Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 202340
Aprovació definitiva de l'expedient 1330/2023 relatiu a la modificació del pressupost dintre de l'exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de la modificació de crèdit, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del dia 24 de febrer de 2023, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del què disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s'aprova el Text Refós de la lleu reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària.

PROGRAMA ECON. NOM PARTIDA RECURSOS APLICACIONS

4500

2100000

MANTENIM. INFRAEST.

41.977,61

 

3400

2100000

REPARACIÓ INFRAEST.

1.009,14

 

9200

2270600

ESTUDIS I FEINES T.

22.630,94

 

9200

2270602

ESTUDIS I FEINES T.

6.277,18

 

2310

4800000

TRANSF I CONVENIS

30.000,00

 

4500

6190300

REHAB. MARGE

 

35.908,85

4500

6230000

ADQUIS. BALISES SOLARS

 

6.068,76

3400

6190100

EXTRESBANYS POLIESPORTIUESPUIG

 

1.009,14

3400

6230000

ADQUIS CARPES I ARC. MATERIAL ESPORTIU

 

10.862,17

4500

6000000

EXPROPIACIÓ PARCEL.

 

216,98

4500

6090000

CONDIC. INSTAL VIES PQUES

 

6.060,20

9200

6090000

ADQUISICIÓ LLIBRES

 

4.508,77

2310

2020000

ARRENDAMENT EDIFICIS

 

3.000,00

2310

2270600

ESTUDIS I F. TÈCNIQUES

 

27.000,00

3400

6230001

ADQUIS. MATERIAL PSICOBLOC

 

7.260,00

TOTAL

 

 

101.894,87

101.894,87

 

(Signat electrònicament: 22 de març de 2023)

El batle-president Carlos Simarro Vicens