Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

Núm. 742273
Resolució per aprovar la pròrroga de la vigència de la borsa de treballador/a forestal nivell 2 i vigilant

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents:

1. Al BOIB número 6, de 12 de gener de 2019, es va publicar la resolució del director gerent de l'IBANAT per la qual s'aprova la convocatòria i les bases per formar una borsa de la categoria professional/lloc de treball de treballador/a forestal nivell 1, treballador/a forestal nivell 2, treballador/a forestal sostscap i vigilant.

El punt 13 de les bases abans mencionades, vigència de la borsa on diu   “La borsa personal laboral i interí té una vigència màxima de tres anys des que es publiqui en el BOIB. Un cop que hagi transcorregut aquest període de temps, la  borsa perdrà la vigència i no es podrà reactivar. Aquest fet s'ha d'anunciar en la pàgina web d'IBANAT.”

2. Al BOIB número 20, de 15 de febrer de 2020, es va publicar la resolució del director gerent de l'IBANAT per la qual s'aprova la llista definitiva de la categoria professional/lloc de treball de treballador/a forestal nivell 2 i vigilant, el termini de vigència acaba el dia 14 de febrer de 2023.

3. Actualment hi ha en marxa el procés d'estabilització del Sector Públic Instrumental, regulat per la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents  per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, i de conformitat amb l'Acord de la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic de data 4 de juliol de 2022 on s'aproven les bases generals amb criteris comuns per regir els processos selectius d'estabilització, entre el qual s'hi troba l'IBANAT, i que abans de 31 de desembre de 2022 ha de publicar les bases de la convocatòria de concurs de mèrits i concurs oposició que conformaran borses del diferents categories, entre elles les anteriorment mencionades.

4. La Comissió Paritària de l'IBANAT, en sessió celebrada el 18 de novembre de 2022 va acordar, per unanimitat de la part social i de l'empresa:

  • Reactivar i prorrogar el borsí de la categoria professional/lloc de treball de treballador/a forestal nivell 1 i treballador/a forestal sostscap, publicat al BOIB número 139, de 12 d'octubre de 2019.
  • Prorrogar la vigència del borsí de la categoria de treballador/a forestal nivell 2 i vigilant, publicat al BOIB número 20, de 15 de febrer de 2020.

5. Prorrogar la vigència dels dos borsins anteriors mentrestant duri el procés d'estabilització previst pel desembre 2024, o fins que es constitueixin els borsins de les mateixes categories i llocs de treball del procés d'estabilització.

Fonaments de dret:

  • De conformitat a l'establert a l'article 13 del Conveni Col•lectiu de l'Institut  Balear de la Natura que regula les capacitats de la comissió paritària, estableix que els acords de l'esmentada comissió “tenen caràcter executiu, vinculants, de plena validesa i eficàcia dins de l'àmbit d'aquest conveni, han d'acordar-se per majoria de cadascuna de les parts i han de fer-se públics a tots   els centres de treball en un termini màxim de trenta dies des de la seva adopció, facilitant igualment l'accés digital als mateixos per part de tot el personal.”
  • De conformitat a l'establert a l'article 21.1 del Conveni Col•lectiu de l'Institut  Balear de la Natura que regula el funcionament de les Borses de Treball: “ L'Empresa ha de confeccionar periòdicament borses de treball mitjançant convocatòria pública pel sistema de concurs o, atesa l'índole de les funcions que s'hagin de dur a terme, el nombre de llocs que s'hagin de proveir i la modalitat de contractació que s'hagi d'aplicar, amb un altre  tipus de proves selectives. Les borses de treball s'han de confeccionar per aquelles categories professionals/llocs de treball d'aquest conveni , i sempre que hi hagi una previsió de necessitats per cobrir. La convocatòria i bases d'aquetes borses s'han de negociar amb la participació del Comitè d'Empresa. En la confecció d'aquestes borses hi ha de participar els representants que el Comitè determini.”
  • De conformitat a l'establert a l'article 17.2 dels Estatuts de l'Institut Balear de la Natura on anomena les funcions que té  encomanades el Director Gerent.
 

Resolució

1. Aprovar la pròrroga de la vigència de la borsa de treballador/a forestal nivell 2 i vigilant mentrestant duri el procés d'estabilització previst pel desembre 2024, o fins que es constitueixin els borsins de les mateixes categories i llocs de treball del procés d'estabilització.

2. Publicar la present resolució al BOIB

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs d'alçada davant el Consell d'Administració d'IBANAT en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat d'acord amb els articles 121 i 122 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 40 del decret 24/2013 de 24 de maig d'aprovació dels Estatuts d'IBANAT.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació de la desestimació, i contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta, d'acord amb els articles 8  i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.  

 

Palma, (signat electrònicament: 12 de desembre de 2022)

El director gerent Joan Ramon Villalonga