Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 205129
Aprovació definitiva del Reglament regulador per a la concessió d'honors i distincions de l'Ajuntament de Marratxí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el termini d'exposició pública per a la presentació de reclamacions i suggeriments contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2022, d'aprovació inicial del Reglament regulador de la concessió d'honors i distincions de l'Ajuntament de Marratxí, publicat en el BOIB núm. 12, de 26 de gener de 2023, sense que se hagin presentat reclamacions, queda definitivament aprovat el Reglament següent:

 

“REGLAMENT DE CONCESSIO D'HONORS I DISTINCIONS

CAPÍTOL I. CLASSES.

ARTICLE 1.  Els honors i les distincions que aquest Ajuntament pot atorgar són:

a) Fill o filla il·lustre.

b) Fill predilecte o filla predilecta.

c) Fill adoptiu o filla adoptiva.

CAPÍTOL II. SOBRE ELS FILLS O FILLES IL·LUSTRES.

ARTICLE 2. El major honor i distinció serà la proclamació de fill o filla il·lustre.

ARTICLE 3. Per a la proclamació de fill o filla il·lustre s'haurà de tramitar l'expedient corresponent en el qual s'haurà d'acreditar que la persona proposada, a més d'haver nascut al municipi de Marratxí i haver viscut com a mínim un terç de la seva vida al municipi de Marratxí, ha desenvolupat, en qualsevol aspecte de l'activitat humana, una tasca exemplar i poc comuna; o també ha realitzat una tasca de les mateixes característiques per Marratxí o al servei de Marratxí, en qualsevol aspecte de la vida ciutadana.

CAPÍTOL III. SOBRE ELS FILLS O FILLES PREDILECTES

ARTICLE 4. Escaurà la proclamació de fill predilecte o filla predilecta quan, després de la tramitació de l'expedient preceptiu, s'estimi que els mèrits contrets per la persona proposada, sent similars als que s'han anunciat en l'article anterior, no són suficients per ser distingit amb la proclamació de fill o filla il·lustre.

CAPÍTOL IV. SOBRE ELS FILLS ADOPTIUS O FILLES ADOPTIVES.

ARTICLE 5.

1. Per a la declaració de fill adoptiu o filla adoptiva s'haurà de tramitar l'expedient corresponent i acreditar que la persona proposada, sense ser natural del municipi de Marratxí, ha realitzat una labor exemplar i poc comuna en qualsevol aspecte de l'activitat humana i ha residit al municipi de Marratxí el temps suficient per ser considerat ciutadà marratxiner de fet.

2. També podrà ser declarat fill adoptiu o filla adoptiva qui, no sent natural del municipi de Marratxí ni hi resideixi, hagi realitzat una tasca en favor del municipi tant  important com per merèixer aquesta distinció.

CAPÍTOL V. SOBRE ELS EXPEDIENTS.

ARTICLE 6. Qualsevol entitat o corporació, com també qualsevol regidor o regidora o grup d'aquests de l'Ajuntament, podran formular proposta raonada d'incoació d'expedient per la proclamació de fill o filla il·lustre, fill predilecte o filla predilecta, fill adoptiu o filla adoptiva.

ARTICLE 7.

1.  L'acord d'incoació d'expedient a què s'ha fet referència a l'article anterior haurà de ser adoptat, perquè sigui vàlid, per la majoria absoluta legal dels membres de la Corporació.

2.  Així mateix, l'acord haurà d'incloure el nomenament d'un regidor o regidora que actuarà de ponent i d'un altre regidor o regidora que actuarà de fiscal. Aquestes dues figures no podran ser del mateix grup polític municipal ni ser dos membres de l'equip de govern.

3.  Actuarà com a secretari el de la Corporació o el funcionari o funcionària d'aquesta Corporació en qui es delegui aquesta funció.

ARTICLE 8.

1.  El ponent haurà de recopilar tots els mèrits que reuneixi la persona o l'entitat proposada així com els oportuns justificants. Amb aquesta finalitat podran col·laborar, a petició del ponent, totes aquelles persones o entitats que estiguin capacitades.

2.  El fiscal o la fiscal formularà, si pertoca, oposicions o objeccions a la persona o a l'entitat proposades, que hauran d'estar degudament justificades, i recaptarà informació de totes aquelles persones que consideri adient.

ARTICLE 9.

1. Per tal que puguin presentar-se en l'expedient incoat tot els possibles interessats, s'haurà de donar el màxim de publicitat a l'inici de l'esmentat expedient i es publicaran anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en lapremsa local.

2. El ponent o, si escau, el fiscal o la fiscal, estaran obligats a prendredeclaració a totes aquelles persones o entitats que així ho sol·licitin.

ARTICLE 10.  Conclosos els treballs del ponent i del fiscal o la fiscal, tots dos lliuraran les seves propostes definitives a la Batlia-Presidència, amb un informe detallat i raonat d'aquestes propostes i de les seves actuacions.

ARTICLE 11.  L'expedient conclòs serà elevat al Ple de l'Ajuntament i haurà de romandre a disposició dels regidors almenys 10 dies abans de realitzar la sessió plenària en la qual s'hagi d'adoptar la resolució definitiva.

ARTICLE 12.

1. Per adoptar un acord definitiu, el Ple de l'Ajuntament haurà de reunir-se en sessió especial extraordinària sense que s'hi pugui tractar cap altre assumpte.

2. L'acord de proclamació de fill o filla il·lustre, fill predilecte o filla predilecta o fill adoptiu o filla adoptiva haurà de ser adoptat, perquè sigui vàlid, per una majoria de dues terceres parts dels membres de la Corporació.

3. La votació, que només es farà si no existeix acord unànime, haurà deser secreta i mitjançant paperetes que seran facilitades amb aquesta finalitat.

ARTICLE 13.- Adoptat l'acord definitiu de proclamació de fill o filla il·lustre, de fill predilecte o filla predilecta, de fill adoptiu o filla adoptiva, s'haurà de fixar la data de realització de l'acte públic en el qual es proclamarà o es concedirà l'honor o distinció acordats.

CAPÍTOL VI. DEL LLIBRE-REGISTRE DE DISTINCIONS HONORÍFIQUES

ARTICLE 14. La Secretaria de la Corporació tindrà cura que es porti un registre veritable llibre d'or del municipi on es consignen les circumstàncies personals de tots i cada un dels afavorits amb alguna de les distincions honorífiques a què fa referència el present Reglament, la relació detallada i completa dels mèrits que van donar motiu al seu concessió, la data de la mateixa i, si escau, la de la mort de qui hi hagués rebut aquest honor, perquè en tot instant es pugui conèixer, respecte de cadascuna de les distincions establertes, els que es trobin en el seu gaudi.

ARTICLE 15. Aquest llibre-registre estarà dividit en tantes seccions quantes són les distincions honorífiques que pot atorgar l'Ajuntament de Marratxí, i a cadascuna d'elles s'hi inscriuran per ordre cronològic de concessió els noms, amb totes les circumstàncies assenyalades anteriorment, dels que es troben en possessió del títol, honor o condecoració que es tracti.

CAPÍTOL VII. EXTRACTE CERIMONIAL.

ARTICLE 16. La proclamació de fill o filla il·lustre, de fill predilecte o filla predilecta, de fill adoptiu o filla adoptiva, comportarà els condicionaments següents:

a) Realització d'un acte públic que s'esdevindrà a la sala de sessions o al local que es considerà més adient, el dia del patró de la ciutat.

b) L'esmentat acte es durà a terme sota la presidència del Sr. Batle o Sra. Batlessa o de l'autoritat a qui competeixi, amb assistència dels membres de la Corporació, familiars de la persona homenatjada, autoritats locals i públic en general.

c) En l'esmentat acte es llegiran tots els mèrits contrets per la persona o entitat a laqual es concedeixi l'honor o distinció i, si existeix, la seva biografia.

d) Es descobrirà el retrat del fill o filla il·lustre proclamat, que haurà de quedar exposat en la galeria de fills o filles il·lustres d'aquest Ajuntament. El retrat el pagarà la Corporació, llevat que els familiars o els particulars tinguin interès a oferir-lo a l'Ajuntament.

e) Si es concedeix l'honor de proclamació de fill predilecte o filla predilecta, o de fill adoptiu o filla adoptiva, es lliurarà una placa justificativa de la distinció obtinguda.

f) L'acte es celebrarà d'acord amb el protocol de la Corporació Municipal.

CAPÍTOL VIII. PÈRDUA DE LA CONCESSIÓ D'HONORS I DISTINCIONS OBTINGUDES.

ARTICLE 17. Les persones distingides en qualsevol de les distincions o honors establerts en aquest reglament podran perdre aquesta condició pels següents motius:

a)  Comportament i/o accions contràries als motius pels quals se'ls va distingir.

b) Condemnes judicials greus com per exemple corrupció, assetjament o agressió sexual, robatori, assassinat, tràfic de drogues, delictes d'odi, etc.

ARTICLE 18. La retirada d'un honor o distinció es durà a terme amb el mateix procediment que recull aquest reglament per atorgar els honors i distincions;específicament de l'article 6 fins el 12 inclòs.

CAPÍTOL IX. DISPOSICIONS FINALS.

ARTICLE 19. Les persones agraciades amb la proclamació de fill o filla il·lustre, de fill predilecte o filla predilecta o de fill adoptiu o filla adoptiva, tindran dret a què se'ls guardin els mateixos honors i distincions que gaudeixen els regidors.

ARTICLE 20.Quan els honors o les distincions recaiguin en favor de persones de nacionalitat estrangera, se sol·licitarà l'autorització expressa que ha de concedir el Ministeri d'Administracions Públiques amb l'informe previ del Ministeri d'Assumptes Exteriors.

ARTICLE 21. Per tot allò no previst en aquest reglament se tindran en compte les legislacions aplicables i les disposicions d'aquest Ajuntament pel que fa a la seva disposició o interpretació.

CAPÍTOL X. ATORGAMENTS DE NOMS DE CARRERS O PLACES.

ARTICLE 22.- Qualsevol entitat o corporació, com també un regidor o regidora o grup d'aquests de l'Ajuntament, podran formular proposta raonada d'incoació d'expedient per l'atorgament de noms de carrer o places que en el moment de la proposta es trobin sense nom oficial.

ARTICLE 23.- Aquest atorgament es durà a terme amb el mateix procediment que recull aquest reglament per atorgar els honors i distincions; específicament de l'article 6 fins el 12 inclòs”

 

Marratxí, 20 de març de 2023

El batle Miquel Cabot Rodríguez