Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

Núm. 743683
Ajuntament de Palma. Institut Municipal d'Innovació de Palma. Resolució aprovatòria de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització del personal laboral temporal de l'Institut Municipal d'Innovació de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

RRHH/2022/095

Antecedents

1. Aquesta convocatòria té per objecte la provisió de les 16 places indicades a la base 1 de les “Bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI)”, incloses en l'oferta pública d'estabilització de treball temporal aprovada, per Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, en sessió de dia 15 de desembre de 2021 (BOIB 176 de 25 de desembre de 2021), modificades en sessió de dia 15 de juliol de 2022 (BOIB núm. 119 de 10 de setembre de 2022), d'acord a l'establert a la Llei 20/2021, de 28 de desembre i al Decret 6/2022, de 13 de juny, de mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 16 de juny 2022)

2. L'article 4 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny (BOIB núm. 78 de 16 de juny), de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears regula el procés excepcional d'estabilització de places ocupades de manera temporal de llarga durada de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Aquestes disposicions preveuen que les administracions públiques convoquin, amb caràcter excepcional i per una sola vegada pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016. Aquesta disposició es complementa amb la disposició addicional vuitena, la qual estableix que, addicionalment, els processos d'estabilització prevists en la disposició addicional sisena han d'incloure en les convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per persona amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior al dia 1 de gener de 2016.

3. Pel que fa al concurs com a procés excepcional d'accés del personal laboral fix de l'administració pública, s'ha de tenir en consideració la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional en relació al principi d'igualtat (art. 23.2 CE), que diu que únicament pot ser exceptuada per raons excepcionals i objectives. A més, aquest accés s'ha d'ordenar de manera igualitària a la convocatòria mitjançant criteris abstractes i generals per preservar la igualtat davant la llei, el qual obliga a triar regles fundades en criteris objectius i presidits pels cànons de mèrit i capacitat que l'article 103.3 CE disposa (STC 67/1989, 27/1991 i 60/1994).

D'acord amb la jurisprudència constitucional perquè no es pugui apreciar cap infracció del principi d'igualtat d'accés a llocs de treball públics de l'article 23.2 de la CE, s'han de complir, en primer lloc, que sigui una situació excepcional; en segon lloc, que només s'acudeixi a aquest tipus de procediments per una sola vegada, ja que de contrari es perdria la seva condició de remei excepcional i, en tercer lloc, que aquesta possibilitat estigui prevista en una norma amb rang legal (STC 12/1999, d'11 de febrer de 1999).

4. La disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i l'article 4 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, dona empara normativa al concepte jurisprudencial d'interinitat de llarga durada superior a cinc anys.

5. El Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears, ha creat de manera excepcional i transitòria, la Mesa de Negociació de les administracions públiques per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, per tal de dur a terme la negociació sindical preceptiva limitada a la tramitació dels processos d'estabilització. Així mateix, aquesta norma crea la Comissió de Coordinació per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, amb l'objectiu de coordinar l'execució dels processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Mitjançant Decret 2022000061de 19/05/2022, s'aprovà l'adhesió de l'IMI a la Mesa de Negociació específica per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, aprovada per Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears, d'addició de la Disposició transitòria setena la llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

L'articulació d'aquests processos selectius han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, les bases comunes han estat objecte de negociació en la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, creada a aquest efecte, i han estat coordinades per la Comissió de Coordinació per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

En les bases generals negociades s'han aprovat uns criteris comuns que han de regir tots els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021 que convocaran les administracions adherides a la Mesa.

6. L'article 2.2 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre i l'apartat 3 de l'article 2 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, exigeix que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans de 31 de desembre de 2022 i la resolució d'aquests processos ha de finalitzar abans de 31 de desembre de 2024.

7. L'apartat 3 de l'article 48 de la Llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears preveu: “En les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de reservar una quota no inferior al 7% de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% de manera que progressivament s'arribi al 2% dels efectius totals en cada administració pública”.

Aquesta convocatòria de places té caràcter general, atenent el disposat a l'article 4 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny: ”En les ofertes dels processos d'estabilització en el cas dels processos de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei, en tractar-se de processos per concurs com a procés excepcional, per una sola vegada, la convocatòria de les places s'ha de fer amb caràcter general per igual valoració dels mèrits objectius fixats per a totes les persones aspirants, excepte quan l'administració convocant motivi la convocatòria per torn de reserva de persones amb discapacitat”.

8. L'article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny preveu que “Les convocatòries dels processos selectius poden establir que, de conformitat amb el que estableix l'article 14.3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els aspirants que participin en els processos de selecció d'estabilització regulats en aquest Decret llei quedin obligats a relacionar-se amb l'administració de què es tracti telemàticament...”.

Com que es pot establir l'obligatorietat o no de relacionar-se amb l'administració convocant per mitjans electrònics, l'IMI no va exigir aquesta obligatorietat. Les persones aspirants hauran de presentar les sol·licituds –degudament emplenades- per qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, donant preferència a la relació a través de mitjans electrònics.

Per tot l'anterior i conforme al establert als apartats l) i o) de l'article 19 dels vigents Estatuts de l'IMI, el gerent dicta la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de concurs extraordinari de mèrits per cobrir 16 places de personal laboral de l'IMI, el sistema de selecció de les quals és el de concurs extraordinari de mèrits (disposicions addicionals setena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre) incloses en l'oferta pública d'estabilització de treball temporal aprovada, per Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, en sessió de dia 15 de desembre de 2021 (BOIB 176 de 25 de desembre de 2021), modificades en sessió de dia 15 de juliol de 2022 (BOIB núm. 119 de 10 de setembre de 2022), d'acord amb la distribució que consta a la base 1 de les “Bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'IMI”.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten a aquesta Resolució.

3. Aprovar i fer pública la sol·licitud d' admissió i d' autobarem, que té la consideració de declaració responsable, que figura com a l' annex I d'aquesta resolució.

4. Aprovar les instruccions per tramitar les sol·licituds i la declaració responsable de l' Autobaremació que figura en l'annex III d'aquesta resolució.

5. Fer públic els requisits de titulació per accedir a cada una de les categories convocades que figuren en l'annex II d'aquesta resolució.

6. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex V d' aquesta resolució.

7. Aprovar la declaració responsable de no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del Servei de cap administració pública que figura en l'annex VI d'aquesta resolució.

8. Fer públic l' annex VII amb les places ofertades i l' àrea adscrita.

9. Publicar aquesta resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i l' anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de  l' Estat.

 

Palma, a data de signatura electrónica (13 de desembre de 2022)

                      En substitució del/la Cap de Serveis Corporatius                                                         El gerent de l'IMI

La cap de comptabilitat                                                                               Job Torres San Julián

                                    Alicia Martínez González 

Documents adjunts