Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 743563
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de correcció dels errors advertits en les Resolucions de 19 d’octubre de 2022 i de 3 de novembre de 2022 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. Amb data de 22 de febrer de 2022 es va publicar la resolució de dia 8 de febrer de 2022 per la qual es convocava un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca.

2. Mitjançant la Resolució de 19 d'octubre de 2022 (BOIB núm.138 de 25 d'octubre de 2022) es varen aprovar les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca.

3. Mitjançant la Resolució de 3 de novembre de 2022 (BOIB núm.145 de 10 de novembre de 2022), es corregiren errors en els annexos 2 i 4 de la Resolució esmentada al punt anterior, relatiu a les exclusions de nou persones aspirants que varen presentar instància d'esmena en el termini de presentació de sol.licituds.

4. S'ha advertit una errada material a l'annex 3 de les Resolucions esmentades al punt segon, relatiu a la sol·licitud d'un aspirant que va presentar instància en el termini de presentació de sol.licituds, el qual s'inclou a l'annex 1 d'aquesta Resolució com a persona aspirant admesa.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que diu “Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Corregir l'error advertit en les Resolucions de 19 d'octubre de 2022 i de 3 de novembre de 2022 per les quals s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca, i afegir a l'annex 3 (llista definitiva de persones admeses a Menorca) a Tara trancón Pujol, que no constava a la llista d'admesos i excloses de les abans esmentades Resolucions i que es declara definitivament admesa.

2. Declarar desistides de la seva sol·licitud les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini de 5 dies hàbils concedit per la Resolució de 26 de setembre de 2022 per la que es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

3. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(Signat electrònicament: 7 de desembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

La directora gerent de l'EBAP Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

 

ANNEX 1 Correcció d'errors advertits

 

Annex 3 Llista definitiva de persones admeses a Menorca

3. S'afegeixen a la llista definitiva de persones admeses, les persones següents:

    DNI                               Nom

(dades personals ocultes)