Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Concurs públic per atorgar la concessió administrativa per ocupar i explotar el local destinat a quiosc-bar-cafeteria ubicat al costat de les casetes de venda de tiquets, a la zona de servei del port de Porto Cristo

    Número de registre 329 - Pàgines 3947-3948

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del jocs i les apostes de les Illes Balears (RGE núm. 67/23 i 170/23)

    Número de registre 583 - Pàgines 3949-3957

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Caça (període 2020-2024)

    Número de registre 599 - Pàgina 3958

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació de Futbol de les Illes Balears (període 2020-2024)

    Número de registre 600 - Pàgines 3959-3960

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la dimissió de la presidenta de la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears i la seva substitució per la vicepresidenta d’aquesta

    Número de registre 601 - Pàgina 3961

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als interessats de les ajudes, RDS2 de data 17 de gener de 2023, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 31 de gener de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori en zones de muntanya” i “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2022

    Número de registre 611 - Pàgines 3962-3964

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificacions de la Resolució de modificació de subvenció per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents a l’any 2022, d’acord amb la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de desembre de 2021

    Número de registre 612 - Pàgines 3965-3967

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu de declaració d'interès general a sòl rústic núm. 2021/00022930B

    Número de registre 368 - Pàgina 3968

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00014534Z

    Número de registre 376 - Pàgina 3969

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes d’octubre de 2022, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 597 - Pàgina 3970

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 16 de gener de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria del XIX Premi Francesc de Borja Moll de creació de rondalles i llegendes, any 2023 (Exp. 1512-2023-000001)

    Número de registre 582 - Pàgines 3971-3972

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació dels padrons i llistes cobratòries dels preus del servei d'estada del Centre de Dia del 2022

    Número de registre 650 - Pàgina 3973

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Modificació puntual número 32 relativa a la creació d'un sistema viari per generar el vial cívic fins a la via verda

    Número de registre 660 - Pàgina 3974

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 596 - Pàgina 3975