Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 206842
Aprovació definitiva modificació parcial de la relació nominal de subvencions exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Francesc X. Ametller Pons, Alcalde de l'Excm. Ajuntament des Mercadal fa saber que contra l'acord adoptat en sessió plenària ordinària de 22 de febrer de 2023, la modificació parcial de la relació de subvencions nominal del Pressupost de l'Ajuntament des Mercadal del 2023, no s'han presentat al·legacions, per la qual cosa es considera definitivament aprovada.

A continuació es transcriuen les modificacions, en relació a les següents entitats, la qual quedarà redactada en els següents termes:

PRESSUPOST DE 2023

 

 

 

RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS NOMINALS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi

Descripció

Import

NIF

Nom de l'Entitat

 

 

 

 

 

 

 

40

323

47200

SUBVENCIO COOPERATIVA ESCOLETA ARC SANT MARTI – ESCOLETA INFANTIL

232.200,00

F57583130

ESCOLETA INFANTIL ARC DE SANT MARTI S.COOP

40

326

48300

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL, MUSICAL I TEATRAL

145.000,00

G57083081

ASSOC. CULTURAL, MUSICAL I TEATRAL DES MERCADAL

Contra l'aprovació definitiva de l'expedient de a modificació parcial de la relació de subvencions nominal del Pressupost de l'Ajuntament des Mercadal del 2023, es podran interposar els següents recursos:

a) Directament recurs contenciós i administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord, davant la Sala Contenciosa i administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

b) No obstant això, es pot exercitar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

 

Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica (24 de març de 2023)

L'alcalde Francesc X. Ametller Pons