Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudica plaça a una persona que superà el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer/infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 5 d’abril de 2018 (BOIB núm. 44, de 10 d’abril de 2018)

    Número de registre 10915 - Pàgines 53563-53564

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudica plaça a una persona que superà el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria de de infermer especialista obstetricoginecològic (llevador) / infermera especialista obstetricoginecològica (llevadora) dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 6 de juliol de 2018 (BOIB núm. 87/2018, de 14 de juliol)

    Número de registre 10917 - Pàgines 53565-53566

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal eventual de l'Ajuntament d'Inca

    Número de registre 10862 - Pàgines 53567-53568

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 10923 - Pàgina 53569

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l’ EPRTVIB, per la qual es resol el procediment de provisió definitiva per concurs de mèrits d'un lloc de treball en la categoria de cap Jurídic i de Qualitat de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 10830 - Pàgina 53570

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

   • Resolució sobre la reactivació i pròrroga del període de vigència de la borsa de treballador/a forestal nivell 1 i treballador/a forestal sotscap

    Número de registre 10927 - Pàgines 53571-53572

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

   • Resolució per aprovar la pròrroga de la vigència de la borsa de treballador/a forestal nivell 2 i vigilant

    Número de registre 10931 - Pàgines 53573-53574

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupació i mercat de treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 10949 - Pàgines 53575-53580

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de correcció dels errors advertits en les Resolucions de 19 d’octubre de 2022 i de 3 de novembre de 2022 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

    Número de registre 10950 - Pàgines 53581-53582

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 28 de novembre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a especialista obstetricoginecològic/a (llevador/a) de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 6/2022)

    Número de registre 10866 - Pàgines 53583-53589

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor de 12 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Hospital de Manacor

    Número de registre 10921 - Pàgines 53590-53598

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor de 12 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Hospital de Manacor

    Número de registre 10922 - Pàgines 53599-53606

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix de les categories dels subgrups C1, C2 i grup E/AP derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca per a l’any 2022

    Número de registre 10854 - Pàgines 53607-53627

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir una plaça d'auxiliar d'administració general, personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Alaró, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 10905 - Pàgines 53628-53649

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir una plaça de bibliotecari-arxiver / bibliotecària-arxivera, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 10924 - Pàgines 53650-53671

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir una plaça de tècnic superior en educació infantil, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 10930 - Pàgines 53672-53693

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir una plaça d’oficial 1a dels serveis de manteniment, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 10937 - Pàgines 53694-53716

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir una plaça d’auxiliar de suport d’educació infantil, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 10938 - Pàgines 53717-53738

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir una plaça de peó de manteniment, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 10944 - Pàgines 53739-53760

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir quatre places de treballador/a familiar, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 10960 - Pàgines 53761-53783

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir dues places de personal de neteja, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 10969 - Pàgines 53784-53805

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per cobrir dues places de personal de neteja, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 10970 - Pàgines 53806-53830

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Llista definitiva de la borsa d’auxiliars informadors/es, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 10900 - Pàgina 53831

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir tres places de peó d'obres, personal laboral, de l'Ajuntament de Llubí, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública 2022 per l'estabilització de personal temporal

    Número de registre 10943 - Pàgines 53832-53839

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del PMH

    Número de registre 10901 - Pàgines 53840-53854

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

   • Ajuntament de Palma. Institut Municipal d'Innovació de Palma. Resolució aprovatòria de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització del personal laboral temporal de l'Institut Municipal d'Innovació de Palma

    Número de registre 10954 - Pàgines 53855-53869

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació bases específiques que regiran els processos selectius per concurs oposició, torn lliure, de places del grup AP, personal laboral, de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, incloses a l' oferta pública d'ocupació de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal

    Número de registre 10986 - Pàgines 53870-53886

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de les bases reguladores específiques que regiran el procediment de selecció, per torn lliure, de dos places de Tècnic/a d'administració general, personal funcionari de carrera, de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, pel sistema d'oposició

    Número de registre 10989 - Pàgines 53887-53898

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir tres places d’auxiliar administratiu, personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant Joan, pel sistema concurs, que consta dins l’oferta d’ocupació pública 2022 per l’estabilització de personal temporal

    Número de registre 10845 - Pàgines 53899-53909

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera una plaça vacant de la categoria de Policia Local de l'Ajuntament de Sant Joan mitjançant el procediment ordinari

    Número de registre 10902 - Pàgines 53910-53926

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Convocatòria i bases del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 10799 - Pàgines 53927-53953