Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 606472
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00003676Q

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que estableix l'article 36.3 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, queda sotmès a informació pública per espai de vint dies el procediment administratiu d'obres a sòl rústic següent:

Sant Joan de Labritja

Promogut pel senyor Peter Simon en representació de l'entitat Can Sort Propieters SLU per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al polígon 11 parcel·la 161, terme municipal de Sant Joan de Labritja (expedient núm. 2020/00003676Q).

El referit expedient podrà ser examinat durant un termini de vint dies, a partir del dia següent al de la seva publicació, a les dependències administratives de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d'Eivissa, avinguda d'Espanya, 49 d'Eivissa, període durant el qual també podran fer-se les al·legacions pertinents.

 

Eivissa, 7 d'octubre de 2022

La cap de servei de Territori Maite Torres Torres