Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 632422
09/2022. Departament Tributari. Aprovació provisional dels expedients de modificació d'ordenances fiscals reguladores d'imposts. Exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L' Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 27 d'octubre de 2022, ha aprovat provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels següents imposts:

11200           Impost sobre béns immobles

11300           Impost sobre vehicles de tracció mecànica

28200           Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

De conformitat amb el disposat a l'article 17, del  Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals,  els esmentats acords s'exposaran al públic al tauler d'edictes de l' Ajuntament de Palma (www.palma.cat), durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportunes.

La qual cosa es fa pública per coneixement general i als indicats efectes.

 

Palma, a la data de la signatura (28 d´octubre de 2022)

La cap del departament, per delegació Mª Gloria Belmonte Barcia (Decret de batlia 3000, BOIB núm. 30 de 04/03/2014)