Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 205440
Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PBX2013-0004. Rectificació de l’errada material produïda al pla especial de protecció ambiental i arquitectònica de Santa Catalina i dels molins fariners del Carrer Indústria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 23 de febrer de 2023, va aprovar rectificar l'errada material produïda al pla especial de protecció ambiental i arquitectònica de Santa Catalina i dels molins fariners del Carrer Indústria consistent en rectificació de la redacció de l'article 30 de les Normes, en la versió catalana, de forma que la documentació correcta és la versió castellana, el que suposa, per les zones “C” de Santa Catalina, la possibilitat d'ocupació de la parcel·la en planta baixa fins el 100% i que la profunditat edificable en les plantes pis serà la fixada per a cada illeta als plànols d'ordenació del PEPAA. A més es corregeixen les discordances entre els plànols d'ordenació  O.01 i O.02 .

Complint amb l'art. 181 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, es publica perquè es prengui general coneixement i als efectes pertinents.

En compliment de l'art. 12.4.d)  de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, el contingut íntegre del Planejament aprovat està disponible a través del següent enllaç:

  • https://ajtpalma.sharepoint.com/:f:/s/Planejament/ElNRMY3CMQZFuYa4QDy3pEEBz51I-x0BgRKy0eIGgbojfw?e=uD6wA0

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, i els articles 45 i ss. de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic­ció contenciosa administrativa, modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seva publicació. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

 

(Signat electrònicament: 22 de març de 2023)

El cap del Departament p.d. Decret de batlia núm. 3000/2014, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de  4-03-2014) Jaume Horrach Font