Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 743183
Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir una plaça de peó de manteniment, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 1322/2022)

La junta de govern local, a la sessió del 7 de desembre de 2022, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

«1. Aprovar la convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir una plaça de peó de manteniment, personal laboral fix de l'Ajuntament d'Alaró, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat.

2. Aprovar les bases que han de regir el procés selectiu, inclosos els annexos I (sol·licitud) i II (full de baremació individual de mèrits), segons consten a continuació.

3. Publicar la convocatòria i les bases del procés selectiu en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s'hi pot interposar, alternativament, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha adoptat l'acte en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, o bé s'hi pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci. En el cas d'optar per interposar recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer no s'hagi resolt i notificat o fins que, transcorregut un mes des de la interposició sense que s'hagi adoptat i notificat una resolució expressa, s'entengui desestimat per silenci. Amb tot, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Alaró, en la data de signatura electrònica (12 de desembre de 2022)

El batle Llorenç Perelló Rosselló

Documents adjunts