Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 739803
Llista definitiva de la borsa d’auxiliars informadors/es, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 2137/2022

Mitjançant Resolució de la Batlia 2022-1204, de data 12 de desembre de 2022, es va resoldre el següent:

Primer. Aprovar la llista definitiva de les persones que formen part de la borsa d'auxiliars informadors/es, com a personal laboral temporal de l'Ajuntament de Felanitx, de conformitat al següent:

Ordre

Aspirant

DNI

Total

1

Ruiz Nevado, Noelia

***8329**

72,49

2

Bustos, Luciana Marisol

***4367**

64,38

3

Llull Pascual, Miquela

***3828**

57,7

4

Barceló Trobat, Francisca

***2025**

57,5

5

Vilanova Socias, Miquel

***5861**

49,17

6

Ibañez Meliá, Francisco Damián

***1838**

41

7

Uguet Barceló, Ramon

***1806**

40,95

Segon. Publicar la borsa al tauler d'anuncis, al tauler d'edictes electrònic ubicat a la pàgina web de la Corporació i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es poden interposar, alternativament, els següents recursos:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació en el BOIB.

b) El recurs de reposició potestatiu davant el batle de l'Ajuntament de Felanitx, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Felanitx, document signat electrònicament (12 de desembre de 2022)

El batle Jaume Monserrat Vaquer