Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 637763
Aprovació inicial expt 5623/2022 modificació de les transferències nominatives del pressupost 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment en sessió ordinària de Ple d'aquest Ajuntament, de data 27 d'octubre de 2022, la modificació de les transferències nominatives del pressupost 2022, amb el previst en l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d'aquest anunci, als efectes de reclamacions i al·legacions. El text de la modificació de les transferències nominatives que està en tràmit d'informació pública es troba disponible en el tauló d'anuncis de la Seu electrònica de l'Ajuntament, secció Pressupostos, en la següent adreça: http://santantoni.sedelectronica.es.

De conformitat amb l'acord adoptat aquesta modificació es considerarà definitivament aprovada, si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions.

 

En Sant Antoni de Portmany, 28 d'octubre de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar