Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 634133
Aprovacio inicial ordenança fiscal taxa proves selectives

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d' octubre de 2022, l' aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per participar en proves selectives de l' Ajuntament de Muro, s'exposa al públic, durant el termini de trenta dies, a l'efecte de reclamacions, de conformitat a l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Muro, (Signat electrònicament: 28 d´octubre de 2022)

El batle Miquel Porquer Tugores