Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 732031
Resolució del director general de l’ EPRTVIB, per la qual es resol el procediment de provisió definitiva per concurs de mèrits d'un lloc de treball en la categoria de cap Jurídic i de Qualitat de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Que en data 8 de setembre de 2022 es varen publicar a la plana web de l'EPRTVIB i al BOIB les bases de la convocatòria per regir la provisió definitiva del concurs de mèrits d'un lloc de treball en la categoria de cap Jurídic i de Qualitat de l'Ens.

2. Que en data 13 de setembre de 2022 es varen publica a la plana web de l' EPRTVIB i al BOIB correcció d'errades de la convocatòria, esmentada en el punt anterior, on s'esmenen les errades advertides en la descripció de la convocatòria, en la base primera i en la base setena, i on es designen els membres que integren la comissió de selecció.

3. Que en data 7 d'octubre de 2022 es va publicar a la plana web el llistat provisional de les persones admeses i excloses i en data 17 d'octubre de 2022 el llista definitiu.

4. Que la comissió de selecció va dur terme a la bameració dels mèrits així com l'entrevista de conformitat amb l´establert a les bases i en data 25 d'octubre de 2022 es va publicar a la plana web el llistat provisional de puntuacions  i en data 2 de novembre de 2022 el llistat definitiu.

5. Que la Comissió de Selecció, ha proposat al Director General de l'Ens, la resolució del concurs de mèrits per a la provisió del lloc de feina de cap en la categoria de cap Jurídica i de Qualitat a favor la Sra. Antonia Mª Cañellas Taberner amb DNI xxx6393xx,  per haver estat la candidata que ha obtingut la major puntuació.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Adjudicar la plaça de cap Jurídic i de Qualitat a favor de la Sra. Antonia Mª Cañellas Taberner  amb DNI xxx6393xx.

2. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Calvià, en data de la signatura electrònica (12 de desembre de 2022)

El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears Andreu Manresa i Monserrat

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar una demanda davant el Jutjat Social o Sala Social competent en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.