Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 741519
Cessament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que mitjançant la Resolució de l'Alcaldia núm. 3925/2022, de 30 de novembre, s'ha disposat acordar el cessament de LUCIA RIBAS MARI, amb DNI 41456718T, com a personal eventual, assessora de grup polític, amb efecte del 30 de novembre de 2022 com a darrer dia de prestació de serveis.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament bé el recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptador des del sendemà de la recepció d'aquesta notificació, davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu de Palma de Mallorca o, a elecció seua, el que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos comptadors des del sendemà de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

A Sant Antoni de Portmany (10 de desembre de 2022)

L'alcalde Marcos Serra Colomar