Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Núm. 634547
Aprovació inicial de les modificacions de crèdits núm. 12 i 13/2022 (exp. 658/2022 i 662/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 27 d'octubre de 2022 ha aprovat inicialment els expedients de modificacions de crèdits núm. 12 i 13/2022.

D'acord amb el que disposa l'art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de  la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic per un termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà a la publicació del present edicte, per tal que en aquest termini les persones interessades puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes. Si no es presenta cap reclamació s'entendrà aprovat definitivament.

 

Sant Joan, a la data de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2022)

El batle-president Francesc Mestre Estelric