Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 201362
Aprovació definitiva modificació ordenança de Policia i Bon Govern

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Búger, va acordar en sessió celebrada en data 26 de gener de 2023 aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança de Policia i Bon Govern. Després de la tramitació corresponent i no haver-se presentat al·legacions ni suggeriments es procedeix a la seva publicació d'acord amb el que es disposa en l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i amb el següent tenor literal:

 

ORDENANÇA POLICIA I BON GOVERN

CAPÍTOL PRELIMINAR

L'ordenança de Policia i Bon Govern o Ordenança de Convivència Ciutadana, és el conjunt de preceptes jurídics promulgats per l'Ajuntament per tal de regular matèries de la seva competència i que afecten al normal desenvolupament de la vida local. Constitueixen un conjunt de normes a les quals ha de subjectar-se l'activitat dels ciutadans. Es tracta d'adaptar les disposicions generals existents a les característiques de Búger, així com ordenar matèries no regulades. En la present Ordenança, com a Codi de Drets i Deures dels ciutadans, es recullen les normes de la població, facilitant així els seu coneixement als veïns i es regula la potestat sancionadora de l'Ajuntament, en algunes matèries que incideixen continuadament en la tranquil·litat i qualitat de vida del municipi.

CAPÍTOL I DELS EDIFICIS I SOLARS

ARTICLE 1.- Apartat Primer: Els veïns que habiten una finca urbana estan obligats al manteniment i conservació en bon estat i visibilitat de la placa indicadora del núm. que li correspon en el carrer o plaça en que l'immoble es trobi ubicat. L'incompliment d'aquesta obligació serà qualificat com a falta lleu.

Apartat Segon: Els propietaris d'edificis hauran de suportar en les seves façanes a la via pública, els cables, faroles o senyals de trànsit que foren necessaris per raons d'interès públic, prèvia la pertinent comunicació de l'Ajuntament. L'incompliment d'aquesta obligació serà considerat com a falta greu.

Apartat Tercer: Els edificis situats en la confluència de vies urbanes quedaran subjectes a la servitud d'ostentació de rètol del carrer i els seus propietaris o ocupants de l'immoble hauran de deixar lliures d'impediments i en perfecta visibilitat les plaques corresponents, romanent prohibit qualssevol sistema que impedeixi la visibilitat de les plaques. L'incompliment d'aquesta obligació serà considerat com a falta greu.

ARTICLE 2.-Tots els solars no edificats hauran de tancar-se amb material resistent i incombustible; el tancament s'ajustarà a les condicions d'estètica i seguretat regulades en la legislació vigent en la matèria. L'incompliment d'aquesta obligació serà qualificat com a falta greu.

ARTICLE 3.- Les conduccions d'aigua, gas i electricitat, que hagin d'instal·lar-se en la via pública de pals, caixes de distribució, etc., necessitaran de la llicència prèvia municipal. Aquestes conduccions s'hauran de sotmetre, en quant a les condicions tècniques i de policia a les ordenances municipals i en el seu defecte a les condicions que es disposaren.

ARTICLE 4.- Per raons d'estètica i bon gust no està permès estendre o exposar roba i elements domèstics en balcons, finestres, terrasses o qualssevol altre lloc que, per la seva situació i orientació a la via pública siguin normalment vistes des de la mateixa. L'incompliment d'aquesta obligació serà considerat com a falta lleu.

ARTICLE 5.- Està prohibit i, en el seu cas, serà sancionat governativament, tota acció que enlletgeixi, embruti, produeixi danys o sigui susceptible de produir-los en llocs d'ús o servei públic i això amb independència de la reclamació dels perjudicis causats, si procediren, i de la competència de la jurisdicció penal, si fa al cas.

ARTICLE 6.- Tot ciutadà té el dret i el deure, en quant membre d'una col·lectivitat, de col·laborar en la conservació i defensa del patrimoni municipal, ja sigui impedint la realització de danys en el mateix, ja sigui denunciant-lo a l'autoritat competent en cas d'haver-se produït.

 

CAPÍTOL II DE LA CONDUCTA CIUTADANA

ARTICLE 7.- En els casos en que es produís calamitat, catàstrofe, trastorns d'ordre públic o desgràcia publica, l'Ajuntament podrà requerir l'ajuda i col·laboració dels habitants del terme municipal, així com d'aquelles maquinàries, vehicles o eines particulars que es considerin necessàries per restablir la normalitat d'acord amb les normes i plans de protecció civil.

ARTICLE 8.- Pel que fa al descans dels veïnats:

1. Es prohibeix que les activitats i els emissors acústics de qualsevol classe, en el desenvolupament de les seves activitats, superin els límits d'immissió i els d'emissió establerts a la normativa vigent. L'incompliment d'aquest precepte serà considerat falta greu.

2. En el cas que hi hagi un focus emissor de renous que no superi el màxim de decibels permesos pel que fa a zona i horari, però que a causa de factors diversos com la seva regularitat, siguin manifestament molests pels veïns i aquests expressin la seva protesta per escrit i de forma reiterativa, s'informarà al responsable de l'emissió del renou perquè cessi immediatament la seva emissió i que procedeixi a l'eliminació del focus que causa la molèstia. L'incompliment d'aquest precepte serà considerat falta greu.

3. Es prohibeix la producció de renous innecessaris i molestos a la via pública, en especial a la franja horària de les 23 a les 8 hores, ja sigui produïda per cants, crits, veus excessivament altes, aparells musicals, televisors, vehicles, obres públiques i privades o qualsevol altre focus capaç de produir renous. L'incompliment d'aquest precepte serà considerat falta greu.

4. Les actuacions musicals o artístiques als espais públics que siguin susceptibles de produir renous necessitaran la corresponent autorització municipal. L'incompliment d'aquest precepte serà considerat falta greu.

5. Estan prohibits els actes públics o festes populars en la via pública o espai públic sense autorització municipal, es consideren d'especial gravetat quan es dificultin els serveis públics, el trànsit i la normal convivència ciutadana. L'incompliment d'aquest precepte serà considerat falta molt greu.

6. Els titulars i responsables del funcionament dels establiments han d'adoptar les mesures necessàries per mantenir l'ordre públic i no pertorbar el descans dels veïnats tant a l'interior del local com a la sortida i a l'entrada dels locals pels clients, i també han d'adoptar les mesures necessàries perquè els seus focus emissors compleixin els valors d'immissió i d'emissió que estableix la normativa específica vigent en matèria de renous.

7. Els titulars i els responsables del funcionament dels establiments han de complir estrictament l'horari autoritzat de tancament a la corresponent llicència municipal o a les seves modificacions i també a qualsevol altra norma o limitació legal al respecte que alteri les circumstàncies de les autoritzacions concedides.

8. Els titulars i responsables dels establiments han d'adoptar les mesures adequades per tal d'evitar risc d'actes incívics o molestos, a l'entrada i a la sortida dels seus locals. també han d'informar als seus clients, en tot moment, de la reglamentació vigent al respecte. L'incompliment d'aquesta norma es considerarà falta lleu.

9. Els titulars i responsables dels establiments hauran de facilitar l'entrada als seus locals als agents de l'autoritat per tal de fer les comprovacions necessàries en relació al compliment de la normativa que afecta aquests locals i en especial la que fa referència a renous, horaris accés de menors i molèsties veïnals. L'incompliment d'aquesta norma es considerarà falta molt greu.

10. Queda prohibit molestar als veïns amb fums, olors o gasos perjudicials o simplement molestos. No es consideraran d'aquest tipus els fums procedents del normal funcionament de les xemeneies dels habitatges. L'incompliment d'aquesta prohibició es considera falta greu.

11. Com a norma general els bars i restaurants del municipi tendran l'horari de tancament següent:

- Els dies laborables o vespra de laborable hauran de tancar a les 24 hores. L'incompliment d'aquest norma es considerarà falta greu.

- Els divendres, els dissabtes o vespra de festiu hauran de tancar a les 01 hores. L'incompliment d'aquest norma es considerarà falta greu.

- No obstant el que disposa els apartats anteriors en relació als horaris de tancament, aquests es podran ampliar, sempre prèvia petició de l'interessat, amb motiu de festes patronals o esdeveniments especials.

12. En els dies laborables no es permetrà fer obres dins del casc urbà entre les 18 i les 8 hores. Està totalment prohibit fer obres en qualsevol dia de festa, sigui nacional, local o autonòmica. L'incompliment d'aquesta obligació serà considerat com a falta greu.

 

​​​​​​​ARTICLE 9.- Queda prohibit:

1.- Causar perjudicis als arbres, pasteres, parterres, plantacions, cultius i jardins; qualificant el seu incompliment com a falta greu.

2.-Causar destrosses o embrutar edificis, tan públics com privats, tanques, parets divisòries, bancs, fonts públics, faroles de l'enllumenat, pals de línia i controls d'electricitat, conduccions d'aigua i en general quants bens i serveis siguin d'interès públic. L'incompliment d'aquesta obligació serà qualificat com a falta greu.

3.-Disparar coets, petards i, en general , focs d'artifici, sense la prèvia autorització municipal, i sense haver-se adoptat les mesures adequades per tal d'evitar accidents i molèsties a les persones i danys en les coses. L'incompliment d'aquesta obligació serà considerat com a falta greu.

4.- La fixació de cartells anunciadors sense la prèvia autorització municipal, fent responsable l'empresa anunciadora, essent el seu incompliment castigat com a falta lleu.

5.- Abocar aigües majors i menors a la via pública, serà qualificat com a falta greu.

6.-Rentar vehicles o qualssevol tipus d'estris a la via pública, serà qualificat com a falta greu.

7.- Queda prohibit l'emmagatzematge en la via pública de qualsevol tipus d'objectes que dificultin o causin trastorns als ciutadans. La seva infracció constituirà falta greu.

8.- Raspar, gravar, empastifar o dibuixar les parets, façanes i portes d'edificis, col·locar cartells o anuncis que impedeixin o dificultin les lectures de les plaques, numeració d'edificis i senyals de circulació. El seu incompliment serà qualificat com a falta greu.

9.- Queda prohibit tallar una via pública pels vianants o molestar els mateixos amb bicicletes o altres objectes destinats al joc, essent responsables d'aquests actes els pares i tutors, en cas de ser els autors menors d'edat. Es qualificarà com a falta greu.

10.-La venta i consum en establiments públics, de begudes alcohòliques a menors, segons el disposat a la Llei 1/92, de protecció de seguretat ciutadana i successives que en aquesta matèria es dictaren. Els fets descrits seran qualificats coma a falta greu.

11.-Queda totalment prohibit consumir begudes alcohòliques en la via pública en tassó de vidre, plàstic i similar, exceptuant-se les terrasses i llocs autoritzats. L'incompliment serà qualificat com a falta greu.

12.- Queda totalment prohibit estacionar vehicles dificultant la visió d'un senyal de tràfic qualificant-se aquest fet com a falta greu.

13.- Queda prohibit disparar escopetes d'aire comprimit dintre del casc urbà i a una distància inferior a cinc-cents metres del mateix. El seu incompliment serà considerat coma a falta greu.

ARTICLE 10.- Els fems hauran de dipositar-se en bosses en l'interior dels contenidors, no sent possible fer l'abocament directament dins del contenidor, qualificant-se el seu incompliment com a falta greu.

Queda prohibit tirar o dipositar qualssevol tipus de fems, enderrocs o desfets en els voltants de la població i propietats municipals. La infracció es considerarà falta molt greu.

ARTICLE 11.- Apartat Primer.- Es prohibeixen els campaments i les acampades.

Apartat Segon.- Queda prohibit llençar al torrent qualssevol tipus de residu; com per exemple papers, restes de menjar, llaunes, botelles restes de fruits secs, burilles, etc., així com deixar abandonats mobles, palés, caixes, material de construcció o demolició, aparells electrodomèstics, etc.

L'incompliment d'aquesta prohibició es considerarà falta molt greu.

CAPÍTOL III DELS ANIMALS DOMÈSTICS

ARTICLE 12.

1. Els propietaris de cans i d'altres animals domèstics adoptaran les mesures adequades per tal d'evitar les molèsties que puguin ocasionar als veïns. Els propietaris també hauran d'evitar, en tot moment, que aquests causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis. L'incompliment d'aquest precepte serà considerat falta lleu.

 

​​​​​​​2. Estan prohibides les deposicions d'animals domèstics a les vies públiques o a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, als jardins i especialment en els parcs infantils i a les zones d'esbarjo d'ús destinat als infants. L'incompliment d'aquest precepte serà considerat falta lleu.

3. El conductor de l'animal està obligat a recollir les deposicions immediatament després d'haver-se produït i a dipositar-les de manera higiènicament acceptable dins de les bosses adients als contenidors d'escombraries o en els llocs que es destinin expressament a aquest efecte. L'incompliment d'aquest precepte serà considerat falta lleu.

4. Queden també obligats pels apartats anteriors els posseïdors de cavalls i altres animals de bestiar o ramaderia que circulin tant pel casc urbà del municipi com per les foranes del mateix. L'incompliment d'aquest precepte serà considerat falta greu.

5. En el cas que s'incompleixin les disposicions contingudes en els apartats anteriors, els agents de l'autoritat municipal podran requerir a la persona propietària o posseïdora dels animals en qüestió perquè, sense perjudici de  la possible sanció, procedesqui a la neteja dels elements afectats.

ARTICLE 13.- Queda prohibit deixar animals amollats en la via pública, especialment cans. L'incompliment es considerarà falta greu. Els propietaris seran responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar.

ARTICLE 14.- Els cans abandonats seran recollits i retinguts durant tres dies, termini en el qual podran ser recollits paer a la persona que acrediti la seva propietat. Si no els reclama ningú seran conduïts a la Protectora d'Animals.

ARTICLE 15.- Els propietaris seran responsables dels cans i altres animals que hagin mossegat o perjudicat a qualsevol persona.

CAPÍTOL IV DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA URBANA

ARTICLE 16.- Es prohibeix dipositar en la via pública, sense prèvia autorització municipal, terres, enderrocs, i material de demolició i construcció, qualificant-se com a falta lleu.

ARTICLE 17.- Queda totalment prohibit tallar la via pública impedint la lliure circulació per la mateix. Això es farà sempre amb la preceptiva autorització municipal. El seu incompliment serà considerat falta greu.

ARTICLE 18.- L'ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres elements, requerirà autorització municipal i es regularà per l'ordenança corresponent. El seu incompliment serà considerat falta greu.

ARTICLE 19.- Les inscripcions, rètols, anuncis i altres objectes de propietat privada que donin a la via pública, hauran de disposar del corresponent permís municipal.

ARTICLE 20.- La col·locació de tendals en la via pública necessitarà autorització municipal, en la qual es determinarà el termini de l'esmentada autorització, no podent excedir-se del mateix. En cas d'infracció es considerarà falta lleu.

CAPÍTOL V ​​​​​​​DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA

ARTICLE 21.- Queda prohibit el dipòsit permanent o l'abandonament en les vies públiques municipals de qualsevol tipus de vehicle. Complert el termini de deu dies que es concedeix per l'ajuntament perquè el particular procedeixi a la retirada del vehicle, serà sancionat i obligat a l'abonament de les despeses de trasllat. L'ajuntament determinarà el lloc habitual de dipòsit dels vehicles. L'abandonament de vehicles es considerarà falta greu.

ARTICLE 22.- L'aturada i estacionament de vehicles es farà en els llocs destinats a l'efecte i sempre que no hi hagi prohibició i que no destorbi la circulació dels vianants, animals o trànsit rodat. L'incompliment serà considerat falta greu.

ARTICLE 23.- Queda prohibit l'estacionament en llocs destinats a càrrega i descàrrega, llocs reservats per a persones amb minusvàlues i tots els altres que suposin una prohibició o restricció segons els senyals pertinents. L'incompliment serà castigat com a falta greu.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

I- L'Agent de l'Autoritat designat per l'Ajuntament té funcions de policia, vigilància, control i custòdia dels bens propietat de l'Ajuntament, camins públics i veïnals, finques, així com quantes específicament li encomanin les lleis, reglaments i superioritat administrativa, especialment la de vetllar pel compliment dels preceptes específics d'aquesta Ordenança.

 

​​​​​​​II.- En cas d'incompliment de les normes contingudes en aquesta Ordenança de Policia, les infraccions seran sancionades, després de l'oportú expedient tramitat d'acord amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i disposicions aplicables en matèria de procediment sancionador, establint-se les següents quanties per a les faltes comeses:

a) Les tipificades com a lleus seran sancionades amb multa de 90 euros a 150 euros.

b) Les tipificades com a greus seran sancionades amb multes de 150,5 euros a 600 euros.

c) Les tipificades com a molt greus se sancionaran amb multes de 600,5 euros a 1.500 euros.

III.- La comissió d'una mateixa falta lleu en dues ocasions la converteix en una falta greu a la tercera comissió.

 

Signat electrònicament: (22 de març de 2023)

El batle Pere Torrens Escalas