Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, exp. 007 de data 10 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 9215 - Pàgines 44398-44399

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Informació pública de l'aprovació de les bases d'adjudicació de 19 habitatges de la promoció 22 H Villafranca en règim de lloguer

    Número de registre 9269 - Pàgines 44400-44401

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Convocatòria: Subhasta de pantalans, fingers i torretes propietat de Ports de les Illes Balears

    Número de registre 9138 - Pàgina 44402

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00003676Q

    Número de registre 8800 - Pàgina 44403

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 25/2022, crèdit extraordinari finançant amb càrrec al romanent líquid de tresoreria del pressupost general del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 9245 - Pàgina 44404

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial modificació pressupostària 03.2022

    Número de registre 9216 - Pàgina 44405

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació expedient de modificació de crèdits 07/2022 del Pressupost municipal per a l’exercici 2022

    Número de registre 9224 - Pàgina 44406

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per recollida i tractament de residus sòlids urbans

    Número de registre 9252 - Pàgina 44407

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pels serveis de subministrament domiciliari d’aigua i clavegueram

    Número de registre 9253 - Pàgina 44408

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 54/2022

    Número de registre 9230 - Pàgina 44409

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 53/2022

    Número de registre 9231 - Pàgina 44410

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord de Ple de data 28 d'octubre de 2022 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits nº 27/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit Extraordinari finançat amb majors ingressos efectivament recaptats

    Número de registre 9204 - Pàgina 44411

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovacio inicial ordenança fiscal taxa proves selectives

    Número de registre 9226 - Pàgina 44412

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial expd. 33-2022 de crèdits extraord. i supl. de crèdit

    Número de registre 9227 - Pàgina 44413

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 09/2022. Departament Tributari. Aprovació provisional dels expedients de modificació d'ordenances fiscals reguladores d'imposts. Exercici 2023

    Número de registre 9195 - Pàgina 44414

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022-1434 Estimació parcial de les al·legacions presentades en relació al Projecte de millora del camí dels Reis, entre rotonda intersecció camí de Son Rapinya amb camí dels Reis fins la rotonda Ma-1043 (Coll de sa Creu), Ma-1044 camí de Gènova i aprovació del modificat núm 2 del dit Projecte amb les modificacions incorporades conseqüència de les al·legacions estimades

    Número de registre 9228 - Pàgina 44415

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació inicial de les modificacions de crèdit núm. 9, 10, 11 y 12 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número de registre 9274 - Pàgina 44416

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació provisional de la Modificació de l’Ordenança fiscal n.º 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

    Número de registre 9259 - Pàgina 44417

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació provisional de la Modificació de l’Ordenança fiscal n.º 1 Impost sobre Bens Immobles

    Número de registre 9260 - Pàgina 44418

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial expt 5623/2022 modificació de les transferències nominatives del pressupost 2022

    Número de registre 9262 - Pàgina 44419

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial modificació de l'annex d'inversions del pressupost 2022

    Número de registre 9263 - Pàgina 44420

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial exp. 5621/2022 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari – Exp. 24/2022 Crèdit extraordinari

    Número de registre 9264 - Pàgina 44421

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació provisional de la Modificació de l’Ordenança fiscal n.º 4 Impost sobre Activitats Econòmiques

    Número de registre 9265 - Pàgina 44422

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació inicial de les modificacions de crèdits núm. 12 i 13/2022 (exp. 658/2022 i 662/2022)

    Número de registre 9233 - Pàgina 44423

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial expdt. modificació pressupost núm. 16/22, de suplements de crèdit finançat amb càrrec RLT

    Número de registre 9248 - Pàgina 44424