Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

Núm. 73087
Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció per constituir una borsa de treball temporal de la categoria de mestre/a amb menció en pedagogia terapèutica per a cobrir substitucions del personal titular de les places que conformen la plantilla laboral d’aquest Patronat o qualsevol altre supòsit de nomenament com a personal laboral temporal

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants per decret 202300015 de data 25 de gener de 2023 ha resolt el següent:

1. Aprovar la convocatòria per a la constitució d'un borsí extraordinari pel sistema de concurs per a la cobertura de substitucions i places vacants de mestre/a d'educació infantil, especialitat pedagogia terapèutica, grup professional docent, nivell 6, que s'adjunten.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten a aquesta resolució com a annex 1.

3. Aprovar el model de sol·licitud i autobaremació que figura com a annex 2 d'aquesta Resolució.

4. Aprovar el model de declaració responsable de no haver estat separat de l'administració pública que consta a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

5. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura a l'annex 4 d'aquesta Resolució

6. Publicar la present Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. Donar compte d'aquesta Resolució al Consell Rector.

ANNEX 1 BASES ESPECIFIQUES DE CONCURS PER CONSTITUIR UNA BORSA DE PERSONAL LABORAL DE MESTRE/A AMB MENCIÓ EN PEDAGOGIA TERAPÈUTICA DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANT

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular el procediment de selecció, mitjançant concurs per constituir una borsa de treball de la categoria de mestre/a amb menció en pedagogia terapèutica per a cobrir substitucions del personal titular de les places que conformen la plantilla laboral del PMEI o qualsevol altre supòsit de nomenament com a personal laboral temporal.

Les persones aspirants s'han de seleccionar mitjançant el procediment de concurs que ha de consistir en la valoració dels mèrits que es detallen en aquestes bases.

Denominació de la plaça: mestre/a amb menció en pedagogia terapèutica (grup professional docent, nivell 6)

Titulació acadèmica: Diplomatura o grau en educació infantil especialitat pedagogia terapèutica. Català: C1

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle de l'educació infantil (CCIP)

Funcions a desenvolupar: les pròpies de la seva categoria professional.

2. NORMATIVA APLICABLE

Aquest procés selectiu es regirà per les prescripcions contingudes en aquestes Bases específiques i les Bases generals que han de regir les convocatòries de proves selectives per a cobrir places vacants de la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, publicades al BOIB núm. 7, de 13 de gener de 2018,   el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 3/2007, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Els requisits per a participar en aquesta convocatòria són:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article 57 de l'EBEP.
 2. Tenir divuit anys complerts.
 3. Estar en possessió del títol de Diplomatura o grau en educació infantil especialitat pedagogia terapèutica. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, s'ha de presentar l'homologació corresponent del ministeri competent en matèria d'educació.
 4. No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que determina l'annex 5 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
 5. No haver estat separat del servei de l'administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a exercir la funció pública.
 6. No haver estat condemnat mitjançant sentència judicial per delictes de caràcter sexual.
 7. Acreditar el nivell C1 de coneixements de la llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits o homologats per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, o els reconeguts com a equivalents d'acord amb l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).
 8. Estar en possessió del certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle de l'educació infantil (CCIP) expedit per la Universitat de les Illes Balears.

Abans de la presa de possessió, la persona interessada haurà de manifestar que no exerceix cap lloc o activitat al sector públic dels que delimita la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

Les persones aspirants hauran de complir els requisits establerts en aquestes Bases en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es poden efectuar les comprovacions oportunes durant tot el procés. Si una vegada que s'hagi pres possessió de la vacant es donen una o diverses causes d'exclusió es podrà revocar el nomenament.

Si en qualsevol moment del procés selectiu, el tribunal qualificador tingués coneixement que alguna persona aspirant no compleix un o diversos dels requisits exigits en aquesta convocatòria, prèvia audiència de la persona interessada, haurà de proposar la seva exclusió a l'òrgan convocant, i li comunicarà, als efectes oportuns, les inexactituds o falsedats consignades en la sol·licitud d'admissió.

4. ANUNCIS

Els anuncis successius relatius al procés de selecció es publicaran només a la web del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants.

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds per a prendre part al procés selectiu s'han de presentar al Registre General del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, dins el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria en el BOIB. Si el darrer dia de presentació és un dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. També es poden presentar mitjançant les altres formes previstes per l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

A més de les dades de caràcter personal i professional que han de constar en la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació que s'assenyala a continuació:

 1. Còpia del document nacional d'identitat en vigor o del resguard de la sol·licitud de renovació.
 2. Còpia compulsada de la titulació exigida.
 3. Còpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'Escola Balear d'Administració Púbica o el Govern de les Illes Balears o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
 4. Còpia compulsada del certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle de l'educació infantil (CCIP).
 5. Certificat negatiu d'antecedents de delictes de caràcter sexual.
 6. Còpia compulsada dels certificats o títols per acreditar els mèrits al·legats.

Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud l'aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per a prendre part a la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les persones aspirants quedaran vinculades a les dades que facin constar a la seva sol·licitud. El domicili i el telèfon que hi figurin es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i seran responsabilitat exclusiva seva tant els errors descriptius com no comunicar durant el procés de selecció qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

 

6. ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS

En el termini màxim de deu dies hàbils comptats des de que acabi el termini de presentació de sol·licituds, l'autoritat convocant o la que en tingui la delegació haurà de dictar una resolució per la qual s'aprovi la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu. Aquesta relació es publicarà al web del PMEI, amb expressió del nom dels/de les aspirants admesos/ses i exclosos/es i, si escau, de la causa de la no-admissió. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com a causes d'exclusió no esmenables imputables a l'aspirant:

 • Presentar la sol·licitud fora de termini.
 • No complir qualsevol requisit de participació el darrer dia del termini de presentació de sol·licitud.
 • Qualsevol altra que resulti de la normativa aplicable o del que preveuen aquestes Bases.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errades i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones interessades hauran de comprovar no només que no figuren a la relació de persones excloses sinó que, a més, consten a la de persones admeses.

Per a esmenar els possibles defectes, adjuntar els documents que siguin preceptius o presentar reclamacions, les persones excloses o omeses disposaran d'un termini de set dies hàbils, comptats des de l'endemà que es publiqui la resolució indicada a la web del PMEI. Les persones sol·licitants que dins el termini assenyalat no esmenin els defectes justificant el seu dret a ser admeses seran definitivament excloses del procés selectiu. Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses, i no caldrà tornar-la a publicar.

Si es presenten reclamacions seran acceptades o rebutjades mitjançant la resolució que aprovi la llista definitiva dins el termini màxim de 10 dies hàbils posteriors a la finalització del termini d'esmena. Aquesta resolució es publicarà, així mateix, al lloc indicat per a la llista provisional. Aquesta darrera publicació servirà de notificació a l'efecte d'impugnacions i recursos.

Les errades de fet es podran esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

7. ÒRGAN DE SELECCIÓ

El Tribunal és l'òrgan de selecció encarregat de dur a terme aquest procés selectiu. Estarà constituït per un president i quatre vocals, un dels quals farà les funcions de secretari i cinc membres suplents. Els membres del tribunal han d'abstenir-se d'intervenir, i ho han de notificar a l'autoritat convocant, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes per l'art. 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, o si han realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a les places de què es tracta durant els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Així mateix, els/les aspirants poden recusar els membres del tribunal quan es dona alguna de les circumstàncies esmentades al paràgraf anterior, d'acord amb el que preveu l'art. 24 de la dita Llei 40/2015.

El tribunal podrà acordar la incorporació a les tasques de personal assessor o especialistes en totes o alguna de las proves, que poden actuar amb veu però sense vot.

Són funcions del tribunal qualificador:

 • Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, en la forma establerta en aquestes bases.
 • Requerir, si escau, a les persones aspirants que hagin acreditat mèrits amb defectes formals, a l'efecte de la seva esmena, o quan sigui necessari un aclariment d'algun dels mèrits acreditats en temps i en forma.
 • Confeccionar una llista, per ordre de prelació, de les persones que formen part de la borsa.
 • Elevar a l'òrgan competent la composició definitiva de la borsa.

8. COMPOSICIÓ DE L'ÒRGAN DE SELECCIÓ

El Tribunal estarà format pels següents membres:

President titular: Bernat Pascual Riera

Presidenta suplent: Josep Quetglas Mas

Vocal 1 titular: Apol·lònia Mora Vidal

Vocal 1 suplent: Maria Josep Aguiló Casabona

Vocal 2 titular: Catalina Pieras Planas

Vocal 2 suplent: Francisca Claveria Porcel

Vocal 3 titular: Rosa Adrover Forteza

Vocal 3 suplent: Alicia Torrens Zalve

Vocal 4 titular: Joana Maria Sureda Bennassar

Vocal 4 suplent: Elisa Derqui Massanet

9. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

El concurs té establert un barem de mèrits estructurats en els blocs que s'indiquen a continuació, amb les puntuacions màximes que es poden aconseguir en cadascun d'aquests, amb un màxim total de 100 punts.

Mèrits professionals (màxim 60 punts):

 • Per a cada mes treballat en el Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

 • Per a cada mes treballat en una altra administració o entitat privada en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s'opta: 0,20 punts per mes de serveis prestats. Únicament serà valorat aquest apartat quan, de la documentació aportada per la persona aspirant, es desprengui que l'experiència laboral està directament relacionada amb les funcions de la categoria professional convocada. A tal efecte s'haurà de presentar certificat de l'entitat en el qual s'indiqui la data d'alta i baixa així com el lloc de treball ocupat. Es complementarà amb un informe de vida laboral emès per la Seguretat Social on s'especifiqui la data d'alta i baixa en l'activitat corresponent.

Formació acadèmica (màxim 15 punts)

Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions acadèmiques de grau i postgrau relacionades amb la plaça i que no s'hagin acreditat com a requisit, d'acord amb els criteris següents:

 • Per cada títol d'estudis oficials de doctor: 5 punts.
 • Per cada títol de màster oficial: 4 punts
 • Per cada grau o llicenciatura: 3 punts.
 • Per cada titulació acadèmica oficial d'especialista universitari/expert universitari i altres estudis de postgrau: 2 punts.

Coneixements de català (màxim 3 punts)

Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

 • Per al nivell C2: 2,5 punts
 • Per al llenguatge administratiu: 0,5 punts

Cursos de formació (màxim 22 punts)

Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència promoguts per qualsevol administració i/o entitats públiques. També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

 • Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,10 punts per hora.
 • Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,06666 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS. Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit. Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació.

10. BORSA DE TREBALL

D'entre les persones participants en el concurs es conformarà una llista per ordre de puntuació obtinguda. Aquesta relació es publicarà a la pàgina web del PMEI.

Totes les persones aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils, des de la publicació, per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió dels seus mèrits davant el tribunal.

El tribunal comptarà amb un termini de set dies hàbils per resoldre les reclamacions i, tot seguit farà pública la llista definitiva ordenada de major a menor puntuació.

La gerent dictarà resolució amb la relació final de persones seleccionades que conformaran la borsa de treball indicant l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda i es publicarà a la pàgina web del PMEI.

Si dues o més persones aspirants obtenen la mateixa qualificació total es desfarà l'empat seguint, successivament, els criteris següents:

1r. Ser una dona víctima de la violència de gènere.

2n. Ser víctima de terrorisme.

3r. Tenir càrregues familiars.       

4rt. La persona de més edat.

Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

La borsa de treball té una vigència de tres anys. En cas que la borsa s'hagi exhaurit abans dels tres anys, el PMEI podrà obrir un nou termini perquè les persones interessades presentin les sol·licituds de participació, segons les condicions d'aquestes bases.

11. FUNCIONAMENT DE LA BORSA

En el moment de cobrir un lloc de treball per a cobrir temporalment les vacants, substitucions i altres incidències que puguin sorgir, s'ha d'oferir per estricte ordre de prelació a les persones que integrin la borsa de treball i que es trobin en la situació de disponible.

Si hi ha més d'un lloc de treball a cobrir de les mateixes característiques, es poden fer crides col·lectives simultànies a tantes persones aspirants en situació de disponible en la borsa com es consideri necessari. En aquest cas, els llocs oferts s'han d'adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones integrants de la borsa que hagin manifestat la seva conformitat.

S'ha de comunicar a la persona que correspongui el lloc i el termini en el qual s'ha de presentar. Si la persona no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini de dos dies hàbils següents, així com la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat pel Departament de personal, s'entendrà que renúncia a l'oferiment.

Les persones aspirants que renunciïn al lloc de manera expressa o tàcita – d'acord amb el punt anterior – passaran a l'últim lloc de la llista de la borsa, excepte que al·leguin, en el moment de la crida, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar documentalment dins dels tres dies hàbils següents:

 • Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.
 • Sofrir malaltia o incapacitat temporal.

Les persones interessades, a fi de quedar en situació de disponible, estan obligades a comunicar per escrit al PMEI la finalització de les situacions previstes en l'apartat anterior, amb la justificació documental corresponent.

La posterior renúncia d'una persona temporal al lloc de treball que ocupa, així com l'incompliment del deure de signar el contracte laboral prèviament acceptat, suposa l'exclusió de la borsa de treball. El personal laboral temporal, quan cessi en el lloc de treball, tret que sigui a conseqüència de renúncia voluntària, s'ha d'incorporar automàticament a la borsa de treball en el lloc que li correspongui d'acord amb la puntuació obtinguda.

Estaran en la situació de no disponible -fins que comuniquin al PMEI, en la forma prevista en aquest punt la finalització de les situacions esmentades- les persones integrants de la borsa de treball que no hagin acceptat el lloc ofert perquè es trobin en alguna de les situacions previstes en aquest mateix punt. Mentre una persona estigui en la situació de no disponible, no se la cridarà per oferir-li un lloc de treball.

Estaran en la situació de disponible la resta de persones que integren la borsa de treball, amb la conseqüència que se les ha de cridar per oferir-les un lloc de treball d'acord amb la seva posició en la borsa.

12. INTERPOSICIÓ DE RECURSOS

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma a la data de la signatura electrònica (26 de gener de 2023)

La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants Per Acord de Junta de Govern núm. 20201209, de 09/12/2020 Francisca Niell Llabrés

 

ANNEX 2 SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL PROCÉS DE CREACIÓ DEL BORSÍ DE TREBALL TEMPORAL DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A AMB MENCIÓ EN PEDAGOGIA TERAPÈUTICA I FULL D'AUTOBAREMACIÓ

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT

LLINATGES I NOM:

NIF:

ADREÇA:

NUM:

BLOC:

ESC:

PIS:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TELÈFON

 

ADREÇA ELECTRÒNICA

 

PLAÇA A LA QUAL OPTA L'ASPIRANT/A

MESTRE/A AMB MENCIÓ EN PEDAGOGÍA TERAPÈUTICA

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

FOTOCÒPIA DNI.

 

CÒPIA AUTÈNTICA DEL TÍTOL ACADÈMIC EXIGIT EN LA CONVOCATÒRIA (ANVERS I REVERS) O CERTIFICACIÓ ACADÈMICA QUE ACREDITI HAVER SUPERAT TOTS ELS ESTUDIS PER OBTENIR EL TÍTOL.

 

CÒPIA AUTÈNTICA DEL CERTIFICAT DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA QUE S'INDIQUEN A LA CONVOCATÒRIA.

 

CÒPIA AUTÈNTICA DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ EN LLENGUA CATALANA PER A L'ENSENYAMENT AL PRIMER CICLE DE L'EDUCACIÓ INFANTIL (CCIP).

 

CERTIFICAT NEGATIU D'ANTECEDENTS DE CARÀCTER SEXUAL.

 

CÒPIA COMPULSADA DELS CERTIFICATS O TÍTOLS PER ACREDITAR ELS MÈRITS AL·LEGATS.

 

El/La que subscriu SOL·LICITA ser admès a les proves selectives a les quals fa referència aquesta sol·licitud. Així mateix, declara que son certes les dades que s'hi ha consignat i que compleix les condiciones per participar al procés mencionat. Aquesta sol·licitud té a tots els efectes el caràcter de declaració responsable.

 

Palma,......... d.......... de 202

Signatura:

 

 

PUNTUACIÓ TOTAL MÈRITS

 

MÈRITS PROFESSIONALS (Màxim 60 punts)

Valoració de l'experiència prèvia

MESOS

PUNTS

Per a cada mes treballat en el Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

 

 

Per a cada mes treballat en una altra administració o entitat privada en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s'opta: 0,20 punts per mes de serveis prestats.

 

 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA (Màxim 15 punts)

*S'han de valorar les titulacions acadèmiques de grau i postgrau relacionades amb la plaça i que no s'hagin acreditat com a requisit*

PUNTS

 • Per cada títol d'estudis oficials de doctor: 5 punts.

 

 

 • Per cada títol de màster oficial: 4 punts

 

 

 • Per cada grau o llicenciatura: 3 punts.

 

 

 • Per cada titulació acadèmica oficial d'especialista universitari/expert universitari i altres estudis de postgrau: 2 punts.

 

 

  CONEIXEMENTS DE LLEGUA CATALANA (Màxim 3 punts)

PUNTS

Per al nivell C2: 2.5 punts

 

Per al llenguatge administratiu: 0,5 punts

 

 

*Enumerar un document per línia i en ordre cronològic

CURSOS DE FORMACIÓ (Màxim 22 punts)

HORES

PUNTS

a) Cursos amb aprofitament o impartits: 0.10 punts per hora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cursos amb assistència: 0.06666 punts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Amb la signatura d'aquest document d'autobaremació, el sol·licitant DECLARA RESPONSABLEMENT que totes les dades en ell reflectides són certes.

Palma a ....., de , de 202..

Signatura

 

ANNEX 3 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER ESTAT SEPARAT MITJANÇANT UN EXPEDIENT DISCIPLINARI DEL SERVEI DE CAP ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

..................................................................................................................... major d'edat, amb DNI/NIE .............................................. i amb domicili a .............................................................................................................................

DECLAR

Que no he estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques (nacional, autonòmiques o locals) i ni de cap dels seus ens instrumentals, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per exercir funcions similars a les que exercien per personal laboral .

En cas de ser nacional d'un altre Estat, igualment manifest que no he estat separat, ni em trobo en situació d'inhabilitat o en situació equivalent, ni he estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, -en els mateixos termes que la legislació i normativa nacional- l'accés a l'ocupació pública.

El/La que subscriu declara que són certes totes les dades que s'hi han consignat i que compleix les condicions que s'exigeixen en aquesta declaració responsable.

Palma, a ...........de...........................de 202..

 

(SIGNATURA)

 

 

 

ANNEX 4 INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia del drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en el present procediment.

Responsable del tractament: La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma, Francisca Niell.

Identitat: Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma.

Adreça Postal: Plaça Nova de la Ferreria, núm. 2, 07002.

Adreça correu electrònic: escolesinfants@pmei.palma.cat

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu, i la posterior adjudicació de places a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i transparència.

La legislació aplicable és la següent:

 • El text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
 • La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. — Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Categories de dades personals objecte del tractament:

Dades de caràcter identificatiu

Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic

Dades acadèmiques i professionals

Mèrits, formació i experiència professional

Dades relatives a la salut

Percentatge i tipus de discapacitat

Dades relatives a antecedents penals

Antecedents penals inscrits en el Registre Central de Penats, inclosos, si s'escau, els inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals.

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l'oposició de l'interessat, el Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificats de coneixements de llengua catalana, les titulacions acadèmiques oficials i els mèrits, així com, si s'escau, el certificat acreditatiu de discapacitat i el dictamen d'aptitud per a l'exercici de les funcions de la categoria a què s'opta, emès pels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència, o de l'organisme públic equivalent. Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat i d'altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Consentiment pel tractament de dades: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts. (Inclòs a dades relatives a la salut)

Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

 • Tribunal qualificador del procés: per al desenvolupament i la valoració de la prova i dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previst en la convocatòria.
 • Òrgan competent Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma: Per al nomenament del personal.
 • Butlletí Oficial de les Illes Balears:  En aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Altres participants en el procediment selectiu: En virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.
 • Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin en l'Administració de justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d'acord amb l'RGPD.

Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar al Patronat Municipal de l' Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris la confirmació que les seves dades són objecte de tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació, la seva rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el RGPD). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar al procés selectiu.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat anteriorment.

Dades de contacte de la Delegació de Protecció de Dades: El Delegat de Protecció de Dades del PMEI/Ajuntament de Palma, té la seu a Av. Gabriel Alomar i Villalonga núm 18, pl. baixa -07006- Palma, i la seva adreça electrònica de contacte és la següent:

delegat.protecciodedades@palma.cat.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/).

Les conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries, implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.