Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

Núm. 739814
Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del PMH

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució del gerent del Patronat municipal de l' Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral d'aquest Patronat.

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma de data 16 de març de 2022, publicat al BOIB núm. 50 de 14 d' abril de 2022, es va aprovar l'oferta pública d'ocupació d'estabilització corresponent al personal laboral al servei del Patronat Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris - PMHRIBA - en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

2. L'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears regula el procés excepcional d'estabilització de places ocupades de manera temporal de llarga durada de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Aquestes disposicions preveuen que les administracions públiques convoquin, amb caràcter excepcional i per una sola vegada pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016. Aquesta disposició es complementa amb la disposició addicional vuitena, la qual estableix que, addicionalment, els processos d'estabilització prevists en la disposició addicional sisena han d'incloure en les convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior al dia 1 de gener de 2016.

Pel que fa al Patronat, aquest procés excepcional afecta a dotze places de vuit categories diferents, ocupades per treballadors laborals indefinits de l' extingit Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris, que va ser dissolt  per acord del Ple de l' Ajuntament de Palma en sessió ordinària de dia 26 de març de 2015, integrant els seus actius, passius i personal al Patronat Municipal de l' Habitatge. (BOIB núm. 53 de 14 d' abril de 2015)

Aquestes 12 places corresponen a :

 • 3 places de tècnics superiors ( 1 d' arquitecte, 1 tècnic superior en psicología i 1 tècnic superior en economia)
 • 5 places de tècnics de grau mitja ( 2 de treball social, 1 educador/a social i 2 de tècnic mitjà  en informàtica)
 • 3 places d'administratius/ivas.
 • 1 plaça d' auxiliar informador/a.

3. Pel que fa al concurs com a procés excepcional d'accés a la funció pública, cal tenir en compte la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional sobre el principi d'igualtat en l'accés als càrrecs i les ocupacions públiques (article 23.2 CE), que diu que únicament pot ser exceptuada per raons excepcionals i objectives. A més, aquest accés s'ha d'ordenar de manera igualitària a la convocatòria mitjançant normes abstractes i generals per tal de preservar la igualtat davant la llei de la ciutadania, fet que obliga el legislador i l'Administració a triar regles fundades en criteris objectius i presidits pels cànons de mèrit i capacitat que l'article 103.3 CE disposa (STC 67/1989, 27/1991 i 60/1994).

 Entre les condicions que, d'acord amb la jurisprudència constitucional, s'han de donar perquè no es pugui apreciar cap infracció del principi d'igualtat d'accés a càrrecs i llocs de treball públics de l'article 23.2 CE es troba, en primer lloc, que sigui una situació excepcional; en segon lloc, que només s'acudeixi a aquest tipus de procediments per una sola vegada, ja que altrament es perdria la seva condició de remei excepcional i, en tercer lloc, que aquesta possibilitat estigui prevista en una norma amb rang legal (STC 12/1999, d'11 de febrer de 1999).

 Amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i l'article 4 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, es dona empara normatiu al concepte jurisprudencial d'interinitat de llarga durada superior a cinc anys.

4. El Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears, ha creat, de manera excepcional i transitòria, la Mesa de Negociació de les administracions públiques per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació públic per tal de dur a terme la negociació sindical preceptiva i limitada a la tramitació dels processos d'estabilització.

Mitjançat decret HAB 202200052 del gerent del PMHRIBA de data 28/02/2022, aquest Patronat va sol·licitar l'adhesió  a la mesa de negociació, formant part de la mateixa.

Aquesta norma ha creat també la Comissió de Coordinació per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, amb l'objectiu de coordinar l'execució dels processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. En aquesta Comissió estan representades: l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les administracions insulars, l'Ajuntament de Palma i la resta d'administracions locals per mitjà de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

En sessió de dia 11 de maig de 2022, la Mesa de Negociació  esmentada, aprova, amb el vot favorable de la representació de les administracions adherides i de les organitzacions sindicals CCOO, UGT, STEI Intersindical, CSIF i SPPME i el vot en contra de les organitzacions sindicals USO, SINTTA i ATAP, les bases comuns del procés d' estabilització.

5. L'apartat 3 de l'article 2 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, per evitar dilacions en aquests nous processos, exigeix que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans del 31 de desembre de 2022. Així mateix, disposa que la resolució d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

6.- En aquest context, des del PMHRIBA s' han redactat les bases especifiques que han de regir la convocatòria del procés excepcional d' estabilització.

7.- Remés a fiscalització prèvia l´expedient aprovatori de la convocatòria del procés selectiu, s'ha emès per la intervenció municipal informe de fiscalització de conformitat.

8.- Les places convocades estan incloses en l' annex de personal de l' exercici pressupostari del 2023, aprovat per Consell Rector de data 14 de novembre de 2022 i els llocs previstos a la RLLT del PMHRIBA aprovada per Junta de Govern en data 31/03/2021.

9.- S' ha informat de les bases a les delegades de personal del Patronat en sessió de dia 25 de novembre de 2022.

10.- Existeix crèdit pressupostari adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa.

11.- Existeix informe del Departament econòmic del Patronat relatiu a la subordinació de l' autorització de la despesa al crèdit per a l' exercici el qual s' autoritza en el pressupost.

Normativa aplicable

Aquesta resolució, amb els seus annexes, es regula, entre d' altres,  per la normativa que a continuació s' enumera:

1.- Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOE núm. 312, de 29 de desembre)

2.- Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears

3.- Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 124 de maig) modificat pel Decret llei 7/ 2022 d' 11 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 12 de juliol)

4.- Real Decret legislatiu 2/2015, de 23 d' octubre, pel que s' aprova el texte refós de la llei de l' Estatut dels Treballadors.

5.- Texte Refós de la Llei de l' Estatut bàsic de l' Empleat Públic, de 30 d' octubre, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d' octubre.

6.- Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

7.- Llei 40/2015, d' 1 d' octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic.

8.- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

9.- Decret 27/1994, d' 11 de març, pel  qual s' aprova el reglament d' ingrés del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears i resta de normativa concordant.

10.-  Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

11.- Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

12.-  Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

13.- Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014)

14.- Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013)

15.- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

16- Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de bases de règim local (LBRL)  

17.- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d' abril, mitjançant el qual s' aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL)

18.- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local  de les Illes Balears, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció pública de Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

19.- Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per optar a proves selecció de personal de l' Ajuntament de Palma ( BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018)

Per tot això, d´ acord amb les competències del gerent establertes a l´ article 20 del estatuts del Patronat,  dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar la convocatòria de concurs extraordinari de mèrits per cobrir DOTZE places de personal laboral del Patronat Municipal de l' Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris el sistema de selecció de les quals és el de concurs extraordinari de mèrits (disposicions addicionals setena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre) incloses en l'oferta pública d'estabilització,  aprovada per Junta de Govern de l ‘Ajuntament de Palma en sessió de data 16 de març de 2022 (BOIB  núm. 50 de 14 d' abril).

Segon.- Autoritzar la despesa que, en concepte de retribucions anuals i quotes patronals, implica l'anterior convocatòria i que ascendeix a un total de 491.755,35 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 00.15100.13000, 00.15210.13000, 00.15100.16000 i 00.15210.16000, del pressupost del Patronat per al 2023.

Tercer.- Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten a aquesta Resolució com a l ‘annex I.

Quart.- Aprovar i fer pública la sol·licitud d' admissió i d'autobarem, que té la consideració de declaració responsable, que figura com a l' annex II d'aquesta resolució.

Cinquè.-  Aprovar les instruccions per tramitar les sol·licituds i la declaració responsable de l' Autobaremació que figura en l'annex IIII d'aquesta resolució.

Sisè.- Fer públic els requisits de titulació per accedir a cada una de les categories convocades que figuren en l'annex IV d'aquesta resolució.

Setè.-  Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex V d' aquesta resolució.

Vuitè.- Aprovar la declaració responsable de no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del Servei de cap administració pública que figura en l'annex VI d'aquesta resolució.

Novè.- Publicar aquesta resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i l' anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de  l' Estat.

Desè.- Donar compte al proper Consell Rector que es dugui a terme.

Interposició de recursos

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

La presidenta PMH Neus Truyol Caimari

 

ANNEX I BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS PER COBRIR LES PLACES DE PERSONAL LABORAL DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L' HABITATGE I DE REHABILITACIÓ INTERAL DE BARRIS.

PRIMERA.- OBJECTE  DE LA CONVOCATÒRIA.

1.1.- L'objecte d'aquestes bases és regular el procés selectiu d' estabilització per l' accés com a personal laboral fix, mitjançant el  sistema de concurs, de les places detallades al quadre següent, pertanyents a l´Oferta d´Ocupació Pública del Patronat Municipal de l' Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris -PMHRIBA- per a l' estabilització del personal temporal, aprovada per Junta de Govern en sessió de data 16 de març de 2022 i publicada al BOIB núm. 50 de 14 d' abril de 2022.

Places convocades

Total: 12

Nombre de places

PLACES

NIVELL

1

Auxiliar informador/a

5

3

Administratiu/va

3

2

Tècnic/a mitjà en informàtica

1

1

Educador/a social

1

2

Treballadors/es socials

1

1

Tècnic/a superior en psicologia

0

1

Tècnic/a superior en economia

0

1

Arquitecte/a

0

1.2.-   S'estableix com a procediment selectiu el de concurs extraordinari de mèrits.

1.3.-.  La no participació determinarà la impossibilitat de consolidar el lloc de feina i l'absència d' indemnització o compensació econòmica.       

1.4.- El procés selectiu objecte d'aquesta convocatòria ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

1.5.- Les presents bases i totes les publicacions referides a la convocatòria, seran publicades de manera íntegra en la pàgina web del Patronat https://patronathabitatge.palma.cat Las bases es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i el anunci  de convocatòria Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

1.6.-   Places reservades per a persones amb discapacitat. D'acord a l' establert a l'apartat quatre de l'article 4 del Decret 6/2022, de 13 de juny, en tractar-se de procés d'estabilització corresponents a la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei 20/2021, la convocatòria d'aquestes places, si fos el cas, s'ha de fer amb caràcter general per igual valoració dels mèrits objectius fixats per a totes les persones aspirants, ja que no es pot motivar la convocatòria per torn de reserva de persones amb discapacitat.

SEGONA. NORMATIVA APLICABLE.

Aquesta convocatòria es regula, entre d' altres, per aquesta normativa:

1.- Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOE núm. 312, de 29 de desembre)

2.- Decret Llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 8 de febrer de 2022)

3.- Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 124 de maig) modificat pel Decret llei 7/ 2022, de 11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 12 de juliol).

4.- Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d' octubre, pel que s' aprova el texte refòs de la llei de l' Estatut dels Treballadors.

5.- Texte Refòs de la Llei de l' Estatut bàsic de l' Empleat Públic, de 30 d' octubre, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d' octubre.

6.- Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

7.- Llei 40/2015, d' 1 d' octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic.

8.- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9.- Decret 27/1994, d' 11 de març, pel  qual s' aprova el reglament d' ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i resta de normativa concordant.

10.-  Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d'igualtat efectiva entre dones i homes, i Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

11.- Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

12.-  Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

13.- Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014)

14.- Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013)

15.- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

16- Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de bases de règim local (LBRL).

17.- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d' abril, mitjançant el qual s' aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).

18.- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local  de les Illes Balears

19.- Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per optar a proves selecció de personal de l' Ajuntament de Palma ( BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018)

TERCERA. CONDICIONS D' ADMISSIÓ I REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

3.1.- Per tenir la condició de persona aspirant i ser admesa a aquest procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a)Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

b)Tenir setze anys complerts.

c)Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'indica a( l'Annex IV) per cada una de les places convocades.

D'acord a l' establert a la disposició addicional dotzena del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, les convocatòries dels processos d'estabilització que es regulen en aquest Decret llei, referides a personal laboral dels grups C, D i E i equivalents, s'entén que compleixen l'acreditació del requisit de titulació les treballadores i els treballadors que actualment presten serveis a les administracions adherides a la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears i tinguin acreditada, en la data de la convocatòria específica, una experiència laboral de més de tres anys en el grup professional concret.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió europea, s'ha de disposar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

d)Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

e)No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f)No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix nivell professional de l'entitat convocant.

g)Acreditar el  nivell de coneixement de llengua catalana que s'indica a continuació:

 

Nombre de places

Places

Nivell

Nivell de català requerit

1

Auxiliar informador/a

5

B2

3

Administratiu/va

3

C1

2

Tècnic/a mitjà en informàtica

1

B2

1

Educador/a social

1

B2

2

Treballadors/es socials

1

B2

1

Tècnic/a superior en psicologia

0

B2

1

Tècnic/a superior en economia

0

B2

1

Arquitecte/a

0

B2

 

Els certificats de coneixement de llengua catalana, s'han d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d' entre els següents:

 • Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).
 • Certificat expedit per L'Escola Balear d'Administració Pública.
 • Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.
 • Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complit malgrat l'homologació s'obtingui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se amb caràcter previ a la formalització del contracte.

També s'entén acreditat el requisit o mèrit, segons escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, al·legant que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

A les persones aspirants que acreditin, amb els informes previs adients, sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, se'ls ha d'adaptar l'exigència del requisit de coneixements de llengua catalana, mitjançant una resolució del conseller o consellera competent en matèria de funció pública, d'acord amb l'abast de la discapacitat.

h)Per les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola, i del seu origen no es desprengui el coneixement de d'idioma espanyol, s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes, o mitjançant l'acreditació d'estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i de expressió oral i escrita en aquesta llengua.

i)Haver satisfet la taxa per optar a proves de selecció de personal d'acord amb el que preveu l'ordenança fiscal reguladora de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 163 de 29 de desembre de 2018).

S'ha d'abonar una taxa per cada plaça a la qual la persona interessada es presenti.

No estan subjectes a la taxa les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

En el cas de resultar exclòs/a de la convocatòria, la quota se reduirà el 50%.

La taxa per la inscripció a les proves selectives son les següents:

 

Nivell

Taxa

0

26,52 €

2-3-4

15,91 €

5

13,79 €

Reducció de taxes:

Persones amb dret a la reducció

Requisits

% Reducció

Persones Joves (fins a 26 anys) en situació d'atur

Que la persona aspirant figuri com a demandant d'ocupació durant un termini de, al manco, 1 mes abans de la data de publicació de la convocatòria i que, el darrer any, no consti que hagi rebutjat una oferta de treball adequada ni s'hagi negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.

La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà a l'oficina del Servei Públic d'Ocupació.

100%

Persones aturades de llarga durada (més d'un any)

Persones aturades de més de 45 anys

Persones considerades amb falta de recursos pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma o de qualsevol altra Administració Pública

La certificació relativa a la condició de persona sense recursos, es sol·licitarà als Serveis Socials de l'Ajuntament. En el cas que hagi estat emesa per una altra Administració Pública, l'haurà d'aportar la persona interessada.

j)Presentar signada la sol·licitud d' admissió i full d' autobarem de mèrits (Annex  II)  S'entén que la declaració responsable està signada quan s'ha presentat en el procés d'inscripció.

3.2.- Les persones aspirants han de complir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i han de mantenir-los fins al moment de la contractació com a personal laboral fix.

3.3.- En qualsevol moment que el PMHRIBA esbrini o constati de manera fefaent la falta dels requisits o la falsedat en la documentació o declaració presentada, la persona aspirant serà exclosa immediatament del procés, i en cas d'estar contractada serà acomiadada disciplinàriament, sense perjudici de les responsabilitats d'altres ordres que se'n puguin derivar i que el PMHRIBA es reserva les accions legals pertinents.

3.4.- Els processos selectius tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència, d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat derivat dels anteriors i les mesures de discriminació positiva previstes en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

QUARTA.- EXCEPCIÓ DEL REQUISIT DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

4.1  Excepcionalment i d'acord a l' establert a la disposició addicional tretzena del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, les persones aspirants que estiguin treballant o gaudint de permisos i/o llicències que suposin reserva de lloc de feina a l'entitat convocant i en el mateix nivell professional a què opta, en el moment de finalització de la presentació de sol·licituds, en cas de no poder acreditar el requisit exigit, queden excloses del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana.

4.2  En el supòsit que aquestes persones, mitjançant la participació en aquests processos d'estabilització, assoleixin la condició de personal laboral fix, restaran obligades, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la signatura del contracte de treball, a acreditar el nivell de coneixement de llengua catalana exigit per a l'accés a la categoria professional.

4.3  Si transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant procediment contradictori i oïts els òrgans de representació del personal. La remoció suposa el cessament en el lloc de treball obtingut al corresponent procés selectiu, i la pèrdua d'aquest lloc.

4.4  Aquestes persones restaran obligades a participar en totes les convocatòries de proves de llengua catalana que durant aquest període convoquin la Direcció General de Política Lingüística i l'Escola Balear d'Administracions Públiques per obtenir el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l'accés a la categoria professional a la qual s'ha accedit.

CINQUENA.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

5.1.- Les persones aspirants a les proves selectives han d'emplenar els impresos establerts pel PMHRIBA (fulla de sol·licitud i autobaremació: Annex  II) que se'ls facilitarà a les oficines del Patronat, Avinguda. Gabriel Alomar 18, baixos  de Palma. Així mateix, els esmentats impresos es poden obtenir a través d'Internet consultant la pàgina web del Patronat https://patronathabitatge.palma.cat.

5.2. S' ha de presentar una sol·licitud per cada una de les places convocades en la qual volen participar.

5.3.- En quant a la forma de presentació de la sol·licitud i de l' autobaremació:

a) Amb caràcter general: la sol·licitud s'haurà de presentar, preferentment, en el Registre Electrònic General de l' Ajuntament de Palma, o bé de forma presencial en qualsevol de les Oficines d´Atenció a la Ciutadania o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, juntament amb el justificant d'abonament de la taxa, dins el termini de presentació d'instàncies.

b) En concret, respecte als empleats públics del Patronat: a través del registre Electrònic General de l´ Ajuntament de Palma,  juntament amb el justificant d'abonament de la taxa, dins el termini de presentació d'instàncies.

5.4.- Per agilitzar el procés de selecció, les persones aspirants que es presentin hauran de presentar, com ja s' ha dit abans,  la sol·licitud i l' autobaremació dels seus propis mèrits professionals i altres mèrits (Annex II), els quals no han d'acreditar fins el moment en que en siguin requerits a l'efecte. Aquesta autobaremació tindrà la consideració de declaració responsable de la persona aspirant en relació als mèrits relacionats i puntuats.

5.5.- El termini de presentació de les sol·licituds i autobaremació serà de vint dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Els successius anuncis sobre resultats, notícies i/o incidències es publicaran únicament en la pàgina web del PMHRIBA.

5.6.- EL PMHRIBA, d'ofici o a proposta de la presidència del tribunal, pot requerir en qualsevol moment que les persones aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu i la persona interessada ha d'aportar-los.

5.7.- Les persones interessades són les responsables de la veracitat dels documents presentats electrònicament en les diverses fases del procediment selectiu, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la llei 39/2015, esmentada.

La presentació de dades fraudulentes tant el la sol·licitud com en l'autobaremació, o la no presentació davant el PMHRIBA de la documentació requerida per acreditar el compliment d'allò declarat, determinarà l'exclusió immediata del procés i la consideració de no haver participat, a més de les responsabilitats legals que se'n derivin. Els errors materials es poden corregir en fase d'al·legacions, si queden acreditats.

L' Administració desenvoluparà procediments específics per detectar i sancionar els intents de les persones aspirants de falsejar els mèrits al·legats i accedir de manera intencionada a les indemnitzacions per cessament i assegurar-ne la transparència.

5.8.- La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de la persona aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (Annex V).

D' acord amb l' establert a la disposició addicional sèptima de la referida Llei Orgànica, quan sigui necessària la publicació d' actes en la seu electrònica, la web o en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els aspirants s' han d' identificar amb el nom, llinatges i les xifres numèriques quarta, cinquena, sisena i setena del número del DNI o NIE i les xifres tercera, quarta, cinquena en el cas de passaports.

5.9.- D' acord amb l' article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès de què es tracta d' un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s' hagin de notificar a les persones interessades, així com las de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis d' interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d' audiència) en comptes de notificar-se, s'han de publicar en la seu electrònica del Patronat  https://patronathabitatge.palma.cat

SISENA.- ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

6.1.-   Exhaurit el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan competent dictarà resolució en el termini màxim de dos mesos aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, per cada una de les places convocades, amb expressió de la causa d'exclusió, si s'escau. La relació de les persones admeses i excloses es publicarà en la pàgina web del PMHRIBA i al BOIB.

6.2.- Per a esmentar possibles defectes o presentar documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposaran d´un termini de set dies des de l' endemà de la publicació de la llista provisional. El PMHRIBA considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment. Si no es presenten esmenes, la llista provisional esdevindrà definitiva.

6.3.-  Un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, l' òrgan competent de l' Administració convocant ha de dictar una resolució per la qual s' aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s' ha de fer pública a la pàgina web del PMHRIBA. A la relació de persones excloses es farà constar les resolucions de les reclamacions presentades.

6.4.- El fet de constar en la llista definitiva de persones admeses no implica el reconeixement  a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

6.5.- Juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, els tribunals publicaran la llista provisional de mèrits al·legats en l'Annex II (full de sol·licitud i d'auto barem). Aquesta relació s' ha de publicar a la web del PMHRIBA https://patronathabitatge.palma.cat.

SETENA.- AUTOBAREMACIÓ DE MÈRITS.

Tal i com estableix la base cinquena, les persones aspirants han d'emplenar,  la sol·licitud de participació i l' autobaremació de mèrits (Annex II), que té la consideració de declaració responsable en els termes que preveu l'article 69 de la Llei 39/2015.

En aquesta autobaremació, les persones aspirants han d'al·legar, sota la seva responsabilitat, quins són els mèrits dels quals disposa d'entre els previstos a la base vuitena. La falsedat en les dades consignades en l'al·legació de mèrits determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals que es derivin per la falsedat en les dades.

Les persones aspirants admeses disposen d'un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions de mèrits (autobaremació). Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial.

VUITENA.- BAREM DE MÈRITS.

Els mèrits que s'han de baremar en aquesta convocatòria del procés excepcional d'estabilització de les  places de personal laboral temporal del PMHRIBA, d'acord a la disposició addicional setena i vuitena del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny,  s'estructuren en els blocs que s'indiquen a continuació, amb les puntuacions màximes que es poden aconseguir en cadascun d'aquests:

8.1.-  Mèrits professionals (màxim 45 punts).

El mèrits professionals s'han de baremar d'acord als següents criteris generals:

 • S'han de computar com a situacions assimilades a actiu als efectes del còmput de serveis prestats les següents:

-Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de familiars (art.89.4 TREBEP i art.46.3 ET).

-Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de violència de gènere (art. 89.5 TREBEP).

-Les persones declarades en serveis especials (art. 87 TREBEP).

-El personal laboral, declarat en excedència forçosa (art. 46.1 TREBEP).

 • Les fraccions inferiors al mes no es valoren.

La valoració de l'experiència prèvia es realitzarà d'acord al següents apartats:

 1. Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l' entitat convocant en el mateix nivell professional al qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

 2. Per cada mes treballat en l'entitat convocant a un altre nivell professional diferent al qual s'opta: 0,10 punts per mes de serveis prestats.

 3. Per cada mes treballat en una altra administració, en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s'opta: 0,10 punts per mes de serveis prestats.

 4.  

8.2.-  Altres mèrits (màxim 55 punts).

La suma de tots els punts no pot superar els 55 punts.

8.2.1.-Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors (màxim 20 punts)

Per a la valoració de la superació d'exercicis en convocatòries d'accés com a personal laboral fix de l'entitat convocant en la mateixa categoria a què s'opta, amb un màxim de 20 punts:

 1. Per haver superat el primer exercici d'un o de diversos processos selectius: 4 punts per cada exercici amb un màxim de 8 punts.

 2. Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu: 12 punts.

 3. Per haver superat més d'un exercici en diversos processos selectius: 15 punts.

 4. Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 20 punts.

Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu. Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment per part de la persona interessada, previ requeriment.

8.2.2.- Formació acadèmica (màxim 15 punts)

S'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb els criteris següents:

 • La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un de superior. A aquest efecte s' ha de valorar qualsevol titulació que sigui superior a la que s' exigeix com a requisit d' accés, ja sigui una titulació d' un nivell immediatament superior o una titulació superior en dos o tres nivells.
 •  Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions de la categoria o nivell al qual s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de totes les categories i grups professionals les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball.
 • Les titulacions d'ESO i batxiller s'entenen relacionades amb les funcions de totes les categories que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.
 • Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixin.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 15 punts , s'ha d'atorgar la puntuació següent:

 1. Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 15 punts.

 2. Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 13 punts.

 3. Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 11 punts.

 4. Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic: 9 punts.

 5. Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic: 7 punts.

 6. Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic: 5 punts.

La valoració d'aquests mèrits s'ha d'acreditar documentalment per part de la persona interessada, previ requeriment.

8.2.3.- Coneixements de llengua catalana (màxim 15 punts)

Pel que fa al coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 15 punts. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

 1. Per al nivell C1: 10 punts.

 2. Per al nivell C2: 12 punts.

 3. Per al llenguatge administratiu: 3 punts.

8.2.4.- Cursos de formació (màxim 20 punts)

En el cas que la persona aspirant disposi d'un número de cursos superior al màxim de punts a valorar podrà al·legar  un número de cursos suficient per arribar a la valoració màxima.

Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació o dels plans per a la formació contínua del personal de les Administracions Públiques.

 Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol Administració Pública de base territorial, les seves entitats adscrites i escoles d'administració pública.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

Valoració de la formació:

a) Cursos amb aprofitament o impartits a raó de 0,10 punts per hora.

b) Cursos amb assistència a raó de 0,06666 punts per hora.

c) No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

d) Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit            ECTS. Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit. Quan hi hagi discrepàncies entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

e) En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació.

f) Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d' entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

La valoració d'aquests mèrits s'ha d'acreditar documentalment per part de la persona interessada, previ requeriment.

8.2.5.- Triennis reconeguts (màxim 15 punts)

Es valorarà cada trienni reconegut i acreditat com a personal funcionari o com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.

NOVENA.- LLISTA INFORMATIVA DE MÈRITS AL·LEGATS

9.1. Transcorregut el termini d'al·legacions referides a la base setena, el tribunal elevarà la llista provisional a l'òrgan competent de l' Administració convocant perquè dicti resolució aprovant la llista informativa de l'ordre de les persones aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació (Annex II) que es publicarà a la pàgina web del PMHRIBA. Juntament amb aquesta resolució es farà públic l'oferiment de llocs de feina.

9.2. En la mateixa llista informativa, es requerirà als aspirants perquè en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits i els requisits al·legats a la declaració responsable, a un nombre d´ aspirants igual al 120% del nombre de places convocades seguint l'ordre de prelació de la llista informativa. Així mateix, dins aquest termini els aspirants han de presentar un escrit d'elecció de llocs de treball oferts, per ordre de preferència.

Si cal, es pot requerir un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable.

9.3. Els requisits poden ser comprovats en qualsevol moment, i sempre abans que es publiqui la llista definitiva de mèrits comprovats

DESENA.- DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR LES PERSONES ASPIRANTS PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS REQUISITS.

En el termini de deu dies hàbils atorgat segons la base anterior, les persones aspirants seleccionades han de presentar, en la forma establerta en la base 5.3,  els documents següents:

 1. Original o còpia autèntica del títol acadèmic exigit en cada convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

 2. Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits a la present convocatòria.

 3. Declaració responsable de no haver estat separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, o ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir a la categoria de la qual haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà el PMHRIBA (Annex VI). En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública, quan es tracti de personal laboral de nou ingrés.

 4. Un certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions de la categoria, quan es tracti de personal laboral de nou ingrés.

 5. Escrit en què s' elegeixen, de major a menor interès, els lloc de treball oferts.

Si no es presenta la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, si escau, apreciats per l'entitat convocant mitjançant una resolució motivada o, si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca d' alguns dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser contractada com a personal laboral fix i les seves actuacions quedaran anul·lades, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

ONZENA.- ACREDITACIÓ DELS MÈRITS

11.1.- Els mèrits de les persones aspirants s'han d'haver assolit en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds.

11.2.- Les persones candidates han d'acreditar el compliment dels mèrits al·legats amb documents originals o còpies autèntiques dels certificats o títols corresponents.

11.3.- Els mèrits al·legats pel personal del PMHRIBA que constin en el seu expedient personal s'incorporaran d'ofici per l'Administració, sense que sigui necessari acreditar-los.

11.4-. Els candidats han d' acreditar el compliment dels mèrits al·legats que no són susceptibles d' inscripció en l' expedient de personal o que no són susceptibles de comprovació per part de l' Administració mitjançant plataformes d' intermediació de dades amb documents originals o còpies dels certificats o títols corresponents o que no constin en poder del PMHRIBA.

11.5.- Les persones interessades també poden adjuntar la documentació que considerin pertinent per completar o aclarir els certificats o títols que figuren en l' expedient de personal o que han acreditat, quan pertoqui, i que poden plantejar dubtes als tribunals sobre la procedència de valorar-los.

11.6.- L'experiència prèvia s'acreditarà mitjançant un certificat expedit per l'Administració on hagin exercit.

11.7.- En el supòsit que la documentació acreditativa d'un mèrit consti en llengua estrangera, quan el Tribunal ho consideri necessari, pot requerir a la persona interessada per tal que adjunti una traducció jurada. En aquest cas, sense aquesta traducció, el mèrit no es pot considerar acreditat i, per tant, no s'ha de valorar.

11.8.- Les persones interessades són les responsables de la veracitat dels documents presentats en les diverses fases del procediment selectiu, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei  39/2015, esmentada.

11.9.- Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes que derivin de la qualitat de la còpia, es podrà sol·licitar a la persona interessada que exhibeixi el document o la informació original.

DOTZENA.- COMPROVACIÓ DE MÈRITS

12.1.- Els tribunals han de revisar la documentació acreditativa dels mèrits requerits d'acord amb la baremació establerta a la base vuitena.

12.2.- Els tribunals han de requerir a les persones aspirants que esmenin els defectes que presenti la documentació acreditativa dels mèrits, atorgant un termini d'esmena de 10 dies hàbils. També poden reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que considerin necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

12.3.- Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, els tribunals aprovaran les llistes provisionals amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants. Aquestes llistes s'han de publicar per ordre de major a menor puntuació total.

12.4.- Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs, mitjançant un escrit adreçat al Tribunal de la convocatòria que s' haurà de presentar en la forma determinada a la base 5.3. Les persones aspirants que haguin d' esmenar o aclarir algun mèrit han de presentar la documentació original o un còpia autèntica.

Dins aquest termini, les persones interessades poder sol·licitar veure l' expedient de valoració.

12.5.- El tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les al·legacions efectuades per les persones aspirants. Aquesta notificació es pot realitzar mitjançant les publicacions en la pàgina web del PMHRIBA. Un cop resoltes les al·legacions, s'ha de publicar en els mateixos termes la llista definitiva de valoració de mèrits. El tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.

TRETZENA.- SUPERACIÓ DEL CONCURS I DESEMPATS

13.1.- La relació de les persones aspirants que hagin superat el concurs, que no pot contenir un nombre de persones superior al de places convocades per a cada una de les categories, quedarà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits corresponents.

13.2.- En cas d'empat, aquest s'ha de resoldre atenent als criteris següents:

1r. La major antiguitat en el mateix nivell  acreditat en l'entitat convocant.

2n. La major antiguitat acreditada en l'entitat a la qual s'opta.

3r. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de formació.

4t.  La major puntuació obtinguda en el mèrit de superació d´exercicis de convocatòries anteriors.

5è. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'administracions i entitats del sector públic.

6è. Ser dona, en cas d' infrarepresentació del sexe femení,  en la categoria i l'especialitat de què es tracti.

7è. Les persones víctimes de violència de gènere.

8è. La persona de més edat.

9è. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència de gènere, aquestes s'acreditaran tal i com s'estableix a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre.

13.3.- Un cop comprovat el compliment dels requisits per ser persones contractades com a personal laboral fix, i seguint l'ordre obtingut en les puntuacions de les llistes definitives de valoració de mèrits i aplicats els criteris de desempats quan escaigui, els tribunals elevaran al gerent del PMHRIBA, la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs de cada una de les categories convocades. Aquestes llistes ha de contenir, com a màxim, tantes persones com el nombre de places convocades per a cada categoria.

13.4.- Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin les places convocades, quan hi hagi renúncies de persones seleccionades abans de la formalització del contracte, els tribunals han d'elevar a l'òrgan convocant una relació complementària de les persones aspirants que estiguin situades a continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per a la seva possible contractació com a personal laboral fix en substitució de les que hi renunciïn.

CATORZENA.- PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DE PERSONES SELECCIONADES, CONTRACTACIÓ I INCORPORACIÓ ALS LLOCS DE TREBALL

14.1.- D'acord amb la proposta dels tribunals, el gerent del PMHRIBA, dictarà una resolució per la qual s'aprova les llistes definitives de persones aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per a les diferents categories. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB i en la pàgina web del Patronat. Aquesta Resolució contendrà l'adjudicació del lloc de feina.

14.2.- Les persones que hagin superat el procés selectiu formalitzaran el contracte com a personal laboral fix en el nivell corresponent. La signatura del contracte s'ha d'efectuar en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que es publiqui en el BOIB les resolucions anteriors.

14.3.- Abans de la contractació, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que du a terme cap activitat en el sector públic de les que es comprenen a l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal  al servei de les Administracions Públiques.

Si du a terme alguna activitat privada, incloses les de caràcter  professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la contractació,  per tal de que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

14.4.- L'adjudicació de llocs de treball es farà per ordre de prelació, atenent les preferències de les persones seleccionades.

QUINZENA.- EFECTES DE LA NO SUPERACIÓ DELS PROCESSOS D' ESTABILITZACIÓ DE L' OCUPACIÓ TEMPORAL.

15.1.- El personal laboral del Patronat que, estant en actiu com a tal, vegi finalitzada la seva relació amb l'Administració en el moment de la resolució dels processos d'estabilització perquè no l' hagi superat, li correspon una compensació econòmica, la qual consistirà en la diferència entre el màxim de vint dies del seu salari fix per any de servei, amb un màxim de dotze mensualitats, i la indemnització que li correspongui percebre per l' extinció del seu contracte, i s' han de prorratejar per mesos els periodes de temps inferior a un any. En cas que la resolució esmentada sigui reconeguda en via judicial, es procedirà a la compensació de quantitats.

15.2.- La no participació de candidat o candidata en el procés selectiu d'estabilització no dona dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte, s'entén que no han participat en les convocatòries pel sistema de concurs les persones que no han presentat sol·licitud, que no han presentat la declaració responsable o que no han al·legat la totalitat dels mèrits de què disposen, d'acord amb allò que ja consta en poder de les Administracions o entitats.

SETZENA.- ÒRGAN DE SELECCIÓ.

16.1-. El Tribunal és l'òrgan de selecció encarregat de dur a terme aquest procés selectiu.

16.2.- La composició i el funcionament dels òrgans de selecció es regiran, entre d' altres,  per la Llei 39/2015, d 1 d´abril i el Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes balears.

16.3.- La composició dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar, llevat de raons fonamentades i objectives, degudament motivades, al criteri de paritat entre homes i dones, amb capacitació, competència i preparació adequades. S'entén per representació equilibrada la presència de dones i homes de manera que cap sexe no superi el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni sigui inferior al 40%.   

16.4.-  S'ha de constituir un tribunal per cada nivell professional.

16.5.- Els tribunals han d'estar constituïts, com a mínim, per tres membres titulars, amb el mateix nombre de suplents.

16.6.- Tots els membres dels tribunals han de posseir una titulació acadèmica d'igual o de superior nivell que l' exigit a les persones aspirants per a l' ingrés.

16.7.- La determinació de la composició dels tribunals s'ha de dur a terme d'acord amb les normes següents:

 • Un/a president/a, designat per l'òrgan competent.
 • Dos vocals, que seran designats per sorteig d' entre el personal laboral fix en servei actiu del Patronat, personal d'altres organismes autònoms de l' Ajuntament de Palma o d' aquest Ajuntament.
 • Una de les persones vocals, farà funcions de secretari/a.

16.8.- Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional i els acords que adoptin vinculen l'òrgan del qual depenen, sense perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

16.9.- Les funcions bàsiques dels Tribunals d'aquest procés selectiu són les següents:

a)Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants i acreditats en la forma que estableixen les bases de la convocatòria.

b)Revisar la valoració dels mèrits d'acord amb les al·legacions que presentin les persones interessades. Cada tribunal ha de fer constar en acta els fets i els resultats dels actes de revisió que hagi dut a terme.

c)Requerir les persones aspirants perquè aclareixin o esmenin els defectes de forma en l'acreditació dels mèrits, sempre que s'hagin acreditat dins termini.

d)Elaborar i aprovar la llista provisional i definitiva de mèrits comprovats de les persones aspirants ordenats d'acord amb la puntuació per mèrits que hagin obtingut.

e)Elevar la llista definitiva de persones que han superat el procés selectiu d'acord amb la puntuació que han obtingut al gerent del PMHRIBA, perquè dicti una resolució per la qual aprova les persones que han superat el procediment de concurs.

f)La resta de funcions determinades en aquestes bases i en la normativa d'aplicació.

16.10.- Els tribunals poden sol·licitar a l'òrgan gestor del procés que nomeni el personal col·laborador o el personal assessor especialista que consideri necessari per a la valoració dels mèrits. A aquest efecte, són aplicables les mateixes prohibicions de participació i les causes d'abstenció i recusació que tenen els membres dels òrgans de selecció.

16.11.- Correspon als tribunals, en el desenvolupament del procés selectiu, aplicar, interpretar i integrar aquestes bases específiques, amb ple respecte al principi d'igualtat. També estan habilitats per considerar i apreciar les qüestions d'ordre i les incidències que sorgeixin.

16.12.- Durant el desenvolupament del procés els tribunals han de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria i, també, com s'hagi d'actuar en els casos no prevists.

16.13.- Les persones que són membres dels tribunals, els assessors especialistes i el personal col·laborador s'han d'abstenir d'intervenir en el procés i ho han de notificar a l'autoritat que els va anomenar quan hi concorrin les circumstancies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d´1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Els aspirants poden recusar  als membres dels tribunals, els assessors especialistes i al personal col·laborador quan, sota el seu judici, hi concorri alguna de les circumstàncies assenyalades. En aquest cas s'ha de seguir el procediment establert en l'article 24 de la Llei 40/2015, d´1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

16.14.- Els actes que derivin de les actuacions dels òrgans de selecció oden ser impugnats per la persona interessada en els casos i amb formes que preveu la llei 39/2015 d' 1 d' octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DISSETENA.- BORSA DE PERSONAL TEMPORAL

Les persones que hagin participat en aquest procediment i no hagin superat el procés selectiu i no tinguin la possibilitat de participar en el procés d' estabilització de concurs oposició, però no haver-hi places de la mateixa categoria convocades per aquest sistema, s'han d'incloure en una borsa de personal laboral temporal de la corresponent categoria en la qual hagin participat. Aquesta borsa ha de tenir caràcter preferent a qualsevol altra borsa ordinària i/o extraordinària que estigui vigent en l'entitat convocant.

Als efectes anteriors un cop finalitzat el procés selectiu, els tribunals requeriran a les persones incloses en la llista informativa d'ordre d'aspirants que compleixin els requisits del paràgraf anterior i que haguessin declarat disposar d'un mínim de 10 punts, per tal que en el termini de 10 dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en la declaració responsable. Aquest requeriment es pot realitzar de forma parcial en un percentatge mínim corresponent al 120 % de places convocades i respectant la posició de la llista informativa.

Els tribunals han de revisar i baremar els mèrits declarats segons el procediment establert en les bases, i un cop revisats, conformaran una llista per ordre de puntuació obtinguda amb totes les persones que hagin assolit un mínim de 10 punts.

Si el requeriment és parcial, es conformarà una llista parcial un cop comprovats els mèrits segons el paràgraf anterior i aquesta llista es pot emprar per contractar personal laboral temporal. Amb caràcter previ a l'exhauriment de la llista parcial, i sempre que no s'hagi creat una nova borsa com a resultat d'un nou procés selectiu de la mateixa categoria, es realitzarà un nou requeriment segons l' establert en el paràgraf anterior.

Un cop comprovats els mèrits de totes les persones aspirants que hagin declarat un mínim de 10 punts, s'ha de publicar la constitució de les borses de personal laboral temporal de cada categoria corresponent.

Aquestes borses tindran una vigència limitada fins a la creació de noves borses derivades del resultat de nous processos selectius.