Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

    Número d'edicte 652 - Pàgines 3818-3819

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 50/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 602 - Pàgines 3820-3822

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de gener de 2023 per la qual s’autoritza el trasllat a unes noves instal·lacions de l’Escola de Música i Dansa reconeguda des Mercadal amb codi de centre 07016116 i de titularitat de l’Ajuntament des Mercadal

    Número d'edicte 647 - Pàgines 3823-3825

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de gener de 2023 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Es Llaüt, de Palma

    Número d'edicte 648 - Pàgines 3826-3828

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la composició de la Comissió d’Admissió de Clients del ParcBIT

    Número d'edicte 627 - Pàgina 3829

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aproven les noves tarifes de serveis per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP

    Número d'edicte 628 - Pàgines 3830-3832

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es publica la relació de convenis subscrits per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el tercer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 629 - Pàgina 3833

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de gran establiment comercial al carrer Uruguai 4, parcel·la 9623069DD6892C del TM de Palma (112a/2022)

    Número d'edicte 584 - Pàgines 3834-3837

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de pesca de 24 de gener de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de mariner pescador, patró local de pesca i patró costaner polivalent

    Número d'edicte 603 - Pàgines 3838-3845

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració subscrits per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) en el quart quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 636 - Pàgina 3846

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació definitiva dels següents projectes: 1. projecte d’instal·lació de regulació semafòrica i per a vianants al barri de Can Negre, 2. Millora de la seguretat vial mitjançant la instal·lació de semàfors a Jesús, 3. Projecte de semàfor a la sortida de vehicles de policia nacional a la E-10. Exp. núm. 2023/228X

    Número d'edicte 613 - Pàgina 3847

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases per a la concessió d’ajuts per a entitats juvenils sense ànim de lucre, escoles de temps lliure infantil i juvenil, clubs nàutics, i per a l’organització de concerts i/o esdeveniments culturals adreçats als joves realitzades en el període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2023

    Número d'edicte 649 - Pàgines 3848-3905

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 23 de desembre de 2022 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de desembre de 2022

    Número d'edicte 585 - Pàgines 3906-3907

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 24 de gener de 2023, relativa a l’actualització de les quantitats del barem regulades a l’annex I de l’Ordenança de l’ajuda de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2023

    Número d'edicte 644 - Pàgines 3908-3909

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 7/2023 de 18 de gener, relatiu a l’horari del Registre General del Consell Insular de Menorca durant l’any 2023 (EXP.: 1614/000013/2022)

    Número d'edicte 656 - Pàgina 3910

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la declaració de la glosa menorquina com a Bé d’Interès Cultural Immaterial de Menorca (BICIM) (Exp. 2109-2022-000001)

    Número d'edicte 607 - Pàgines 3911-3920

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 16 de gener de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria del XIX Premi Francesc de Borja Moll de creació de rondalles i llegendes, any 2023 (exp. 1512-2023-000001)

    Número d'edicte 581 - Pàgines 3921-3922

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAINSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

   • Decret núm. 1/2023 de 12 de gener, del President de l’Institut Menorquí d’Estudis, de rectificació d’errors en la concessió dels ajuts a la investigació 2022 (Exp. I0015-2022-000003)

    Número d'edicte 608 - Pàgines 3923-3924

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Modificació del Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027

    Número d'edicte 630 - Pàgina 3925

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Oferta pública 2023 de l'Ajuntament des Migjorn Gran

    Número d'edicte 610 - Pàgina 3926

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Lloc de treball reservat a personal eventual a la plantilla municipal de l’Ajuntament de Felanitx de l’any 2023

    Número d'edicte 640 - Pàgina 3927

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la MF-810 relativa a la divisió del Departament de Planejament i Gestió urbanística, d’acord amb la petició de l’Àrea

    Número d'edicte 594 - Pàgines 3928-3930

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-820 relativa a la creació i modificació de determinats llocs de feina de l’Àrea d’Infraestructures i accessibilitat

    Número d'edicte 595 - Pàgines 3931-3933

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Oferta pública d’ocupació de personal laboral de l’Institut Municipal de l’Esport, per a l’exercici 2022

    Número d'edicte 618 - Pàgines 3934-3935

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Sencelles

    Número d'edicte 641 - Pàgines 3936-3945

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Substitució de Batlia

    Número d'edicte 605 - Pàgina 3946