtat

- Dissenyar campanyes de prevenció i sensibilització

- Impulsar accions coordinades amb els mitjans de comunicació locals per a la difusió de les accions i fomentar la sensibilització

- Realització de plans de formació i sensibilització en les diferents àrees del municipi de Santa Eulària des Riu

- Promoure la participació de la dona en la vida social, econòmica, cultural i política del municipi

- Proporcionar assistència tècnica i estratègica en matèria de prevenció de la violència masclista i el foment de la igualtat a les diferents associacions o entitats

5.4 Composició

De manera ordinària aquesta Comissió de Prevenció estarà formada per persones representants dels àmbits d'actuació que s'assenyalen a continuació:

 

​​​​​​​Supramunicipals:

 • ​​​​​​​Representant del EMUME (Equip Dona- Menor) de la Guàrdia Civil
 • Persona representant del servei tècnic per a l'impuls i la implementació de les Taules Locals de coordinació per a l'abordatge de les violències masclistes del *Institut Balear de la Dona
 • Tècnica/o referent en prevenció de l'Oficina de la Dona del Consell Insular d'Eivissa
 • Referent del Programa Consulta Jove del Centre de salut de Santa Eulària des Riu
 • Coordinador/a del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (CEPCA) del Consell Insular d'Eivissa
 • Representants d'Associacions de dones o agrupacions feministes
 • Representants de l'àrea educativa (tots els centres educatius i a tots els nivells)
 • Representants de AMIPAS/ APIMAS

Municipals:

 • ​​​​​​​Regidor/a d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Regidor/a de Cultura, Educació i Joventut de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Policia Local referent del programa policia tutor de Santa Eulària des Riu
 • Coordinador/a del departament de Joventut de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Educador/a social referent en prevenció dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Tècnica/o de l'àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu
 • Tècnica/o de la Biblioteca municipal de Santa Eulària des Riu.
 • Tècnica/o de l'àrea d'Igualtat. Treballador/a social dinamitzador/a de la Mesa Municipal

​​​​​​​A proposta dels serveis que formen part de la Comissió de Prevenció, es preveu la possibilitat d'incloure de manera permanent o convidar de manera extraordinària a uns altres i altres agents i entitats que treballin en la prevenció i l'atenció a víctimes de violència masclista. Aquesta participació es durà a terme per motius tècnics o d'incidència en les competències de determinades unitats organitzatives, assistiran en qualitat de persones expertes o agents implicats.

5.5 Règim de sessions, convocatòries i funcionament

La Comissió de Prevenció es reunirà de manera ordinària amb caràcter quadrimestral, per a l'elaboració de les propostes en referència a les funcions i objectius plantejats en aquest reglament.

La presidència de la Comissió de Prevenció serà desenvolupada pel Regidor/a d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La coordinació d'aquesta Comissió de Prevenció i convocatòria de la mateixa serà assumida per la tècnica o el tècnic d'Igualtat, sent la persona responsable d'elaborar l'acta.

Les convocatòries s'enviaran a les persones participants amb una antelació mínima de 15 dies naturals mitjançant correu electrònic, que ha de contenir necessàriament l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc on es durà a terme la sessió i, si escau, s'acompanyarà de l'acta de la sessió anterior i la documentació necessària per a conèixer els temes a tractar.

De manera extraordinària, es podrà convocar la Comissió de Prevenció, a petició motivada de qualsevol persona participant i, quan la Presidència ho consideri necessari, per a tractar temes en particular i d'especial urgència.

Durant el desenvolupament d'aquesta Comissió de Prevenció es poden crear al seu torn, altres subcomissions o equips de treball més reduïts per a millorar l'efectivitat, atendre necessitats concretes o realitzar projectes concrets.

6. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Aquest Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Municipal d'Igualtat, coordinació i prevenció contra les violències masclistes, la Comissió d'Intervenció i la Comissió de Prevenció, haurà de ser prèviament aprovat en Ple municipal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

En aplicació de l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el reglament entrarà en vigor quan s'hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils que indica l'article 113 de la LMRLIB.

​​​​​​​Santa Eulària des Riu, (20 de març de 2023) ​​​​​​​L'alcaldessa Mª del Carmen Ferrer Torres​​​​​​​