Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució de la Presidenta de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), de correcció d’errades de la Resolució de la Presidenta de l’IBJOVE, de 22 de desembre de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IBJOVE

    Número de registre 617 - Pàgines 3719-3730

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 614 - Pàgines 3731-3732

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la Resolució de data 22 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB núm. 168, de 27 de desembre)

    Número de registre 638 - Pàgines 3733-3734

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala arquitectura, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 639 - Pàgines 3735-3739

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 16 de gener de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a de l’Equip de Suport d’Atenció Domiciliària (ESAD) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 604 - Pàgines 3740-3741

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de modificació i correcció d’errors de la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública de 30 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i del grup AP derivada de l’oferta d’ocupació pública dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Capdepera, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sencelles, Ses Salines i Santa Maria del Camí

    Número de registre 588 - Pàgines 3742-3743

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de modificació i correcció d’errors de la Resolució del cons. executiu d’Hisenda i Funció Pública, 30 novembre 2022, per la que s’aprova la convoc. procés selectiu d’estabilització pel sist. excep. conc. mèrits per cobrir places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’AG i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Búger, Capdepera, Consell, Esporles, Estellencs, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa

    Número de registre 589 - Pàgines 3744-3747

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de modificació i correcció d’errors de la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública de 30 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocat. del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal laboral fix de les categories o especialitats dels subgrups A1, A2, C1 i C2 i grup AP derivada de l’OPO dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Campanet, Capdepera, Consell, Esporles, Inca, Lloret de Vistalegre, Manacor, Pollença, Sa Pobla, Sencelles, S. Salines, S.Servera i Valldemossa; de les Mancomun. des Pla i del Raiguer; de Serv. Mun. de Porreres, SL, i del Patronat Residència Cas Metge Rei

    Número de registre 592 - Pàgines 3748-3754

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública de correcció d’errada material detectada a l’annex III de la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública de 19 de gener de 2023, publicada al BOIB núm. 9, per la que s’aprova la llista definitiva de persones aspirants que conformen la borsa pel procediment extraordinari de selecció de naturalesa simplificada per cobrir vacants de la categoria d’arquitecte superior

    Número de registre 615 - Pàgines 3755-3756

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de correcció d’errors observats a la resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups C1, C2 i grup E/AP derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 586 - Pàgines 3757-3758

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de correcció d’errors observats a la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública, de 27 d’octubre de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 587 - Pàgines 3759-3761

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de correcció d’errors observats a la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal laboral fix de les categories (o especialitats) dels subgrups C1 i C2 derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 590 - Pàgines 3762-3763

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resol. de modif. i correcció errors de Resol.del conseller executiu d’Hisenda i FP, de 30-11-2022, per la que s’aprova la convoc. del procés selec. d’estabilit. pel sist. excep. de conc. mèrits per cobrir places de pers. lab. fix de categ. (o especialitats) dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grups B i AP derivada de l’OPO dels Ajuntaments d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Búger, Campanet, Capdepera, Consell, Esporles, Estellencs, Felanitx, Inca, Lloret, Lloseta, Manacor, Maria Salut, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sta Maria, Sa Pobla, Sencelles, S.Salines, S.Servera i Valldemossa; Patr. Res. Cas Metge Rei; EMSER 2022 i S.Mun. Porreres; Mancom. Pla, Raiguer i de l’ELM Palmanyola

    Número de registre 591 - Pàgines 3764-3779

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 16 de gener de 2023, relatiu a la deixar sense efecte la convocatòria per al proveïment del lloc de treballador social al Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, aprovada el 19 de setembre de 2022. (exp. 0610-2022-000004)

    Número de registre 593 - Pàgines 3780-3781

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors de la Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoca el procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales, com a funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears

    Número de registre 624 - Pàgina 3782

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors de la Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoca el procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’accés a diferents cossos i escales, com a funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears

    Número de registre 625 - Pàgines 3783-3784

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació de l'annex 6 de les bases que regiran les convocatòries corresponents al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de 2022 de l' Ajuntament de Calvià respecte a les titulacions admeses com a requisit per a accedir a la convocatòria de les places de: Tècnic/a d'administració general, pertanyents, al grup A, al subgrup A1, de l'escala general i subescala tècnica

    Número de registre 662 - Pàgines 3785-3786

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Resolució d'Alcaldia de l’expedient núm. 0152/2022, de data 25 de gener de 2023, referent a la correcció d’errades detectades a les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició per torn lliure, per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a auxiliar d’arxiu i biblioteca (C1), de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Deià, així com per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants, baixes, vacances o similar

    Número de registre 642 - Pàgines 3787-3788

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció per constituir una borsa de treball temporal de la categoria de mestre/a amb menció en pedagogia terapèutica per a cobrir substitucions del personal titular de les places que conformen la plantilla laboral d’aquest Patronat o qualsevol altre supòsit de nomenament com a personal laboral temporal

    Número de registre 635 - Pàgines 3789-3800

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants. Nomenament dels Tribunals per al concurs de mèrits de diverses places de personal laboral corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021

    Número de registre 637 - Pàgines 3801-3802

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció pel sistema de concurs-oposició promoció interna per a la cobertura de tres llocs de feina de mestre/a de la plantilla laboral d’aquest Patronat corresponent les ofertes d’ocupació pública dels anys 2021 i 2022 (BOIB núm. 178, de 28 de desembre de 2021 i BOIB núm. 67, de 24 de maig)

    Número de registre 659 - Pàgines 3803-3809

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d’Alcaldia número 0091 de 17 de gener de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual es rectifica l’errada de fet observada al BOIB número 5 en data 12 de gener de 2023, corresponent a la Resolució d'Alcaldia núm. 16/2023, de data 5 de gener, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir nou (9) places d’oficial primera, personal laboral fix, de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 643 - Pàgines 3810-3817