Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 206887
Aprovació definitiva de la proposta de modificació pressupostària (MC002) (ajuts nominatius) competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2023. (Exp. 0426-2023-000002)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment pel Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari de 20 de febrer de 2023, l'acord que inclou les modificacions pressupostàries següents:

- Modificació de la denominació del beneficiari de l'ajut nominatiu de la fila núm. 41 de l'Annex II de la base d'execució 22a del vigent pressupost, conformement a la proposta que consta a l'expedient.

Denominació inicial: Hestia Menorca

Denominació correcta: Club Basquet Menorca

- Modificació de l'import dels següents ajuts nominatius, conformement a les propostes que consten a l'expedient, inclosos a l'Annex II de la base d'execució 22a del vigent pressupost:

  • Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 34100 Esports (aplicació pressupostària 4-34100-4890086), a favor del Club Basquet Menorca, per un import màxim de 54.500,00 € (en tost dels 52.000,00€ previstos inicialment), que té per objecte el conveni per la promoció de l'esport d'elit i organització de la final de la lliga LEB Plata 2022-2023. (identificació de l'ajut: fila núm.41 de l'Annex)
  • Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 43200 Promoció Turística (aplicació pressupostària 1-43200-4890001), a favor del Club Basquet Menorca, per un import màxim de 17.500,00 € (en tost dels 15.000,00€ previstos inicialment), amb l'objecte promocionar Menorca a través de l'esport de la mà del millor i més famós equip de l'illa. (identificació de l'ajut: fila núm.111 de l'Annex)

- Addició a l'Annex II de la base d'execució 22a del vigent pressupost del Consell Insular de Menorca del següent ajut nominatiu, conformement a la memòria que consta a l'expedient:

  • Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern (aplicació pressupostària 1-91200-4890016), a favor del Club Esportiu Mercadal, per un import màxim de 7.000,00 € per finançar les activitats commemoratives per la celebració del seu 100è aniversari.

Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 25, de data 25-02-2023, en el tauler d'edictes i en la plana web del Consell Insular, i transcorregut el termini de 15 dies habils, legalment establert, sense que s'hagi presentat cap tipus de reclamació;

De conformitat amb l'art. 177, en relació amb el 169, del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei que regula les Hisendes Locals, s'enten definitivament aprovat l'esmentat expedient.

El que es fa públic per a general coneixement i per tal que tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació del present edicte en el BOIB, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears; tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent en dret.

Tot l'anterior d'acord amb l'article 171 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa.

Finalment, escau indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 23 de març de 2023 Per delegació de la presidenta  La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) ​​​​​​​​​​​​​​(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)