Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 740339
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudica plaça a una persona que superà el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer/infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 5 d’abril de 2018 (BOIB núm. 44, de 10 d’abril de 2018)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 d'abril de 2018 (BOIB núm. 44, de 10 d'abril de 2018); correccions d'errors en el (BOIB núm. 46, de 14 d'abril de 2018), es va convocar un concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer/infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de maig de 2021 (BOIB núm. 71, de 1er de juny de 2021), es va aprovar la llista de persones candidates que havien superat el procés selectiu i es donà un termini de vint dies hàbils perquè presentessin la documentació que es relacionava.

3. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de setembre de 2021 (BOIB núm. 134, de 30 de setembre de 2021) es nomenava personal estatutari fix i s'adjudicaven les places ofertes a les persones que havien presentat la documentació i superat el reconeixement mèdic, excepte una a la qual va ser impossible efectuar-ho per trobar-se de baixa mèdica.

4. La persona interessada ha estat donada d'alta i declarada apta pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut.

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social —vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.

4. El Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

5. El Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears

5. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 d'abril de 2018 per la qual es convoca un concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer/infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per això, d'acord amb la base 12.1 de la convocatòria, dict la següent

Resolució

1. Nomenar personal estatutari fix de la categoria infermera a la senyora Isabel Fernández Baltasar, con D.N.I. número ****8357V, i adjudicar-li plaça a  Hospital Universitari Son Espases.

2. La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Perd aquest dret si no s'incorpora a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i apreciada per l'òrgan convocant.

3. Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que du a terme cap activitat en el sector públic de les que comprèn l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Si du a terme alguna activitat privada —incloses les de caràcter professional— ho ha de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la presa de possessió perquè l'òrgan competent n'acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

4. D'acord amb la base 12.4 de la convocatòria el personal que ha obtingut una destinació definitiva no pot participar en els concursos de provisió de places durant un termini mínim d'un any comptador des del dia en què es prengui possessió de la plaça bàsica.

5. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Palma, en la data que figura en la signatura electrònica: ( 9 de desembre de 2022 )

El director general del Servei de Salut

Manuel Palomino Chacón

Per delegació de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

(BOIB núm. 31, de 04/03/2021)

El subdirector de Relacions Laborals

Pedro Jesús Jiménez Ramírez

Per absència (art. 27.2 del Decret 63/2019, de 2 d'agost,

pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut dels Illes Balears)