Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 207472
Departament Financer.-Servei de Pressuposts.- Aprovació definitiva modificació de crèdit CE01 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi per a 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora financera-tresorera de l'Ajuntament de Palma fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Hisendes Locals, que contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de la Corporació de 2023 adoptat pel Ple de l'Ajuntament de dia 23 de febrer de 2023, no es varen  presentar reclamacions en contra en el termini d'exposició pública comprès entre els dies 2 i de 22 de març ambdós inclosos, per la qual cosa queda APROVAT DEFINITIVAMENT, transcrivint-se a continuació a nivell de capítols les aplicacions afectades:

A) AUGMENT DE DESPESES

 

 

 

CAP

Descripció

Crèdit. Ant.

Augment

Crèdit Def.

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

0,00

14.710,66

14.710,66

 

TOTAL AUGMENT DE DESPESES

 

14.710,66

 

 

 

 

 

 

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

 

 

 

CAP

Descripció

 

Disminució

 

II

DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

101.900,00

14.710,66

87.189,34

 

TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

 

14.710,66

 

 

 

 

 

 

 Es publica a efectes del que disposa la legislació vigent.

 

Palma, 23 de març de 2023

La directora financera Maria Antònia Orell Vicens