Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 737157
Nomenament de personal eventual de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el decret de batlia núm. 2022- 2171, s'ha resolt el següent:

«Vist que la Sra. E.O.G., personal eventual Coordinador de Comunicació i Relacions amb la ciutadania es troba en situació de baixa per incapacitat temporal, situació a la qual previsiblement li seguirà la seva baixa per maternitat.

Vist l'informe jurídic l'informe emès per la Tècnica d'administració general interina i l'informe de cost emès pel TMAE de relacions laborals interí en relació amb aquest nomenament.

Considerant la necessitat de cobrir aquesta baixa, procedeix nomenar una persona de confiança amb titulació i qualificació professional suficient per desenvolupar les funcions personal eventual Coordinador de Comunicació i Relacions amb la ciutadania. Aquesta batlia considera que el Sr. P.P.A.P. reuneix les condicions per desenvolupar aquestes funcions i ha acreditat estar en possessió de la titulació adient per cobrir aquest lloc de treball, per la qual cosa HE RESOLT:

PRIMER.- Nomenar el P.P.A.P, titular del DNI DNI núm ***1095** com a personal eventual Coordinador de Comunicació i Relacions amb la ciutadania d'aquest Ajuntament, per a substituir a la sra. E.O.G. durant la seva baixa per incapacitat temporal, baixa per maternitat i tots aquells permisos que pugui gaudir derivats d'aquesta maternitat.

SEGON.- Determinar que la dedicació del Sr. P.P.A.P. com a Coordinador de Comunicació i Relacions amb la ciutadania d'aquest Ajuntament serà a jornada completa i es complirà mitjançant la presència física del funcionari a les oficines municipals.

TERCER.- Autoritzar i Disposar (AD) la despesa per un import de 5.326,61 euros en concepte de retribució per la plaça de personal eventual Coordinador de Comunicació i Relacions amb la ciutadania durant l'any 2022, i d'acord amb els imports fixats en el decret de la batlia 2022-0081 de 20/01/2022, i les cotitzacions de la seguretat social vigents legalment a la data actual, i amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

COST SUBSTITUT PERSONAL EVENTUAL DEL 01/12-31/12 DE 2022 (1,5%)

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

 

1 MES

 

Sou Base

1.257,26

000.23101.1200100

C. Específic

1.287,60

000.23101.1210000

C.Destí

791,53

000.23101.1200100

C.Residència

189,96

000.23101.1200100

P.Extres Prorr.

478,63

000.23101.1200600

TOTAL BRUT

4.004,97

 

COST TOTAL SEG. SOCIAL

1.321,64

000.23101.1600000

COST TOTAL DESEMBRE 2022

5.326,61

 

QUART.- Comprometre el crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions inherents i derivades d'aquest nomenament en el pressupost de l'Ajuntament de l'any 2023 i Disposar (D) la despesa a futur amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

COST SUBSTITUT PERSONAL EVENTUAL DEL 01/01-31/05 DE 2023 (3,5%)

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

 

1 MES

5 MESOS

 

Sou Base

1.301,26

6.506,32

000.23101.1200100

C. Específic

1.332,67

6.663,33

000.23101.1210000

C.Destí

819,23

4.096,15

000.23101.1200100

C.Residència

196,61

983,03

000.23101.1200100

P.Extres Prorr.

495,38

2.476,90

000.23101.1200600

TOTAL BRUT

4.145,15

20.725,73

 

COST TOTAL SEG.SOCIAL

1.367,90

6.839,49

000.23101.1600000

COST TOTAL GENER-MAIG 2023

5.513,05

27.565,23

 

CINQUÈ.- El Sr. P.P.A.P. cessarà en aquest lloc de feina quan la Sra. E.O.G. es reincorpori al seu lloc de feina, o bé si el sr. Batle, fent ús de la seva potestat, el cessa lliurement.

SISÈ.- Publicar l'anterior nomenament en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l'art. 104 de la Llei de Bases de Règim Local, juntament amb el seu règim de retribucions i la seva dedicació.

SETÈ.- Notificar la present Resolució al Sr. P.P.A.P. i als serveis municipals als efectes adients.

Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental.»

 

(Signat electrònicament: 12 de desembre de 2022

El batle Virgilio Moreno Sarrió)